Seksi homoseksuaaliseen tampere kajaani google maps

Tulee kuitenkin muistaa että, seksuaalisuutta ei saa väkisin tuputtaa kenellekään, vaan lähihenkilön tulee kuunnella kehitysvammaista itseään ja hänen tarpeitaan. Seksuaalikasvatuksessa on syytä muistaa ohjauksen rajat. PLISSITmalli havainnollistaa mikä on kehitysvammaisen lähihenkilöille ja jokaiselle aikuiselle sopivaa seksuaalineuvontaa, ja mihin tarvitaan seksuaalialan erityisosaamista.

Kouluttautumista ei saa kuitenkaan laiminlyödä, koska sillä lisätään tietoa ja poistetaan esteitä puheeksi ottamiselle. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen pitäisi olla luonnollista ja tärkeäksi koettua. Annon vuonna THL Hyödyntämällä PLISSIT-mallin puheeksi ottamisen tasoja tiedon ja ohjauksen antamisessa, voidaan suurta osaa asiakkaista auttaa ja tukea hyväksymään seksuaalisuus osaksi elämää.

Mallissa työskentely on jaettu neljälle eri tasolle. Alin taso on Permission P eli luvan antamisen taso. Kehitysvammainen voi tarvita luvan olla seksuaalinen ja luvan keskustella seksuaalisuudesta. Seuraavalla eli Limited information LI , kohdennetun tiedon tasolla kehitysvammainen voi tarvita kohdennettua apua esimerkiksi kondomin käytössä. Näitä kahta alinta tasoa voi jokainen aikuinen toteuttaa. Specific suggestions SS eli erityisohjeiden taso ja Intensive therapy IT eli intensiivinen terapia ovat seksuaalialan ammattilaisten alueita, ja tarpeen vaikeimmissa tilanteissa.

Jos joltakin kielletään seksuaalisuus, kielletään samalla inhimillinen tapa elää. Asennekasvatuksen lisäksi yhtä tärkeää on kehitysvammaisen oikeus oikeaan tietoon ja neuvontaan. Seksuaalikasvatukseen kuuluu esimerkiksi ohjaus turvalliseen seksuaalitarpeiden tyydytykseen sekä seksiapuvälineiden käyttöön. Kehitysvammaiselle merkittävää on tiedon tuottaminen hänelle sopivalla tavalla, kuten erilaisin kommunikoinnin apuvälinein Kuoppala , Seksuaalisuudesta on vielä hyvin vähän selkokielistä informaatiota.

Pornografian ja vääränlaisen informaation helppo saatavuus netissä, vääristää kuvaa seksuaalisuudesta. Etenkin kehitysvammaisella, jolla ei ole normaalia kykyä suodattaa saamaansa informaatiota, oikeanlaisen tiedon saanti on erityisen tärkeää. Mediasta, kavereilta tai muualta saatu tieto tai malli, voi saada kehitysvammaisen uskomaan että seksi ja sen määrä on pääasia, eikä omilla tunteilla ole merkitystä.

Kehitysvammainen voi joutua myös muita helpommin seksuaalisen väkivallan kohteeksi ilman tietoa oikeasta ja väärästä Valkama , 15 Turvataitojen opettaminen on tärkeä osa kehitysvammaisen seksuaalikasvatusta. Tieto siitä mihin saa koskettaa toista tai mihin toinen saa koskettaa minua, tieto siitä että saa itse päättää kenen kanssa ja millaista seksiä harrastaa, vai harrastaako lainkaan. Myös kondomin käyttöä ja ehkäisystä huolehtimista tulee ohjeistaa.

Jokaisen oikeus päättää seksuaalisuudestaan ja kehoaan koskevista asioista on sitä tärkeämpi, mitä enemmän ihminen on perustarpeissaan riippuvainen muista Bildjuschkin Olisi tärkeää että kehitysvammainen itse voisi määritellä oman intiimiytensä ja yksityisyytensä rajat.

Painostaminen ehkäisyyn, sterilisaatioon tai aborttiin tai seksuaalisuuden kieltäminen ovat seksuaalioikeuksien vastaisia. Vanhemmuuden käsittely on myös yksi seksuaalikasvatuksen osa.

Myös kehitysvammaisella on samat biologiset tarpeet kuin muillakin ja haave omasta vauvasta. Lähihenkilöiden tulee suhtautua haaveeseen kunnioittavasti, mutta samalla tuoda esiin asia rehellisesti ja realistisesti. Tieto tulee olla saavutettavissa sekä ymmärrettävästi että fyysisesti. Myös seksuaaliterveyspalvelut ja yksityisyys tulee olla kaikkien saavutettavissa. Ratkaisut saavutettavuuteen ovat yleensä yksinkertaisia. Saavutettavuutta voidaan tukea mm. Kuoppala , , kymmenen vuotta myöhemmin, Suomi viimeinkin ratifioi yleissopimuksen.

Kehitysvammaisella on samat seksuaaliset tarpeet ja seksuaalisuuden portaat kuin muillakin ihmisillä. Seksuaalinen kehitys voi kuitenkin olla vammasta riippuen esimerkiksi viivästynyttä. Myös kehitysvammaisuuden taso sekä lääkitys, vaikuttaa henkilön kykyyn ilmaista seksuaalisuuttaan.

Jokaisella on lupa tuntea seksuaalisia tuntemuksia ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan sopivassa muodossa riippumatta erityispiirteistään. Kehitysvammainen voi tarvita opastusta oikean itsetyydytys tekniikan löytämiseen, lähellä oloon ilman seksiä, erilaisiin hyväilyihin sekä yhdyntätekniikkaan.

Tutustuminen omaan kehoon ja toisen erilaiseen kehoon, sekä kehon reaktioihin on tärkeää. Kaikkea saa ajatella, mutta kaikkea ei voi toteuttaa. Löytääkseen sopivia ja ympäristön hyväksymiä tapoja ilmaista seksuaalisuuttaan, kehitysvammainen tarvitsee ohjausta ja tukea.

Hoitotyössä seksuaalisuuden huomioiminen jää usein muiden terveyteen liittyvien asioiden varjoon. Seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista ei työyhteisöissä puhuta tarpeeksi ja seksuaalisen hyvinvoinnin olemassa olo unohdetaan helposti.

Seksuaalioikeuksiin kuuluu myös oikeus yksityisyyteen ja omaan huoneeseen. Lähihenkilö tai hoitaja kunnioittaa asiakkaan seksuaalioikeuksia tehdessään hoitotoimenpiteet asiakkaan intimiteettiä suojaten. Kehitysvammaisen yksityisyyden haasteena voi olla oman tilan löytyminen. Kehitysvammaisilla esiintyvät aistipoikkeamat voivat aiheuttaa kosketus yli -tai aliherkkyyttä, tunne-elämän yliherkkyyttä, ja muita erilaisia poikkeavia käytöksiä. Kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalisuuden impulssit voivat olla hallitsemattomia ja yllätyksellisiä, ja lähihenkilöille suuri haaste.

Myös aggressiivisen käytöksen syynä voi olla ongelmat seksuaalisuudessa. Vaikeasti kehitysvammaiset tarvitsevat usein paljon apua lähihenkilöiltä. Avun antaminen voi olla lähihenkilölle vaikeaa omista asenteista johtuen. Seksuaalisuuden kokemista voidaan helpottaa apuvälineillä.

Nämä apuvälineet kuuluvat lääkärin määrääminä vammaispalvelulain mukaan korvattaviksi lääkinnällisinä apuvälineinä. Homoseksuaalisten tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen on viimevuosina helpottanut julkisuudenhenkilöiden esiintulon ja median myötä. Kehitysvamman aiheuttamien kehitysviiveiden ja erityispiirteiden lisäksi seksuaalisuuden toteuttamiseen vaikuttaa vuorovaikutustaitojen puute.

Kehitysvammaisen voi olla vaikea saada viestinsä perille ja tulla ymmärretyksi. Kehitysvammainen tarvitsee usein kommunikointinsa tueksi erilaisia kommunikointivälineitä tai tulkkia. Vaatii suurta luottamusta ja uskallusta tukeutua vieraaseen ihmiseen.

Tasavertainen osallisuus ja vaikutusmahdollisuus yhteiskunnassa muiden kansalaisten kanssa luo pohjaa itsensä hyväksymisen tunteelle. Tasavertaisuus muiden kanssa edellyttää esteiden vähentämistä esimerkiksi tukemalla kommunikointia puhetta korvaavilla AAC- menetelmillä. Puhetta tukevia korvaavia menetelmiä ovat mm.

Huuhtanen , 5 8. Tampereen kaupunkilähetys on tuottanut selkokielisen oppaan Seksuaalisuudesta selkokielellä, sivuisessa oppaassa kerrotaan selkokielellä ja ymmärrettävästi mitä on seksuaalisuus, seksuaalioikeudet ja seksuaaliterveys. Oppaan avulla esimerkiksi asuntolan henkilökunta voi käydä kehitysvammaisen kanssa läpi seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opas on tulostettavissa netistä.

Pertti Rajalan , Kahden - Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä on myös hyvä apuväline henkilökunnalle tai kehitysvammaiselle luettavaksi. Kirjassa mennään hiukan syvemmälle seurusteluun, seksiin ja sen toteuttamiseen. Seksuaaliterveyttä ja ihmissuhdetaitoja opas, on tarkoitettu lähinnä autisminkirjon henkilöiden seksuaalikasvatuksen ohjaamiseen, mutta sitä voi käyttää käsiteltäessä seksuaalisuutta kenen kanssa tahansa. Tuotoksessa on erilliset oppaat sekä ohjaajalle että ohjattavalle.

Kirja on tehty Yksin ja kaksin seksuaalikasvatushankkeessa ja hankkeen nimellä löytyy You tubesta erilaisia puhuttuja näytelmiä seksuaalisuudesta. Honkalampi- säätiö koordinoi projektin , jonka yhtenä tuloksena syntyi Sensonet sivusto.

Sensonet muodostaa helppokäyttöisen tieto- ja materiaalipankin, joka tarjoaa välineitä seksuaalisuuden käsittelyyn ja siihen liittyviä turvataitoja kuvien, kuvatarinoiden, sosiaalisten tarinoiden ja videoleikkeiden avulla. Eteva kuntayhtymän omistaa 45 eteläsuomalaista kuntaa, lukuun ottamatta Helsinkiä.

Eteva tuottaa palveluja vuosittain yli vammaiselle, kehitysvammaiselle, mielenterveyskuntoutujalle tai muita erityistukia tarvitseville henkilöille. Toimipisteitä Etevalla on ympäri Uuttamaata noin osoitteessa.

Eteva tarjoaa palveluja asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa, sekä asiantuntijapalveluita, kuten psykologi, lääkäri, AAC-ohjaaja, seksuaalineuvoja ja toimintaterapeutti. Etevan palveluihin hakeudutaan oman kunnan sosiaalityön kautta.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa luodaan moniammatillisessa tiimissä henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin. Palaverissa asiakas on oman elämänsä asiantuntijana ja voi vaikuttaa palveluihinsa. Palvelujen tarkoitus on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elämään ja varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen. Toiminnassa on tärkeää yksilökeskeinen työote. Yksilöllisillä palveluilla saadaan aikaan jokaiselle itsenäisempi ja omannäköinen elämä.

Työssä kunnioitetaan vammaisten oikeuksia ja itsemääräämistä ja niitä pyritään edistämään. Mäntsälän toimintakeskus on yksi Eteva kuntayhtymän toimipisteistä. Asiakkaita toimintakeskuksessa on 77, joista osa osallistuu toimintaan osaviikkoisesti, yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Asiakkaat tulevat palveluihin oman kuntansa sosiaalityön kautta. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat eriasteisesti kehitysvammaisia henkilöitä, mielenterveyskuntoutujia sekä kuntouttavassa työssä olevia aikuisia, iältään vuotiaita, miehiä sekä naisia.

Asiakkaat tulevat erilaisista taustoista. Osa asiakkaista asuu itsenäisesti omassa asunnossa, osa tuetussa asumisessa, osa asuntoloissa ja osa vanhempiensa luona lapsuuskodissa. Toimintakeskus on jaettu kahdeksaan eri ryhmään.

Asiakkaat valikoituvat ryhmiin toiveidensa ja yksilöllisten suunnitelmiensa mukaan. Henkilökuntaa toimintakeskuksessa on itseni lisäksi 20, joista 14 on ohjaajia, koulutukseltaan lähihoitajia, kehitysvammaistenhoitajia tai sosionomeja. Ryhmissä työskentelee myös kolme avustajaa. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu kaksi autonkuljettajaa ja emäntä.

Toimintatutkimuksessa kohde voi yleensä olla melkein mikä tahansa elämään liittyvä asia. Olennaista on tuottaa tietoa ja pyrkiä tutkimuksen avulla parempaan muutokseen.

Toimintatutkimuksen vaiheet noudattavat spiraalimaista mallia, jotka ovat suunnittelu, toteutus, reflektointi ja uudelleensuunnittelu. Ennalta suunnittelua ja työskentelyä hankaloittavat inhimilliset, kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet sekä osallistuvien henkilöiden ennakoimattomuus. Asiat tarkentuvat ja muuttuvat työskentelyn aikana. Aloitin opinnäytetyön teemapäivän valmistelun konkreettisesti käymällä Väestöliitossa Helsingissä ja sain sieltä mukaani pussillisen esitteitä ja kondomeja.

Etevan asiantuntijoiden palvelupäälliköltä pyysin lupaa käyttää hyväkseni Etevan asiantuntijoita. Esittelin hänelle ideani ja sain positiivista palautetta.

Laitoin sähköpostiviestiä AAC-ohjaajalle, seksuaalineuvojalle ja psykologille. Olin yhteydessä myös Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyötä tekevään diakoniin. Sain heiltä kaikilta vastauksen, että he ovat mukana, jos vain aikataulut saadaan.

Useita sähköpostiviestejä myöhemmin, löysimme yhteisen ajan. Psykologin osallistuminen oli epävarmaa. Spiraalimallin mukaisesti käytin joulu- ja tammikuun suunnittelemalla päivää ja keräämällä materiaalia jaettavaksi ohjaajille ja kehitysvammaisille.

Keräsin myös listaa hyödyllisistä nettisivuista ja tulostin sellaisia jaettavaksi. Alkuperäinen suunnitelma muokkautui muun muassa tapahtumaan osallistuvien asiantuntijoiden vuoksi.

Myös aiheen ennakkoon saama mielenkiinto aiheutti muutoksia tapahtuman sisältöön, koska minulle tuli paineita tehdä päivästä merkityksellinen kaikille ja pyrin lisäämään sisältöä. Otin yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinninlaitokseen, Sensonet-projektin työntekijöihin sekä Tampereen kaupunkilähetykseen. Kaikki antoivat minulle positiivista palautetta, että olin valinnut tärkeän ja ajankohtaisen aiheen. Tampereen kaupunkilähetys lupasi postittaa julkaisemiaan selkokielisiä, Oikeus seksuaalisuuteen -oppaita.

Skype-puhelussa Etevan seksuaalineuvojan kanssa kävi ilmi, että aihe on todella tärkeä. Hän korosti, että on hienoa, että olin valinnut kohderyhmäksi myös kehitysvammaiset, enkä ainoastaan ohjaustyötä tekeviä. Sain seksuaalineuvojalta myös vinkin, että olisi tärkeää ottaa työssä esiin seksuaalisuuden monimuotoisuus, jota juuri kehitysvammaisilla esiintyy runsaasti mutta on vielä aika tuntematon käsite työyhteisöissä.

Ajankohdaksi saimme viimein sovittua ystävänpäivän Joka onkin oikein sopiva teemaan nähden. Sain mukaan tapahtumaan Mäntsälän seurakunnan kehitysvammapapin ja diakonin, Etevan AAC-ohjaajan sekä seksuaalineuvojan. Laitoin tiedon tapahtumasta Mäntsälän asumisyksiköihin sekä toimintakeskuksen seinälle. Olin yhteydessä Helsingin kaupungin vammaispalveluissa työskentelevään seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria Öröön, jolta sain vinkkejä hyvistä kirjoista ja nettisivuista, joista hakea tietoa, sekä paljon informaatiota aiheesta.

Sain myös puhelun vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry: Roth kertoi paljon omista vetämistään kursseista sekä kehitysvammaisten kohtaamasta kohtelusta, sekä antoi vinkkejä hyvistä lähteistä. Roth pyysi opinnäytetyötäni luettavakseen sen valmistuttua. Posti on tuonut työpaikalleni useita lähetyksiä erilasia selkokielisiä oppaita, sekä muuta seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia, joista yksi on Autismisäätiön tuottamaa Seksu, Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja kirja, jota sekä Örö että Roth pitävät hyvänä kirjana puhuttaessa seksuaalisuudesta kehitysvammaisten kanssa.

Kirjaan kuuluu sekä ohjaajan että kehitysvammaisen opas. Osan aikaa mukana oli myös kehitysvammatyön diakoni Asta Kahra. Toimintakeskuksen ohjaaja Marika Rannikko avusti minua päivän sujumisessa. Marika on osallistunut Etevan järjestämän Kehitysvammaisen seksuaalisuus kurssille. Aamu alkoi tietenkin teknisillä ongelmilla tajutessani, ettei talossamme ole langatonta verkkoa.

Asia järjestyi AAC-ohjaajan puhelimen avulla. Järjestin tilaan esittelijöiden pöydät paikoilleen ja laitoin saamiani julisteita ja esitteitä seinille.

Esittelijät saapuivat paikalle ja tilaisuus alkoi Kommunikointipiste Vuorovaikutukseen tarvitaan aina vähintään kaksi osallistujaa. Jos henkilön ymmärtämisessä on vaikeuksia, hänellä ei ole puhetaitoa tai puhe on epäselvää, hänen osallisuutensa ohjaukseen ja neuvontaan on puutteellista tai jopa olematonta. Tällöin kommunikoinnissa tarvitaan apuvälineitä ja erilaisia puhetta tukevia. Oppiminen on vuorovaikutusta, jossa tarvitaan yhteinen kieli.

AAC-ohjaajan pöydällä oli erilasia puheentuottamisohjelmia asennettuna ipadeihin, sekä puhelaitteita, joihin oli nauhoitettu puheviestejä. Hänellä oli pöydän täydeltä kuvamateriaalia, sosiaalisia tarinoita, valokuvia, sekä Papunetista otettuja kuvia. Papunet on verkkosivusto joka tarjoaa tietoa puhevammaisuudesta ja puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista.

Sieltä löytyy myös kuvamateriaalia kommunikointiin. AAC-ohjaajan pöytä kiinnosti asiakkaitamme lähinnä teknisien ohjelmien vuoksi Diakoniapiste Tammikuussa pidettiin Kirkon valtakunnalliset kehitysvammaistyön neuvottelupäivät Kouvolassa. Aiheena oli kehitysvammaisten seksuaalisuus.

Paikalla oli Mäntsälän seurakunnan diakoni, Tiina Haukijärvi , joka kertoi osallistumisestaan päiviin ollessani työharjoittelussa seurakunnassa. Kehitysvammaiset ovat osa yhteiskuntaa ja heitä koskettaa samat ilmiöt kuin meitä muitakin. Kirkon työntekijät ovat luotettuja ihmisiä joille voi puhua vakavistakin aiheista. Heillä tulee olla tietoa ja kykyä kohdata myös seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kouvolassa erityisenä huolenaiheena oli kehitysvammaisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Pyytäessäni paikalle seurakunnan edustajia, ajatukseni oli että asiakkaamme saavat esittää kysymyksiä ja ajatuksia yleensäkin kristinuskosta. Asiakkaat eivät tapahtuman aikana kyselleet aiheesta, mutta olivat iloissaan nähdessään tutun pastorin. Sanna ja Asta olivat tehneet pöydälleen kollaasin selkokielisestä Raamatusta, rististä ja sydämestä.

He olivat onnistuneesti ottaneet mukaan asiakkaiden oman osallisuuden ja heidän pisteensä olikin varsin suosittu. Asiakkaat saivat laittaa ymmärrettäviä ja kuvaavia kuvasymboleita kolmeen eri tauluun joissa kysyttiin; Kuuluuko rakkauteen aina seksi?

Näin saimme helposti tietoa asiakkaiden ajatuksista ja aihe tuli lähelle ja omakohtaiseksi Informaatiopiste Infopöydälle olin kasannut paljon esitteitä mm. Väestöliitolta, Autismisäätiöltä, Tampereen kaupunkilähetyksestä jne. Tarjolla oli myös kondomeja ja liukuvoiteita. Asiakkaita ei esitteet erityisemmin kiinnostaneet, ja kondomitkin tuntuivat aivan vierailta. Osa kuitenkin otti tarjolla olevia esitteitä mukaansa. Enemmän oli kiinnostusta esitteeseen jossa kerrottiin uudesta Kehitysvammalaista ja itsemääräämisoikeudesta.

Seksuaalineuvojalla oli oma pisteensä ja siinä etenkin ohjaajat esittivät kysymyksiään. Seksuaalineuvojalla oli mukana paljon kirjallisuutta, joita asiakkaat selailivat.

Seteke eli Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projektin toteutti vuosina Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Tampereen Kaupunkilähetys ry: Sen tavoitteena oli kehitysvammaisten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tuotoksena syntyi selkokieliset seksuaalisuus sivut.

Olin hankkinut projektorin jonka avulla pääsimme näyttämään laajemmin tietokoneelta Seteke. Ohjaajamme Marika kävi yksilöllisesti läpi asiakkaan kanssa niitä kohtia mitä asiakas halusi tarkastella. Pisteessä harjoiteltiin myös konkreettisesti kondomin avaamista ja laittoa, sormeen. Raamattu ei anna suoraa vastausta kysymyksiin, joten tulkinta riippuu tulkitsijasta. Kirkon virallisen kannan kysymyksiin antaa piispat, kirkkohallitus ja kirkolliskokous.

Kuitenkin kirkko leimataan usein yhden henkilön kannan perusteella ja saa tällöin mediassa helposti negatiivista julkisuutta. Ihminen on seksuaalinen syntymästään lähtien ja seksi on kiinnostanut ihmisiä, kirkkoa ja oikeusjärjestelmää kautta vuosisatojen.

Alkukirkossa ja juutalaisuudessa suhde seksuaalisuuteen oli myönteinen. Ihminen oli osa Jumalan luomistyötä. Valtakirkon aikaan ajateltiin että ylimääräinen seksuaalinen halu oli rangaistusta Aatamin synneistä ja kirkko alkoi kontrolloida ihmisten seksuaalisuutta. Kulttuuri näkyy yhä joidenkin ihmisten arjessa. Avioliitto, seksuaalisuuden toteuttaminen, epäitsekäs rakkaus ja vastuu toisesta ovat keskeisiä käsitteitä puhuttaessa seksuaalisuudesta kristityn elämässä.

Rippikoulun tavoite on valmistaa nuoria elämään kristittynä. Seksuaalisuus on ihmisen sisällä, ihminen saa tuntea, tahtoa, osata ja opetella. Seksuaalisuus on enemmän kuin seksi. Se on myös biologinen ominaisuus joka mahdollistaa uuden elämän syntymisen.

Ihmisten välillä on kautta aikojen ollut monenlaista vetovoimaa. Yleensä vetovoima kohdistuu vastakkaiseen sukupuoleen, mutta aina on ollut myös ihmisiä jotka rakastuvat omaan sukupuoleen. Loppujen lopuksi ihminen rakastuu ihmisen persoonaan, ei sukupuoleen. Parhaillaan keskustelua käydään suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen julkaistiin uutinen jossa kerrottiin Helsingin hiippakunnan radikaalista linjauksesta.

Hiippakunta hyväksyy homoparien vihkimisen vastoin kirkon virallista kantaa astui voimaan uudistuva avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton. Avioliittolaki 1a Myös ajan saatossa elämä on muuttanut muotoaan, esimerkiksi kysymyksiin esiaviollista seksistä ei Raamatusta löydy vastausta, koska sitä ei esiintynyt tuona aikana, vaan oli normaalia että tytöt naitettiin jo murrosiässä.

Seksuaalisuus on ihmisen elämän intiimein ja yksityisin asia. Viimekädessä jokainen on itse vastuussa Jumalalle ja itselle miten toimii oman seksuaalisuutensa kanssa.

Päätäntävaltaa ei voi kukaan ottaa pois. Hoitohenkilökunnan tulee huomioida asiakkaan uskonnollinen ja kulttuurinen tausta. Mikäli se on hoitajalle vieras, voi asiakkaalta itseltään kysyä, miten hän haluaisi seksuaaliterveyttään käsitellä. Henkilökunnan ammatillisuuteen kuuluu, että he pystyvät kohtaamaan asiakkaan seksuaalisuuden, sekä tarvittaessa käsittelemään sitä asiakkaan kanssa.

Palveluissa työskenteleville ammattihenkilöille seksuaalisuus ja sen kohtaaminen voi olla vaikeaa. Kyetäkseen kohtaamaan toisen henkilön seksuaalisuutta hoitaja joutuu pohtimaan myös omaa seksuaalisuuttaan. Aiheesta vaivautuneena, ei pysty antamaan toiselle tarvittavaa tietoa ja ohjausta. Suhtautumiseen voivat vaikuttaa omien arvojen ja tiedon puutteen lisäksi vallitseva yleinen ajattelu, jonka mukaan ihmisen tulee käyttäytyä ja ajatella tietyllä yleisesti hyväksytyllä tavalla Vilkka , 85 Tärkeä osa ammatillisuutta on myös kyky tunnistaa omaa osaamistaan ja sen rajoja sekä kyky hakea kollegiaalista apua ja tukea.

Kehitysvammaisen itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys perustuu ihmisen vapauteen päättää omista asioistaan. Hoitohenkilökunnan tehtävä on kunnioittaa ja arvostaa kehitysvammaista itsenäisenä yksilönä ja arvostaa hänen tekemiään valintoja. Ristiriita voi syntyä, jos hoitajan mielestä kehitysvammaisen valinta ei ole hänen parhaakseen, tai että se on uhka kehitysvammaisen terveydelle.

Rajan veto seksuaalisuuskysymyksissä on haaste hoitohenkilökunnalle. Rakkautta on kuitenkin monta lajia, eikä rakkautta aina voi kytkeä seksiin. Sanotaan että hoitotyön kantava voima on rakkaus, mutta hoitotyöhön ei voi sisällyttää seksiä. Myös vanhemmat rakastavat lastaan, mutta seksi heidän välillään on rikos.

Ammatillisuus ja kehitysvammaisen kunnioittaminen näkyy ihmisten tasa-arvoisessa kohtelussa huolimatta hänen vammastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kohdelluksi ilman ennakko-odotuksia, ja kokea olevansa arvokas ja hyvä juuri sellaisena kuin on. Ihmisen täytyy saada tuntea olevansa turvassa ja hyväksytty kyetäkseen hyvään elämään.

Aho , Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, vähemmistöihin kohdistuvista tunteista, asenteista ja arvoista on hyvä puhua työyhteisössä jotta. Seksuaalisuus on hyvin henkilökohtaista. Hoitajat ovat sitoutuneet työskentelemään ammatissaan eettisten ohjeiden ja arvojen mukaan. Omat vakaumukset ja arvot eivät saa olla vallitsevia, vaan on kuunneltava asiakkaan kantaa. Asiakkaalla on lupa yksityisyyteen, itsemääräämiseen, sekä lupa olla myös kertomatta seksuaalisuudestaan.

Asiakkaan ihmisarvoa ei saa loukata ja asiakkaan tulee voida luottaa hoitajaan. Heidän mielestään kehitysvammainen tällöin välttyy niin epäonnistuneilta parisuhteilta, omiin lapsiin liittyviltä murheilta kuin sukupuolitaudeiltakin. Sivulla kirjoitetaan että kehitysvammaisella nuorella ei myöskään olisi voimakasta tarvetta vastakkaiseen sukupuoleen kumppanina ja että vastavuoroinen seksi on vain harvoille kehitysvammaisille mahdollista. Ihmettelen kirjoittajien luomaa tekstiä, joka on kirjoitettu vain viisi vuotta sitten.

Teksti kuulostaa minusta kamalalta, vanhanaikaiselta, ihmisarvoa alentavalta ja epätasa-arvoiselta. Myös kehitysvammaisella tulee mielestäni olla oikeus epäonnistua, tehdä virheitä, opiskella, avioitua, saada lapsia ja jopa murheita.

Elää samanlaista elämää kuin muutkin, kaikkihan teemme joskus epäviisaita päätöksiä. Meidän tehtävämme on huolehtia että kehitysvammaisella on riittävät tiedot esimerkiksi vanhemmuudesta ja sen tuomasta vastuusta, eikä tehdä päätöstä kehitysvammaisen puolesta.

Pohtiessani omaa ammatillista kasvuani tehtävän aikana, mieleeni nousi erityisesti sanat vastuu ja valta. Ne ovat sanoja jotka tulee ottaa huomioon kehitysvammatyötä tehdessä. Hoitajilla on valtava kokonaisvastuu kehitysvammaisen hyvinvoinnista ja voi olla vaara että vastuu kääntyy joskus vallan puolelle, eikä enää muisteta kehitysvammaisen omaa toivetta. Seksuaalisuus on aihe joka todellakin antaa työntekijälle ajattelemisen aihetta, ja laittaa pohtimaan omaa työtä. Olisikin hyvä että seksuaalisuus otettaisiin puheeksi työpaikoilla, vaikkei juuri sillä hetkellä tarvetta olisikaan.

Seksuaalikysymyksissä ei kannata jäädä yksin jos asia ahdistaa tai tuntuu vaikealta. Myös henkilökunta voi hakea apua ja ohjausta kollegoilta, asiantuntijoilta tai netistä. Rohkeus kohdata seksuaalisuus kasvaa kokemuksen ja tiedon myötä. Päivän aikana huomasin, ettei aihe ollut itsellenikään kovin helppo. Mutta mitä enemmän keskustelimme, sitä helpommaksi se kävi. Lähihenkilöiden on tärkeää muistaa että aihe on yksityinen ja hyvin henkilökohtainen.

Kehitysvammaisella on oikeus myös päättää haluaako hän aiheesta keskusteltavan ja kenen kanssa. Huomasin päivän aikana että aihe on vieras, ja joillekin myös arka. Ihmisen kunnioittamien ja arvostus nousee esiin tätä aihetta käsiteltäessä. Aiemmin mainitsemaani Anneli Kiljusen blogin tekstiin on helppo yhtyä kehitysvammatyötä pitkään tehneenä ohjaajana. Aiemmin teimme helposti kaiken kehitysvammaisen puolesta. Vedimme vetoketjun kiinni, solmimme kengän nauhat, asioimme puolesta jne.

Nykyään kehitysvammaista vaaditaan tekemään asioita itse, kuntoutetaan ja tuetaan selviytymään arjessa, annetaan mahdollisuus päättää oman elämänsä asioista, olla tasavertainen ihminen muiden joukossa ja olla onnellinen, oman elämänsä asiantuntija.

Sote uudistus astuu voimaan Sote uudistuksen tavoitteena on eriarvoisuuden poistaminen. Vaikka nykyisessä perustuslaissa henkilöiden välinen yhdenvertaisuus taataan, se ei käytännössä kuitenkaan toteudu. Toivottavasti Sote uudistus saa aikaan sen että myös kehitysvammainen on yhdenvertainen kansalainen oikeuksineen ja valinnanvapauksineen. Siihen meillä tulevilla sosiaalialan ammattilaisilla voi olla mahdollisuus myös vaikuttaa. Ainakin uuden lain voimaan tullessa valtio antaa siihen hyvät puitteet, kunhan me vaan ammattilaisina puolustamme ja tuemme niitä jotka eivät itse saa omaa ääntään kuuluviin.

Tavoitteenani oli että päivän jälkeen kehitysvammaisilla olisi hiukan enemmän tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta, ja että heillä olisi uskallusta ja lupa ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, sekä rohkeutta puolustaa omaa mielipidettään.

Vaikka päivä olikin suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, toivoin heidän mukanaan olevien ohjaajien saavan myös uutta tietoa, ja ennen kaikkea ajattelemisen aihetta. Henkilökunnan osuuden merkitys kehitysvammaisen tiedon lähteenä on merkittävä, joten halusin herätellä myös henkilökunnan ajatuksia ja asenteita.

Sain asiakkailta monenlaisia kommentteja. Miksi järjestän tällaista, koska mehän tiedetään jo kaikki seksistä. Joitakin selkeästi ahdisti tilanne ja he kysyivät, että eikö täällä ole tietoa muista aiheista. He olivat tyytyväisiä kun saivat tietoa itsemääräämisoikeudesta. Oli hyvä huomata että aihetta ei todellakaan saa tuputtaa jos toinen ei ole valmis. Osa asiakkaista oli todella kiinnostuneita ja he osasivat esittää hyviä kysymyksiä. Ohjaajilta tuli positiivista palautetta, ja toivottiin jatkoa tapahtumalle.

Mielestäni tapahtuma oli onnistunut. Olihan tämä oikeastaan historian ensimmäinen kosketus aiheeseen meidän toimintakeskuksessa. Jos nyt jälkiviisaana pystyisin jotain muuttamaan, niin vähentäisin esitteiden määrää ja tekisin useamman pisteen missä voisi saada henkilökohtaisempaa ohjausta. Kehitysvammaisen on vaikea kysyä, koska ei tiedä mitä kysyä.

Vaikka olin lähettänyt tiedon tapahtumasta asumisen ohjaajille, niin valitettavasti asumisesta ei tullut osallistujia kuin muutama. Työmme kannalta on tärkeää että meillä olisi yhteinen näkemys asiakkaan tarvitsemasta ohjauksesta ja että hänen saamansa ohjaus on yhtenäistä sekä toimintakeskuksessa että asumisessa.

Jotta aloittamani työ ja askel kohti tietoa, ei jäisi tähän, olen esittänyt palvelupäälliköllemme ajatuksen ns. Esimerkiksi kolmen viikon välein voisi olla tilaisuus, johon tekisin koulutusohjelman. Ohjelmassa näkyisi mitä seksuaalisuuteen liittyvää milläkin kerralla käsittelemme. Mielestäni aihealueita on helppo käsitellä Seteken ohjelman avulla.

Tilaisuus olisi avoin kaikille halukkaille. Tässä opinnäytetyössä mainitsemiani oppaita ja kirjoja tulisi hankkia asiakkaiden ja ohjaajien käyttöön ja arkeen, jotta niihin voisi aina tarvittaessa helposti palata. Kun olemme käyneet aihealueita läpi, olemme jo oppineet paljon uutta seksuaalisudesta. Silloin kysyminen ja tuen hakeminen ohjaajalta esim. Bildjuschkin, Katriina Seksuaalikasvatuksen tueksi. Ammatillisia kohtaamisia sosiaali -ja hoitotyössä. Cacciatore, Raisa Lasten ja nuorten seksuaalisuus.

Viitattu Haukijärvi, Tiina Diakoni. Puhetta seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudesta. Kaski, Markus Kehitysvammaisuuden kuva. Kehitysvammaisille oikeus hyvään elämään Viitattu Korhonen, Elina Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Teoksessa Elina Korhonen, Inka Mäkinen toim. Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys.

Väestöliitto, Kuula, Arja Toimintatutkimus. Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna käyttöön ottama suomennos. Rajala, Pertti Kahden-Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Salonen, Kari Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön.

Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Viitattu Seteke Seksuaalisuudesta selkokielellä. Viitattu Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelut ja tukitoimet. Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Ps-kustannus Vammaispalvelujen käsikirja https: Ylä-Jussila, Sanna Kehitysvammatyön pastori. Tervetuloa mukaan messuille, tilaisuus tarkoitettu kaikille!!! Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,.

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Sisältö: Kehitysvammaisuus ja terveys Pohdintatehtävä Millaiset asiat.

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2. Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Seksuaalioikeudet Seksuaalisuuden myytti Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat normaali ja olennainen osa ihmisen elämää.

Ne kuuluvat jokaisen elämään niihin liittyvine haluineen, toiveineen, mielikuvineen. Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Sisällysluettelo 1.

Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö.

Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden. Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän?

Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,. Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL: Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja. Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat. Kehitysvammaliitto ry Edunvalvontatilaisuus Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe.

Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien. Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja.

Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä. Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille. Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa Vammaispalvelulain.

Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-. Seksuaalikasvatus Poikien, miesten sekä ikäihmisten seksuaaliterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-.

Kehitysvammaliitto Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Me Kehitysvammaliitossa uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Nyt Niinistö asettui avoimesti kritisoimaan valtaeliitin globaalisti suosimaa ja ajamaa massamaahanmuuttoa, suorastaan hallitsematonta kansainvaellusta, kuten Niinistö sanoi.

Tästä poikkeavasta mielipiteestään Niinistö on saanut ja tulee saamaan vielä paljon arvostelua, mikä on toisaalta täysin odotettua, koska yleisesti ottaen liberaalin vihervasemmiston on vaikea nähdä maahantunkeutumisessa mitään ongelmia, koska he katsovat asiaa vain yhdestä eli auttamisen näkökulmasta. Niinistökin on sitä mieltä, että kaikkein hädänalaisimpia tulee auttaa, mutta hän näkee realistisesti myös sen, että jossain tulee raja vastaan ja että meillä on oikeus suojella myös omia arvojamme ja järjestystämme.

Arvostan presidentti Niinistön puhetta korkealle. Puhe tulee jäämään historiaan. Lähetin sen takia tasavallan presidentille kiitosviestin valtiomiesmäisestä puheesta ja toivotin hänelle Jumalan siunausta.

Perehdyttyäni vuosien ajan USAn ja maailmanpolitiikan todellisiin taustavaikuttajiin, näyttää mielestäni selvältä, että esim. Yhdysvalloissa presidenttiä ei valitse kansa kuin näennäisesti, vaan taustalla oleva raha- ja valtaeliitti.

Amerikassa ei ole vallalla demokratia eli kansanvalta, vaan rahavalta eli plutokratia ja harvainvalta eli oligarkia. Eliitti ei kannata kumpaakaan USAn pääpuoluetta toista vastaan, vaan tukee välillä republikaaniehdokkaita ja toisella kerralla demokraattiehdokkaita. Ja jos tuki ei riitä, niin vaalitulosta näpelöidään.

Tilanne on sen takia se, että Amerikassa ei presidentiksi pääse yksikään ehdokas ilman taustavoimien hyväksyntää. Tämän vuoden presidentinvaaleissa eliitin juoni menee siten, että republikaaneille halutaan sellainen presidenttiehdokas, joka kyllä vetoaa osaan kansasta, mutta jonka ei anneta kuitenkaan voittaa lopullisessa vaalissa, jonka voittajan osa on pedattu Hillary Clintonille. Jotta Clinton voittaisi, on edullista, että kilpailijana on änkyräpelle, joka herättää paljon aggressiivista vastustusta.

Tästä syystä republikaanien presidenttiehdokkuuden tulee voittamaan Donald Trump. Trumpin voittokulku republikaanien puolella on siis tarkoin ennalta suunniteltu. Sen on tarkoitus auttaa Hillary Clintonia voittoon, koska eliitti luottaa, että loppupeleissä suurempi osa ihmisistä valitsee kuitenkin mieluummin Hillary Clintonin kuin Donald Trumpin.

Voi olla, että Hillary Clintonistakaan ei tule kuitenkaan presidenttiä, koska tämän vuoden aikana tulee todennäköisesti tapahtumaan sellaisia mullistuksia maailmassa ja USAssa, että marraskuun presidentinvaaleja ei ehkä voida järjestää ollenkaan.

Jos niin käy, niin siinä tapauksessa yksi mahdollisuus on, että Barack Obama jatkaa presidenttinä poikkeuslain turvin. Paavo Väyrysen uusi alku Paavo Väyrynen pudotti Tämän takia Väyrynen etsii uutta alkua ja uusia vaikutuskanavia.

Väyrynen on tehnyt kuitenkin selväksi, että hän ei aio liittyä Perussuomalaisiin, joiden toimintaan hän on hyvin pettynyt. Toistaiseksi Paavo Väyrynen aikoo luoda yhteyksiä samalla tavalla ajatteleviin ihmisiin eri puolueissa tai puolueiden ulkopuolella. Myös jonkinlainen kansalaistoiminta voi olla mahdollista. Sen sijaan Väyrynen ei puhu mitään uudesta puolueesta, vaikka sitä on häneltä kysytty ja monet arvelevan Väyrysen sellaista ehkä ajattelevan.

Suomessa olisi kyllä tilaa konservatiivis-sosiaalis-isänmaalliselle puolueelle, koska Keskusta ja Perussuomalaiset menivät liberaalien ja valtaeliitin kelkkaan ja koska uusista pienpuolueista ei ole ollut eikä näytä olevan nousemaan suuremmiksi puolueiksi.

Lähetin viestiä Paavo Väyryselle onnitellen häntä rohkeasta ja oikeasta ratkaisusta ja kysyin samalla, onko hän ajatellut sitä mahdollisuutta, että hän voisi perustaa uuden puolueen.

Paavo Väyrysen perustamalla uudella puolueella voisi olla nimittäin mahdollisuuksia saada kannatusta ja kasvaa merkittäväksi puolueeksi tämän selvän puoluekentässä olevan aukon ja Paavo Väyrysen tunnettavuuden ja uskottavuuden perusteella. Ruotsi on muutaman vuoden kuluttua sodassa. Turun Sanomat kertoo Vastustaja ja hyökkääjä ei voi olla mikään muu maa kuin Venäjä. Siinä vaiheessa Suomi on jo osittain miehitetty. Profeetat ja sotilaskomentajat alkavat puhua samaa kieltä.

Linkki Turun Sanomien uutiseen: Solzhenitsyn — Elämä ja eetos. Sain juuri äsken luetuksi hyvin merkittävän kirjan, jota haluan suositella kaikille. Kyseessä on Erkki Vettenniemen v. Vettenniemi sanoo kirjansa lopussa, että hänen teoksensa ei ole kaiken kattava elämäkerta eikä yritys analysoida kirjallisesti Solzhenitsynin 30 kirjan tuotantoa, vaan pyrkimys kuvata moraalisuuden ja varsinkin kristinuskon merkitystä taistelussa ateistista kommunismia ja diktatuurimaista tyranniaa vastaan.

Solzhenitsyn oli nuorena kiihkeä kommunisti, mutta ollessaan Toisen maailmansodan rintamalla hän arvosteli erään ystävänsä kanssa Staliniin kohdistuvaa henkilökulttia, mikä paljastui ja johti 11 vuodeksi eri vankileireille. Vasta vankeudessa Solzhenitsynin silmät aukenivat kommunismin hirveyksille ja hän palasi takaisin lapsuutensa uskoon. Tämä kaiken mullistanut muutos tapahtui talvella , jolloin Solzhenitsyn kirjoitti: Solzhenitsynin uskonnollisuus onkin Vettenniemen kirjan kantava teema, mikä käy hyvin ilmi loppusanoista: Vankeuden jälkeen Aleksandr Solzenitsyn toi julki Neuvostoliiton gulagin eli vankileiriverkoston kauhut voimallisemmin kuin kukaan, mikä johti vääjäämättä Solzhenitsynin ajautumiseen toisinajattelijaksi ja mielivaltaisen sensuurikoneiston uhriksi.

Aluksi tosin oli vähän myötätuultakin, kun Nikita Hrushtshev ylisti v. Mikään ei kuitenkaan estänyt Solzhenitsynin suosion ja vaikutusvallan kasvua, varsinkaan hänen monumentaalisen pääteoksensa, vuosina julkaistun Vankileirien saariston jälkeen. Lopulta Solzhenitsyniltä vietiin Neuvostoliiton kansalaisuus ja hänet karkotettiin kotimaastaan. Solzhenitsyn asui lännessä eri maissa, mutta pisimmän aikaa Yhdysvalloissa Vermontissa.

Karkotuksessa ollessaan Solzhenitsyn joutui pettymyksekseen huomaamaan myös lännessä vallitsevan moraalisen rappion, materialismin ja ihmistä korottavan ateistisen humanismin vallitsevan aseman median ja älymystön piirissä. Myös poliitikot syrjivät Solzhenitsyniä. Yhdysvalloissa presidentti Ford ei suostunut tapaamaan häntä ulkoministeri Kissingerin neuvosta. Henrik Tikkasen mielestä Solzhenitsyn kaipasi vahvaa lääkitystä ja mielisairaalaa.

Solzhenitsyn tiesi profeetallisesti, että hän tulee vielä palaamaan kotimaahansa Venäjälle. Tämä mahdollistuikin kommunismin ja Neuvostoliiton romahdettua joulukuussa Paluu Venäjälle vuonna paljasti kuitenkin uudenlaisen rappion, jota Solzhenitsyn kritisoi loppuun asti. Eräässä mielipidemittauksessa hän oli ylivoimainen suosikki Venäjän presidentiksi, mutta Solzhenitsyn ei ollut kiinnostunut poliittisista tehtävistä.

Solzhenitsyn oli rohkea ja itsenäinen ajattelija ja julistaja, joka ei madellut kenenkään edessä. Niinpä Solzhenitsynin suosio laski nopeasti Venäjän poliittisen eliitin parissa, kun hän kävi parlamentin alahuoneessa ruoskimassa Venäjän tilaa, näennäisdemokratiaa ja markkinoiden ylivaltaa.

Kirjailija oli jälleen ärhäkkä toisinajattelija. Kun Solzhenitsyn kuoli v. Silloinen pääministeri Vladimir Putin julisti hautajaisissa, että kirjailija oli rokottanut venäläiset pysyvästi tyranniaa vastaan. Olisikin näin, mutta valitettavasti Putinin sanat ovat vain korulauseita. Solzhenitsynin kirjailijakohtalo on yksi historian huimimpia. Voidaan sanoa, että puolalaisen paavi Johannes Paavali II: Ei ole siis mikään ihme, että kommunistinen hallinto pelkäsi häntä, mutta oli samalla ymmällään, mitä Solzhenitsynille voisi oikein tehdä hänen suuren suosionsa ja v.

Lopetan kirja-arvioni Aleksandr Solzhenitsynin profeetallisiin sanoihin: Minä uskon katumukseemme, henkiseen puhdistumiseemme, Venäjän kansalliseen uudestisyntymiseen.

Pyhä Venäjä syntyy vielä. Karjala Suomen taas on. Tein lauluun sanat ja sävelen v. Kilpailuun lähetettiinkin paljon lauluja, peräti ! En sijoittunut itse kilpailussa, mutta nyt on lauluni mukana laulukirjasarjan 2. Kolmaskin osa tulee vielä ilmestymään. Paikalla olleita sanoittajia ja säveltäjiä haastateltiin, niin minuakin. Kun haastattelija aloitti sanomalla, että minulla taitaa olla haaveena Karjalan palautus, niin sanoin, että kyseessä on profetia.

Juuri näin tulee tapahtumaan: Ja myös Petsamo, Salla ja neljä Suomenlahden saarta tullaan liittämään takaisin kotimaahan.

Lauloin sitten laulun yhdessä yleisön kanssa. Tässä on linkki Youtubessa olevaan esitykseen: Tässä ovat profeetallisen laulun sanat. Karjala Suomen taas on 1. Karjala Suomen taas on,. Karjalan laulu nyt raikaa,. Maat ja talot jo vuottaa. Sain juuri äsken luetuksi kirjailija ja res. Varsin tuore eli syyskuussa ilmestynyt kirja kertoo kesän salatusta kommunistien vallankaappaushankkeesta Suomessa Neuvostoliiton tuella samaan aikaan kun Neuvostoliitto miehitti Viron lopullisesti.

Kaappaushanke pystyttiin kuitenkin torjumaan suomalaisten erittäin tehokkaan tiedustelun ja hyvin valmisteltujen ja salassa pidettyjen vastatoimien ansiosta, joille annettiin nimi Operaatio Verna. Kirja tietää myös kertoa, mitä tapahtui Aeron kadonneen matkustajakoneen Kalevan viimeisellä lennolla Tallinnasta Helsinkiin.

Ville Kaarnakari on saanut sotatrillerinsä faktatiedot operaatio Vernassa olleiden miesten jälkeensä jättämistä muistiinpanoista. Tekisi mieli kirjoittaa kirjasta enemmänkin, mutta lienee parempi, että en paljasta mehukkaita yksityiskohtia, jotta lukijan lukunautinto olisi täydempi. Sen voin sanoa, että suosittelen kirjaa kaikille historiasta kiinnostuneille ja Suomea rakastaville isänmaallisille ihmisille.

Myös pelkkänä jännityskirjana teos on oivallinen ja mukaansatempaava, joten nekin, jotka eivät niin piittaa historiasta, voivat lukea kirjan kiehtovana trillerinä, joka kuitenkin perustuu tositapahtumiin. Sen voin vielä lisätä varoituksena, että jos alat lukea kirjaa, varaudu siihen, että et malta lopettaa ennen kuin olet lukenut koko kirjan. Eli siinä voi mennä koko yö.

Elven tammikuu 19, Saksalaisen vastaanottokeskuksen työntekijä avautuu työstään — positiivisten odotusten jälkeen herätys todellisuuteen. Asiasta kertoi The New Observer. Tappouhkauksia sosiaalityöntekijöitä kohtaan, aggressiivista käytöstä, valheita, väärennettyjä dokumentteja, verbaalista väkivaltaa, naisvihaa, seksuaalisia hyökkäyksiä ja jopa fyysistä väkivaltaa — Siinä vastaanottokeskuksissa työskentelevien jokapäiväinen arki.

Näin kertoo yksi hiljaisuuden rikkonut vastaanottotyöntekijä. Vastaanottokeskuksen työntekijä antoi nimettömänä Saksan N24 TV: Nainen kertoo alunperin olleensa maahanmuuton kannattaja. Naisen suhtautuminen maahanmuuttajiin oli myönteinen. Viimein pystyisin tekemään jotain aivan konkreettista auttaakseni pakolaisia. Luonnollisestikin olin hyvin innoissani, kuten nyt voi ensimmäisenä päivänä uudessa työpaikassaan olla… Täällä on varmasti mahtavaa, ajattelin itsekseni.

Pian heti ensimmäisten tapaamisten jälkeen tajusin, että yltiöpositiivinen ja idealistinen suhtautumiseni heihin ja heidän käytökseensä oli hyvin kaukana todellisuudesta. Useat heistä oli äärimmäisen vaativia. Kertoessani ettei se ole mahdollista, heistä tuli kovaäänisiä ja hyvin aggressiivisia. Yksi afgaani uhkasi tappaa itsensä siihen paikkaan, ellen täyttäisi hänen vaatimuksiaan. Eräs arabi huusi toiselle työntekijälle: He sepittivät tarinoita, jotka eivät sopineet heidän papereihinsa.

Kun tarkastin asiaa työkavereiltani, selvisi pakolaisten kertoneen heille vain päivää aikaisemmin täysin erilaisia tarinoita. Hän halusi tietää mitä seuraavaksi tapahtuisi.

Selitin hänelle asian ja hän lähti pois. Hetkeä myöhemmin hän ilmestyi työkaverini eteen ja näytti täysin uutta, eri nimelle tehtyä henkilöllisyystodistusta.

Hänet vain siirrettiin toiseen keskukseen. Varasin heille useita lääkäriaikoja, mutta he eivät vain ilmaantuneet paikalle. Tämä oli niin yleistä, että lääkärit kielsivät varaamasta niin monia aikoja.

Naisen mukaan pahinta kaikesta oli kuitenkin pakolaisten suhtautuminen naisiin. He ovat nuoria, noin vuotiaita ja alle 25 vuoden ikäisiä. He eivät suhtaudu meihin vakavasti. Jos nainen kertoo heille jotain tai haluaa ottaa heiltä lausunnon, he tuskin lainkaan kuuntelevat minua tai yksinkertaisesti kieltäytyvät puhumasta minulle ja vaativat saada puhua mieskollegalle.

Meitä nähdessään he usein vislaavat kovaäänisesti, huutavat jotain vieraalla kielellä ja sitten kaikki purskahtavat nauruun. Se on hyvin epämiellyttävää. He jopa valokuvaavat meitä puhelimillaan, noin vain, lupaa kysymättä, ja vaikka kieltäisit sen. Mutta mitä sille mahtaa, mitään ei ole tehtävissä. Voit vain lopettaa työsi, ei muuta. Joten he sivuuttavat sen. Minäkin yritin tehdä niin, mutta se ei onnistunut.

He ovat jopa vielä vihamielisempiä. Pidin tyköistuvista vaatteista -mutta en enää -nyt minun täytyy pitää löysiä housuja ja aina korkeakauluksisia paitoja. Käytän tuskin lainkaan enää meikkiä ja pidän nyt hiusten peittona huivia tai huppua.

Suojellakseni itseäni ahdistelulta minun piti muuttaa ulkonäköni lisäksi myös käytöstäni. Ja jos pitää mennä, yritän tehdä sen mahdollisimman nopeasti. Yleensä pysyttelen pienessä toimistossani päivät. Enää en kulje työmatkoja junalla, koska jotkut miehet seurasivat työkaveriani metroasemalle ja käyttivät häntä seksuaalisesti hyväkseen junassa.

Haluan säästyä siltä ja kuljen siksi autolla. Nainen päättää haastattelun kertomalla, että hän sekä hänen työtoverinsa todennäköisesti tulevat lopettamaan työnsä, sillä eivät kestä ahdistelua enää pidempään. Me emme kestä enää; emme kestä katsella. Paavi, Dalai Lama ja avaruuden pahat henkiolennot yhteistyössä Maitreyaa maailman opettajaksi ja vääräksi messiaaksi propagoivan Share International magazine —nettilehden joulukuun numerossa oli seuraava kysymys.

The Pope and the Dalai Lama are calling for justice and peace; the Space Brothers are very obviously making Their presence known. Could we say that there is a definite plan of co-ordination involving Pope Francis, the Dalai Lama and the Space Brothers as part of the gathering of the forces of Light?

Yes, very much so. Paavi ja Dalai Lama puhuvat oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta; avaruusveljet tekevät hyvin ilmeisesti läsnäoloaan tunnetuksi. Voidaanko sanoa, että on olemassa selvä koordinaatiosuunnitelma paavi Franciscuksen, Dalai Laman ja avaruusveljien välillä osana valon voimien kerääntymistä?

Nuo kysymyksessä mainitut avaruusveljet eivät ole mitään muilta planeetoilta tulevia hyväntahtoisia tähtiläisiä, vaan Raamatun mainitsemia pahuuden demonisia henkiolentoja ja pimeyden maailman hallitsijoita. Kirja on jokseenkin uusi eli ilmestynyt Raija Oranen kirjoittaa tarkasti ja elävästi Paasikiven tarinan. Yli viisikymmentä vuotta Suomen politiikkaan vaikuttanut Paasikivi oli mukana maamme historian suurissa käännekohdissa ja valinnoissa: Paasikivi edusti vanhasuomalaista myöntyväisyyslinjaa, mikä tarkoitti, että Venäjälle ei sopinut ärhennellä liikaa, vaan asiat oli sovittavaa joustavasti ja suurvallan edut huomioon ottaen.

Paasikivestä tulikin todellinen inhorealisti: Paasikivi ehti toimia monissa eri tehtävissä kuten Kansallis-Osake-Pankin johtajana, Kokoomuksen puheenjohtajana, suurlähettiläänä Tukholmassa ja Moskovassa sekä elämänsä loppuvaiheissa pääministerinä ja presidenttinä. Suurten päätösten ja linjausten taustalla eli myös toinen Paasikivi, kuutta kieltä puhuva älykkö, joka luki valtavat määrät kirjallisuutta, laulumies ja herkkusuu, joka tunsi myös viinit ja sikarit.

Paasikivi oli myös hyvin tunnettu äksystä luonteestaan, jonka äänekkäitä raivonpurkauksia joutuivat todistamaan niin lapset, joihin suhde oli etäinen, kuin lähes kaikki poliitikot, jotka olivat Paasikiven mielestä mitään ymmärtämättömiä tomppeleita, kuten myös koko Suomen kansa, joka oli poliittisesti hyvin vähä-älyistä.

Varsinkin Neuvostoliiton toiminta Valvontakomission aikana oli usein vallan hirmuista, kuten se olikin, mutta taipua vain täytyi tai muutoin kävisi vielä huonommin. Oranen kuvaa erinomaisesti myös Paasikiven suhdetta neiti Valveeseen, naiseen, jonka koko kansa tuli myöhemmin tuntemaan kotoisasti Allina. Alli Paasikivi tasoitti loistavasti Paasikiven särmäistä luonnetta ja lohdutti toivoa valaen silloin, kun kaikki tuntui menevän umpikujaan.

Oma lukunsa on vanhenevan Paasikiven kuvaus, miten hän joutui vielä vuotiaana hoitamaan presidentin tehtäviä tekohampaat kolisten, sydänvaivoja potien ja unettomuudesta kärsien. Kirjaa oli hyvin mielenkiintoista lukea. En yleensä lue koskaan romaaneja, mutta Orasen teoksen ahmin niin nopeasti kuin pystyin, koska kerronta oli kiehtovaa ja ennen kaikkea, koska oli kaiken aikaa toden tuntu, että Oranen ei sepitä omiaan, vaan pysyy tosiasioiden puitteissa.

Oranen onkin Laila Hirvisaaren ohella yksi Suomen parhaita fiktiivisen faktan kertojia. Tiedän Suomen historiasta melko paljon, joten kirjassa tuli monia tuttuja asioita esille, mutta kyllä paljastui myös useita minulle uusia asioita, mikä oli hyvin riemastuttavaa.

Suosittelen Raija Orasen Paasikivi-kirjaa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen lähihistorian tapahtumista ja yhdestä sen ehdottomista merkkimiehistä, parhaimmasta presidentistä Kekkosen jälkeen, hirmuisesta miehestä, J.

Uskon, että Paasikivi oli kaikista puutteistaan huolimatta mies paikallaan, Jumalan tehtäväänsä asettama juuri niihin aikoihin, Suomen vaaran vuosina. Jouko Pihon onnittelu juniorileijonille. Onneksi olkoon Suomen juniorileijonat jääkiekon maailmanmestaruuden johdosta! Te olette joukkueena ja yksilöinä olleet hyviä esikuvia suomalaisesta sisusta, itsekurista, kärsivällisyydestä, voitontahdosta ja peräänantamattomuudesta.

Paavali kirjoitti aikoinaan korinttilaisille 1. Laitan seuraavaksi Paavalin tekstin jääkiekkoon sovellettuna: Pelatkaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, kiekkoilijat saavuttaakseen katoavan kultamitalin, me saadaksemme katoamattoman kultakruunun. Googletin eilen omaa nimeäni nähdäkseni, mitä uutta minusta kirjoitetaan.

Hyvä, että katsoin, koska Rumba-lehdessä olikin tapahtumamainos, josta en ollut tietoinen. Vaikka lauluni "Only in my dream" ei ole hengellinen, vaan kyseessä on kauniin tunteellinen rakkauslaulu, niin jutussa oleva linkki Perttu Häkkisen haastatteluun voi toimia evankeliointivälineenä siten, että ihmiset, jotka eivät ole vielä kuunnelleet haastatteluani, avaavat linkin ja kuulevat Jumalan Sanaa.

Samoin ihmiset voivat mennä Youtubeen ja kuulla ja nähdä sieltä nimelläni löytyviä hengellisiä kokousvideoita. Rumba-lehti kirjoittaa tapahtumasta seuraavasti: Lauantaina tätä herkkua on luvassa yhteislauluna! Jouko Piho on eläkkeellä oleva luokanopettaja, jonka jumala on kutsunut profeetalliseen lopunajan opetus- ja palvelutehtävään. Henkisen työnsä lisäksi Piho on kirjailija, puoluepolitiikasta jättäytynyt poliitikko ja muusikko.

Hän osallistui säveltämällään ja sanoittamallaan Only In My Dream -kappaleella Suomen euroviisukarsintoihin vuonna Koskettava kappale esitetään sunnuntainvastaisena yönä Helsingin Lepakkomiehessä viimeisenä kappaleena ennen valomerkkiä.

Tätä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksille vertoja vetävää tapausta ennakoidaan Straktobeamin, Lörssonin, Paranormal Romancen ja Will Over Matterin konserteilla sekä Toni Gardemeisterin ohjaaman Arskan paluu -lyhytelokuvan esityksellä. Jouko Pihon elämään ja ajatusmaailmaan on mahdollista tutustua paremmin Perttu Häkkisen erinomaisen haastattelun myötä Yle Areenassa http: Mainitun haastattelun johdosta Pihon kirja, Outo tie — Kamppailuni Jumalan, elämäni naisten ja helluntaiherätyksen kanssa , myytiin loppuun.

Lauantaita odotellessa yhteislaulua pääsee harjoittelemaan alta löytyvää play-nappulaa painamalla. Linkki Perttu Häkkisen radio-ohjelmaan. Kiitos Herralle hänen avustaan ja läsnäolostaan! Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa osoitteessa http: Olen huomenna tiistaina 8. Tarkkaan ottaen ohjelma alkaa klo Jos et voi kuunnella suoraa lähetystä, ohjelma tulee kuunneltavaksi ja ladattavaksi heti eli klo Haastattelun aiheita tulevat olemaan profeetat ja profetiat esim.

Tukholman profetia, lopunajat, Antikristus, maailman raha- ja valtaeliitti, Euroopan unioni, jo lakkautettu puolueeni Suomen Laillisuuspuolue, omat elämänvaiheeni ja Suomen tulevaisuus. YLE Puheen nettisivuilla http: Erityistarkastelussa Jouko Pihon elämä ja teot. Vasta Luvatusta maasta saapunut saarnamies on vieraana suorassa lähetyksessä.

Tutkija Katri Antin kertoo Raamatun profeetoista, mikä on profeetan tehtävä kristinuskossa? Toimittajina Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva. Hyvää ja siunattua Itsenäisyyspäivää kaikille! Suomi on menettänyt osan itsenäisyydestään, mutta me voimme silti iloita siitä vapaudesta, mikä meillä on, ja siitä, miten monet asiat ovat Suomessa kuitenkin hyvin.

Tulevina vuosina Suomi tulee saamaan täyden itsenäisyytensä takaisin. Voimme kiittää siitä jo etukäteen Jumalaa. Nato Kokoomuksen Nato-linjan takana on vihollisen halu saada veri virtaamaan Suomessa ja tehdä Suomesta välittömästi taistelukenttä suuren kriisin kiristyessä eli kolmannen maailmansodan alussa. Toisaalta myös laittaa kriisin aikana raja Venäjän kanssa tukkoon, jotta Herran valittu kansa ei voisi tulla idästä. Lisäksi vielä se, että Herran antama herätys ei voisi helposti siirtyä Suomesta Venäjälle.

Venäjä tarvitsee samalla tavoin Herran antamaa herätystä kuin Suomi. Nato hävittää erityisesti Suomen turvallisuuspoliittista itsenäisyyttä ulko- ja puolustuspolitiikka ja Puolustusvoimain oma päätöksenteko.

Kokoomus toimii globalistien hengessä, mikä on vihollisen henkivalta. EU ja euro Syvenevän EU-integraation tavoitteena myös Suomen itsenäisyyden vähentäminen joskin eniten talouden puolella. Vihollisen henkivalta tietää, että suomalaiset eivät osaa rauhallisissa oloissa hoitaa talouttaan, vaan se pääsee karkaamaan mm. Suomalaiset eivät osaa toimia yhdessä kuin vaikeissa oloissa.

Kreikan pakettien ja eurositoumuksiemme takia tulemme varmasti menettämään useita kymmeniä miljardeja euroja. Kaiken kaikkiaan vihollinen käyttää maailman eliittiä tekemään uutta maailmaa, jotta Ilm. Vihollisen kannalta maailman eliitti on tässä paras väline, ja näin täytyy olla. Hallituksilla, suuyrityksillä ja medialla on vuosittain Bilderberg-kokous ja toinen on Trilateraalisen komission kokous. YK ja monia muita ylikansallisia organisaatioita, jotka rajoittavat Suomen itsenäisyyttä. On kuitenkin ymmärrettävä, että osa ylikansallisista organisaatioista on hyviä, mutta ne voivat kehityksen myötä ns.

Trilateraalisen komission ytimessä on mm. Bilderbergin ytimessä oli aiemmin vapaamuurari Jorma Ollila. Nykyisin ytimessä on Osmo Apunen. Vapaamuurarit ja pankkiirit johtavat kumpaakin järjestöä. Vapaamuurareitten herra on Saatana.

Vapaamuurareitten uskon ydin on, että ihmisen luonteenlaatu määrä hänen kohtalonsa. Tämä on suomalaisen vapaamuurariuden 'äitisuurloosin' New Yorkin valtion suurloosin perussäännön julistuksessa. Tämä on pilkkaa Jeesusta kohtaan. Hän tuli Jumalana sovittamaan synnit ja Hän on ainoa tie Isän luo ikuisuuteen. Jo euroa valmisteltaessa mm. Kohlin hallinto Saksassa tiesi, että euro voi epäonnistua. Jo ennalta arvioitiin, että esim. Italiaa ei olisi pitänyt ottaa euroon. Kreikkaa ei missään nimessä.

On profeetallista, että niin Kreikassa kuin Brysselissä tiedettiin Kreikan valehtelevan tilastojaan kun se haki jäseneksi euroon. Euron tavoitteena on yksinkertaisesti olla yksi porras Euroopan Liittovaltioon.

Kansa, vaalikarja, ei olisi hyväksynyt luvun lopussa Euroopan Liittovaltiota, mutta vähitellen kansalaisten mielipidettä varsinkin euromaissa on muutettu myötämieliseksi hankkeelle. On sanottu enemmän ja enemmän, että vain tiiviimpi Euroopan integraatio voi pelastaa Euroopan ja euron syveneviltä vaikeuksilta.

Menemme askel askeleelta kohti Euroopan Liittovaltiota. He saavat voimaa vihollisen henkivallalta ja ovat vihollisen puolella, koska eivät ole suostuneet ottamaan vastaan pelastavaa uskoa Herraan Jeesukseen Jumalan ainoaan Poikaan, Pelastajaan. Jeesukseen ainoana Pelastajana uskovat epäilevät vahvasti Kari Mäkistä vapaamuurariksi, kun hän ei sano mitään kysyttäessä onko hän vapaamuurari.

Vapaamuurareissa vaikuttava vihollisen henki haluaa Euroopan kaaokseen, jotta Suuri Johtaja huudettaisiin Euroopan johtoon. Suuri johtaja olisi todennäköisesti vapaamuurari. Kari Mäkisen käyttäytyminen on ollut juuri sellaista, mitä vapaamuurarin taustalla oleva henkivalta, Saatana, pitää hyvänä.

Homoliitot ja nyt maahanmuuton tukeminen ovat tästä hyvänä esimerkkinä. Alla linkki jossa Mäkinen tuo esille muslimien maahanmuuton autuutta ja oikeutusta. Joku Markku Koiviston tapaus on vain hyttysen ininää sen rinnalla mitä vihollinen on päässyt tekemään ev. Tiedän joistakin asioista, mutta en voi kertoa tarkempaa. Vihollinen haluaa saattaa uskovat kiistelemään keskenään. Vain Herra voi enää pelastaa kirkon. Eivät herätysliikkeet tai mikään muu. Siksi rukous kirkon ja uskossa olevien pappien puolesta on tärkeää.

Myös Kari Mäkisen ja muitten homoutta tukevien piispojen puolesta on syytä rukoilla, jos asian on saanut tai saa sydämelle. Olisi todella suurta Herran kunniaa, jos Mäkinen tunnustaisi syntisyytensä, luopumuksen Raamatusta. Tunnustaisi myös sen syntinsä, kun ei ole kertonut onko vai eikö ole vapaamuurari.

Myös sen, miksi ei ole kertonut häneltä asiaa kysyttäessä. Uskon Herran kokoavan palavia hiiliä hänen päänsä päälle vaikka Room. Muslimimiesten tulo Eurooppaan   Eurooppa on luopunut Herrasta Jeesuksesta ja Hänen ristinsovituksesta. Herra haluaa väkevästi herätellä eurooppalaisia. Toisaalta muslimimiehet tarvitaan, jotta uskovat joutuvat vainottaviksi myös täällä Euroopassa ennen Herramme takaisintuloa kuten Raamattu sanoo.

Muslimien tulo on merkki, että olemme hyvin lähellä, korkeintaan n. Maailman täytyy alkaa mennä sekaisin, kaaokseen, jotta uskosta osattomat ottavat vastaan Suuren Johtajan, Pedon ja hänen hengellisen apulaisen, väärän profeetan. Suomessa vasemmisto ja vihreät kuten muuallakin ovat maahanmuuton takana.

Kulttuurimarxismin henki on tässä vahvimmin takana. Kulttuurimarxismi kuten marxismi on pääosin pelastavasta uskosta osattomien juutalaisten luomaa ja siis vihollisen henkivallan vaikutusta. Mielenkiintoisempaa on ymmärtää kokoomuksen ja RKP: Siten on luontevaa, että he edistävät uusien vähemmistöjen syntyä.

Tässä on hyvä mainita, että Angela Merkel on n. Uskon tämän olevan yksi syy, miksi hän on sallimassa muslimimiesten vapaan tulon Saksaan. Kokoomus on vuorostaan parempiosaisten, omavoimaisempien puolue. Vihollisen henki on päässyt Kokoomukseen maailman eliitin kuten mm. Juha Ahvion selkeä opetus Euroopan muslimi-invaasiosta tässä linkissä. Ahvio kuvaa myös eliitin, pankkien ja YK: Toisaalta siksi, että jo heränneet ja valvovat uskovat aloittavat totisen polvirukouksen maittensa ja kansakuntiensa puolesta.

Tässä alla esimerkki kuinka muslimimiehet ovat osoittaneet mieltä Helsingissä Ääni koneeseen päälle ennen linkin avaamista. On suurta harhaa, että USA voi olla turvassa suurten valtamerien suojassa muun maailman myllerryksiltä. Herra varjele maatamme ja suomalaisia lähivuosina ja lähivuosikymmeninä. Samalla tavoin varjele juutalaista kansaa ja juutalaisia veljiämme ja siskojamme, jotka jo ovat kääntynet Herramme Jeesuksen, Pelastajan Jeshuan puoleen.

Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.

Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Jouko Pihon raportti Aku Kopakkalan kirjasta Masennus - suuri serotoniinihuijaus. Masennus — suuri serotoniinihuijaus. Otsikko viittaa psykologi Aku Kopakkalan saman nimiseen kirjaan, jonka luin heinäkuun lopulla Sardinian matkalla ollessani.

Basam Booksin kustantama kirja on varsin tuore eli keväällä julkistettu. Suosittelen hyvin ja selkeästi kirjoitettua kirjaa sekä masentuneille että niille, joiden lähipiirissä on masentuneita ihmisiä eli kaikille suomalaisille.

Aku Kopakkala työskenteli terveydenhuoltoyritys Mehiläisessä 10 vuotta työpsykologian ja psykoterapian palveluiden johtajana sekä sen jälkeen neljä vuotta kuntoutusjohtajana. Kopakkala oli tietenkin hyvin harmistunut irtisanomisestaan. Hänen mielestään TV-ohjelma oli ymmärretty täysin väärin. Kopakkala haluttiin vaientaa, jotta totuus ei uhkaisi lääkefirmojen etuja.

Kopakkala on kuitenkin oikeassa ja joutui väärin perustein tehdyn irtisanomisen uhriksi vain sen takia, että hän toi esille tosiasioita. Serotoniini eli 5-hydroksi-tryptamiini on verihiutaleista vapautuva ja verisuonia supistava kudoshormoni sekä aivojen välittäjäaine.

Keskushermoston serotoniinipitoisuuksia nostavia SSRI-lääkkeitä käytetään nykyään yleisesti masennuksen hoitoon. Kopakkalan mukaan SSRI-lääkkeet toimivat, mutta eivät juurikaan paremmin kuin pelkkä plasebo eli lumelääke. Se mitä ihminen uskoo, toivoo ja odottaa tapahtuvan, se tapahtuu, oli sitten nauttinut pillereitä tai ei. Kopakkala harmittelee kirjassaan, että valtaosa kuluttajista ja huomattava osa lääkäreistä uskoo SSRI-masennuslääkkeillä olevan aitoa, lumeen ylittävää vaikusta, vaikka niin ei ole.

Mutta siinä kun lumeesta ei ole haittavaikutuksia, voivat SSRI-lääkkeiden sivuoireet olla vakaviakin. SSRI-lääkkeiden on todettu esimerkiksi lisäävänseksuaalisia vaikeuksia, itsemurha-ajatuksia, itsetuhoista käyttäytymistä, halua vahingoittaa muita kouluampujat , vieroitusoireita, tunteiden puuttumista, positiivisten tunteiden latistumista, masennuksen kroonistumista ja riippuvuutta lääkkeestä.

Kopakkala kritisoikin mielialalääkkeiden liiallista määräämistä. Hänen mukaansa masennusta voi hoitaa myös muilla keinoilla, jotka usein toimivat lääkkeitä paremmin. Kopakkalan mukaan SSRI-lääkkeet eivät toimi, koska masennus ei todellisuudessa johdu serotoniinitasojen heittelystä.

Niin vain oletettiin, kun lääkkeiden huomattiin nostavan serotoniinin määrää aivoissa. Ongelma syntyy siitä, että SSRI-lääkkeet nostavat kehon serotoniinimäärän liian korkeaksi, jolloin keho kompensoi tilanteen vähentämällä omaa serotoniinin tuotantoaan. Kun sitten lääkitys lopetetaan, serotoniinin määrä romahtaa, mikä voi johtaa vieroitusoireisiin, joiden myötä masennus voi uusiutua. Masennus on käsittämättömästi yleistynyt. Jo puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkkeitä.

Silti masennus ei parane vaan kroonistuu, ja on yleisin diagnoosi ennenaikaisen eläköitymisen taustalla. Suomessa tulee joka vuosi uutta nuorta eläkeläistä masennuksen perusteella.

Yksi eläkeläinen tulee maksamaan vuodessa yhteiskunnalle noin 4 miljoonaa euroa. Ennen lääketeollisuuden voittokulkua masennuksesta tiedettiin, että sillä on hyvä parantumisennuste.

Emil Kraepelinin mukaan masennus paranee kuukaudessa ja potilas toipuu yleensä täysin. On suuri epäkohta, että lääketehtaat tekevät lääketutkimukset itse.

Tulokset vinoutuvat helposti lääkkeiden eduksi. Tämä on eettisesti hyvin kyseenalainen tilanne, että voittoa tavoitteleva lääkeyritys tutkii ja tulkitsee itse tuloksia omaksi edukseen.

Lääkefirmojen suuri serotoniinihuijaus on sitä, että niiden mukaan masennus on vain biologinen häiriö aivokemiassa eli serotoniinin vajauksesta johtuva tauti, joka voidaan saada lääkkeellä tasapainoon. Tämä väite ei ole totta. Masennuksella voi olla monia erilaisia syitä eikä aivojen serotoniinitasossa ole mitään vikaa.

Masennukseen voivat vaikuttaa perinnöllinen alttius, varhaiset oppimiskokemukset, erilaiset pahat traumat, epäterveet elämäntavat, sosiaaliset menetykset kuolema, avioero , tulehdusreaktiot ja väärä vuorokausirytmi.

Kopakkalan mukaan masennuksen hoidossa on käytettävä laajasti muita menetelmiä kuin lääkkeitä, kuten yksilöllisen tilanteen huolellinen tutkimus ja kartoitus, kannustus, toivo, seuranta, laaja-alaisuus, aikabiologiset hoidot, valon vaikutus, psykoterapia ja monet muut terapiat, vertaistuki, ravinto, liikunta, parantava kirjoittaminen, sosiaalisten ongelmien ratkaisu jne.

Tärkeintä on hoidon henkilökohtaisuus, sillä masennus ei vaikuta kaikkiin samalla tavalla. Joissakin kohdin Kopakkala viittaa hiukan hengellisyyden merkitykseen, mutta ei mielestäni tarpeeksi. Minä olen uskovana sitä mieltä, että monien muiden hoitokeinojen lisäksi olisi syytä ottaa huomioon myös ihmisen hengellinen ulottuvuus.

Monet mielen vaivat voivat johtua myös eri syntien harjoittamisesta, noituuteen sotkeutumisesta ja uskon puutteesta. Tällöin rukous ja aito uskoontulo voivat olla suureksi avuksi myös masennuksesta parantumisessa.

Masennuksen hoidossa voidaan käyttää kaikkia eri keinoja, mutta mielialalääkkeiden turha ja haitallinen syöminen tulisi lopettaa kokonaan ja lääketehtaat tulisi asettaa oikeuteen ihmisille vahingollisten pillereiden markkinoimisesta. Myös lääkärit ja THL voisivat tuntea piston sydämessään siitä, että he ovat johtamassa ihmisiä harhaan ja tarpeettoman medikalisaation uhreiksi vain sen takia, että lääketehtaiden omistajat ja osakkaat saisivat muhkeat voittonsa.

Terveys on kuitenkin liian iso asia, jotta sen voisi antaa rahanahneiden lääkefirmojen päätettäväksi. Big Pharma on jo liikaa terrorisoinut maailmaa. Tässä tärkeässä kansanterveydellisessä asiassa, joka uhkaa varsinkin Suomen nuorisoa, myös poliittisten päättäjien pitäisi herätä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mainitsen lopuksi kaksi Kopakkalan suosittelemaa kirjaa, jotka aion lukea seuraavaksi. Jos niissä tulee esiin uutta informaatiota, voi olla, että teen niiden pohjalta toisen kirjoituksen tästä aiheesta.

Hajalla — Onneton totuus psykiatrian nykytilasta. Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon. Venäläiset tulevat miehittämään Ahvenanmaan. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan Ahvenanmaahan on kiinnitetty Suomessa liian vähän huomiota, mutta nyt varaudutaan tilanteeseen, jossa Ahvenanmaalle ilmestyisi "vihreitä miehiä" kuten Krimilläkin. Läntiset sotilasasiantuntijat ovat arvioineet yleisesti, että Venäjä yrittää miehittää Ahvenanmaan ja Gotlannin, jos Baltiassa tai Itämerellä syntyy aseellinen konflikti.

Ukrainan tapahtumien johdosta Ruotsikin palautti asevoimia Gotlannin saarelle. Ahvenanmaa on ollut vuodesta kansainvälisoikeudellisesti demilitarisoitu alue. Venäjä ei ole tunnustanut alueen neutralisointia, eikä sitä tehnyt Neuvostoliittokaan. Suomella ei ole siis joukkoja Ahvenanmaalla, mutta Niinistön mukaan Suomi on valmistautunut puolustamaan Ahvenanmaan alueen loukkaamattomuutta. Olin unessa matkailijana Ahvenanmaalla. Kaikkialla näkyi venäläisiä, jotka tulivat taloihin ja majapaikkoihin asumaan.

Eräs nainen puhui minulle venäjää. En nähnyt sotilaita, mutta oli vahva ja selvä tunne siitä, että nyt on komento muuttunut. Suomalaiset ja venäläiset eivät kuitenkaan kahakoineet millään tavoin, vaan kaikki meni hyvin ja tunnelma oli yllättävän rauhallinen, tosin suomalaisten puolelta ihmettelevä ja surumielinen. Menin majapaikkaani hakemaan tarvikkeitani.

Sinne mennessäni kuljin ison kokoussalin läpi. Salissa oli paljon ihmisiä, jotka lauloivat hengellistä laulua erään papin johdolla, joka soitti sähköurkuja. Kun tulin huoneeseeni, otin sieltä ison reppuni. Mietin, pitäisikö minun ottaa mukaani myös omat vuodevaatteeni, mutta päätin jättää ne, koska ajattelin, että venäläiset eivät ehkä pidä siitä, jos vien vuodevaatteeni mennessäni. Sanoin sitten eräälle suomalaiselle: Paavo Väyrynen on tehnyt Parissa päivässä aloite on saanut jo yli 20  allekirjoitusta, joten vaadittavat 50  nimeä tulevat varmasti kokoon pian.

Päätös Suomen liittymisestä euroalueeseen tehtiin eduskunnassa keväällä Jäsenyydestä ei järjestetty kansanäänestystä. Eduskunnalle ei annettu lakiehdotusta, vaan ainoastaan valtioneuvoston tiedonanto.

Tiedonannossa jäsenyys esiteltiin miltei pelkästään myönteisessä valossa, vaikka käytettävissä oli runsaasti tietoa siihen liittyvistä kielteisistä vaikutuksista ja riskeistä.

Suomi on kärsinyt jäsenyydestään euroalueessa enemmän kuin useimmat muut jäsenmaat. Kreikan kriisin yhteydessä on esitetty euroalueen taloudellisen yhteisvastuun lisäämistä ja sen kehittämistä täydelliseksi talousunioniksi, johon kuuluvat yhteisvastuullinen pankkiunioni, yhteinen valtiovarainministeri ja budjetti sekä pysyvät jäsenmaiden väliset varainsiirtojärjestelmät.

Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut euroalueelle jopa yhteistä hallitusta. Euroalue ei ole kehittynyt sellaiseksi kuin eduskunnalle vuonna esitettiin. Siihen kuuluminen on aiheuttanut Suomelle taloudellista vahinkoa, työttömyyttä ja julkisen talouden pahan alijäämän. Euroopan unionin perussopimusten vastaisesti on ryhdytty tukemaan taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäsenmaita. Näitä tukijärjestelyjä ollaan lisäämässä ja saattamassa ne pysyvälle pohjalle.

Euroalueen päätöksentekojärjestelmää ollaan muuttamassa tavalla, joka olennaisesti kaventaisi Suomen taloudellista ja valtiollista itsenäisyyttä. Näistä syistä ehdotamme, että Suomen jäsenyydestä euroalueessa järjestetään kansanäänestys, jonka yhteydessä kerrotaan avoimesti jäsenyyden tähänastiset vaikutukset ja siihen liittyvät tulevaisuuden uhkat ja riskit. Jos kansan enemmistö kannattaisi Suomen pysyttäytymistä euroalueessa, se hyväksyisi käytännössä euroalueen muuttumisen velkaunioniksi ja ylikansalliseksi liittovaltioksi.

Jos kansanäänestys sen sijaan johtaisi Suomen eroamiseen euroalueesta, euron rinnalla otettaisiin käyttöön kansallinen valuutta. Tällöin Suomi olisi raha- ja talouspolitiikan suhteen samassa asemassa kuin muut Pohjoismaat.

Euroopan talous- ja rahaliitosta päätettiin Maastrichtin sopimuksessa. Siihen sisältyi aikataulu vaiheittaisesta siirtymisestä yhtenäisvaluutta euroon. Sopimuksessa määriteltiin myös kriteerit, joiden tuli täyttyä siinä vaiheessa kun rahaliiton kolmanteen vaiheeseen vuoden alussa siirrytään ja yhtenäisvaluutta otetaan käyttöön.

Sopimuksen mukaan euroon siirtyisivät kaikki ne EU: Tanska ja Yhdistynyt Kuningaskunta olivat kuitenkin varanneet itselleen oikeudellisen mahdollisuuden jäädä ulkopuolelle. Suomi ja Ruotsi ilmoittivat päättävänsä euroalueeseen kuulumisesta erikseen. Paavo Lipposen johtama hallitus antoi eduskunnalle Tiedonanto perustui siihen oikeudelliseen tulkintaan, että Suomen jäsenyys euroalueessa tuli ratkaistuksi siinä yhteydessä, kun eduskunta neuvoa-antavan kansanäänestyksen jälkeen vuonna hyväksyi Suomen liittymisen Euroopan unioniin.

Tämä tulkinta oli vastoin sitä, että unioniin liityttäessä nimenomaan todettiin, että kuulumisesta euroalueeseen päätetään erikseen. Jopa eduskunnan puhemies totesi, ettei hän ollut ymmärtänyt, että kansanäänestyksessä olisi päätetty myös kuulumisesta euroalueeseen. Tiedonanto ei ole hallituksen esitys.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö hyväksyi hallituksen oikeudellisen tulkinnan ja sen, että jäsenyys ratkaistiin eduskunnassa tiedonantomenettelyä käyttäen. Vähemmistöön jääneet kansanedustajat katsoivat, että euroalueeseen liittymisestä olisi tullut järjestää kansanäänestys ja että se olisi tullut ratkaista hallituksen lakiesityksen pohjalta.

He esittivät, että samassa yhteydessä olisi tullut muuttaa perustuslakia, koska hallitusmuodon 72§: Ruotsissa ja Tanskassa Maastrichtin sopimusta tulkittiin toisin. Molemmissa maissa liittymisestä euroalueeseen järjestettiin erillinen kansanäänestys. Vaikka Tanskalla oli sopimuksen nojalla mahdollisuus jäädä pysyvästi euroalueen ulkopuolelle, hallitus vei liittymisen kansanäänestykseen vuonna Selvä enemmistö hylkäsi jäsenyyden. Ruotsissa kansanäänestys järjestettiin vuonna Sielläkin jäsenyys tuli selvin numeroin hylätyksi.

Mielipidemittausten perusteella oli selvää, että Suomessakin euroalueeseen liittyminen olisi hylätty, jos siitä olisi vuonna järjestetty kansanäänestys. Maastrichtin sopimuksen mukaan edellytyksenä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymiselle oli se, että vähintään puolet jäsenmaista täyttää ennalta asetetut EMU-kriteerit.

Tämä ehto ei ollut täyttymässä. Saksan nykyisen valtiovarainministerin Wolfgang Schäublen esittämä vaihtoehto, jonka mukaan euroalueeseen olisi tullut aluksi mukaan vain viisi valtiota eli Ranska, Saksa ja Benelux-maat. Ne olisivat muodostaneet ns. Näille maille euro olisi ollut yhtenäisvaluutta single currency. Muut EU-maat olisivat käyttäneet euroa yhteisenä rahana common currency oman kansallisen valuuttansa rinnalla.

Tiedonannossa hallitus ilmoitti tavoittelevansa mahdollisimman monen jäsenmaan liittymistä euroalueeseen heti alussa. Hallitus korosti myös sitä, että se haluaa Suomen olevan mukana unionin tiivistyvässä ytimessä. Tämä merkitsi sitä, että Suomi kannatti myös sellaisten maiden jäsenyyttä, jotka eivät täyttäneet kriteerejä. Ulkopuolelle jätettiin euroalueeseen pyrkivistä maista aluksi vain Kreikka, mutta lopulta sekin otettiin mukaan ennen eurojen käyttöönottamista.

Kreikan jäsenyyttä ei käsitelty Suomen eduskunnassa. Euroalueen kriisi johtuu siitä, että mukana on liian erilaisia kansantalouksia. Tätä ongelmaa yritetään nyt ratkaista keskenään täysin päinvastaisia keinoja käyttäen. Komission puheenjohtajan Jean-Clauden Junckerin johdolla laaditussa ns. Ranskan presidentti Francois Hollande on ehdottanut, että euroalueelle tulee saada jopa yhteinen hallitus.

Toisen vaihtoehdon esitti viime vuonna professori Vesa Kanniaisen johdolla työskennellyt työryhmä. Sen mukaan euroalue purettaisiin siten, että kaikki siihen kuuluvat maat ottaisivat uudelleen käyttöön kansallisen valuutan.

Toinen Kanniaisen ehdottama vaihtoehto oli, että Suomi irrottautuisi euroalueesta yksinään. Tämä saattaisi johtaa ajan oloon siihen, että muutamat muutkin maat eroaisivat, jolloin lähestyttäisiin Schäublen aikanaan esittämää ratkaisua. Viime viikkojen kiistat Kreikan tukemisesta ovat tuoneet selkeästi esiin ne ongelmat, joihin Suomen jäsenyys euroalueessa on johtanut. Suomi on kärsinyt yhtenäisvaluutasta enemmän kuin muut kriisimaita tukeneet maat.

Alkuvaiheessa ongelmia aiheuttivat jyrkät vaihtelut euron ja dollarin välisessä vaihtokurssissa. Kun euroon siirryttiin, se devalvoitui dollariin nähden noin 50 prosentilla. Eurosta tuli Suomelle liian halpa valuutta, taloutemme ylikuumeni ja kustannustasomme kohosi voimakkaasti.

Sitten euro revalvoitui sadalla prosentilla, jolloin kohonnut kustannustasomme ja liian vahva euro vaikeuttivat vientiämme. Vaikka kurssi sen jälkeen hieman aleni, euro on ollut Suomelle liian kallis valuutta. Suomen tilanteen osoittaa havainnollisesti vertailu Ruotsiin. Kansantaloutemme ovat keskenään hyvin samankaltaiset. Ruotsilla on ollut oma valuutta, jonka kurssi on tarpeen mukaan vaihdellut. Talouskasvun ansiosta työllisyystilanne on säilynyt suhteellisen hyvänä ja julkinen talous on ollut hyvässä kunnossa.

Kun Ruotsi ei ole euroalueessa, sen ei ole tarvinnut antaa taloudellista tukea kriisimaille. Euron vuoksi Suomen talouskasvu on ollut heikkoa ja työttömyys korkealla tasolla.

Julkiseen talouteen on kasvanut paha alijäämä, jonka vuoksi veroja korotetaan samalla kun valtion ja kuntien menoja kovalla kädellä karsitaan. Kriisimaita Suomi on tukenut ottamalla itselleen lisää velkaa. Ei ole ihme, että suomalaisten mitta on tullut täyteen.

Kreikan tukemiseen on otettu vihdoinkin tiukka kanta. Tästä syystä Suomi on joutunut hyvin kielteiseen valoon monissa EU: Jos Suomi jatkaa euroalueessa, joudumme mukaan yhä syvempään taloudelliseen yhteisvastuuseen ja nykyistä ylikansallisempaan päätöksentekoon. Tähän suuntaan mennään siitä riippumatta, mikä on lopulta Kreikan kohtalo. Jos jatkamme nykyisellä tiellä, meille käy huonosti.

Taloutemme kituu ja menetämme yhä enemmän taloudellista ja myös valtiollista itsenäisyyttämme. Väyrynen Paavo, Pohjantie 34, Keminmaa. Juhani Julin varoitti vapaamuurareista — ja kuoli. Olin kuullut oululaisesta Juhani Julinista jo vuosia sitten, mutta vasta nyt katsoin arkistosta hänen haastattelunsa TV7: Julin ei koskaan nähnyt ohjelmaa, koska hänet löydettiin 2½ viikkoa myöhemmin kesäasuntonsa pihalta kaatuneen mönkijän alle menehtyneenä.

Juhani Julin oli uskoontullut entinen vapaamuurari, joka halusi varoittaa ihmisiä vapaamuurariuden vaaroista. Julin kävi viimeisinä elinkuukausinaan kirjeenvaihtoa piispojen kanssa tarkoituksenaan saada kirkko sanoutumaan irti Luciferia palvovasta vapaamuurariliikkeestä. Julinin mukaan Suomessa on n. Kirjekampanja ei tuottanut tulosta. Vain yksi piispa vastasi Julinille, joka oli erityisen pettynyt siihen, että arkkipiispa Kari Mäkinen ei vastannut hänelle mitään.

Näyttää siltä, että kirkossa ei haluttu eikä haluta tänä päivänäkään ottaa vapaamuurariuteen mitään kantaa. Ohjelma on ehdottomasti katsomisen arvoinen. Sain juuri äsken sähköpostia eräältä henkilöltä en halua sanoa nimeä , jonka mukaan Kari Mäkisen nimi on kyllä ollut vapaamuurarilistoilla, mutta se on voitu poistaa sieltä, kuten tehtiin Billy Grahaminkin kohdalla.

Tällainen poistaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, ettei kyseinen henkilö olisi edelleen vapaamuurarien jäsen. Kyse on siitä, että jäsenyys halutaan salata ja kieltää. Tässä Vuorenmaan viesti minulle: Sanoi, että ei pidä paikkaansa.

Uskon, että hän ei valehtele. Toivottavasti asia on noin, kuten Kari Mäkinen on ilmoittanut, että hän ei ole vapaamuurari. Olen laittanut tämän Vuorenmaalta tulleen tiedon lisäyksenä alkuperäiseen Billy Graham -kirjoitukseeni.

Billy Grahamin osalta tilanne on sen sijaan sama eli on vakuuttavia todisteita siitä, että Billy Graham on vapaamuurari. Riittävätkö hedelmät todistamaan, että julistaja on OK? Julkaisin kaksi päivää sitten artikkelin, jossa toin esille monia todisteita siitä, että Billy Graham on vapaamuurari ja on toiminut vapaamuurareiden tavoitteiden hyväksi. Suurin osa lukijoista on ollut kanssani samaa mieltä. Osa on epävarmoja eikä ota kantaa. Sitten on pienempi joukko ihmisiä, jotka eivät halua millään uskoa, että heidän arvostamansa maailmankuulu evankelista olisi vapaamuurari ja siten sekaantunut pimeyden tekoihin.

Yksi heidän vasta-argumenttinsa on se, että Billy Grahamin evankelistantyö on tuottanut hyvää hedelmää siten, että hänen kauttaan on paljon ihmisiä tullut uskoon ja uskovat ovat saaneet hengellistä ravintoa. Heidän logiikkansa mukaan asia on tällä selvä: Billy Graham on hyvä mies eikä siis voi olla vapaamuurari. Päättelyketju on kuitenkin liian yksioikoinen ja jättää huomiotta muita tärkeitä asioita hedelmien lisäksi.

Julistajan elämässä pitää nimittäin katsoa muutakin kuin näyttäviä tuloksia. Edes se ei riitä, että on täynnä rakkauden hedelmää, niin tärkeä asia kuin rakkaus onkin. Meidän tulee tarkastella myös julistajan oppia, opetuksia ja yhteyksiä. Billy Grahamin opetuksissa on useita hälyttäviä seikkoja, ennen muuta hänen myönteisyytensä ekumeniaa, katolista kirkkoa ja muita uskontoja kohtaan, mikä on tasoittanut valtavasti tietä väärälle yhteydelle ja tulevalle yhdelle maailmanuskonnolle, joka vallitsee maailmassa Antikristuksen aikana.

...

Koska se vaaransi Suomen puolueettomuuden. Ei ole vielä yhtään sattumaa, että sama Sauli Niinistö harhautti Suomen eduskunnan luvulla laadittaessa EMU-rahaliiton sopimusta.

Nämä vallanhimoiset psykopaatit kun on päästetty CIA: Niin heidät on helppo saada lahjomalla vaikka myymään Suomen kaikki voittoa tuottavat valtionyhtiöt. Jos vain nämä vallanhimoiset pyrkyrit saisivat sitä vastaan jonkun vieläkin rahakkaamman suojatyöpaikan ulkomailta mm. Onhan tämä Niinistön Saulikin entinen sijoituspankkiiri. Suomen vaalilaskentajärjestelmä on uusittava ja sitä varten tarvitsemme avoimet sekä rehelliset vaalit, jotka tulee toteuttaa sähköisesti internetissä äänestämällä.

Mutta vilppiä ei tule tapahtumaan kunhan tämä vaalilaskentakoneen lähdekoodi on avoin. Jolloin sen muokkaaminen käy hakkereiltakin aika mahdottomaksi ilman että näkyy jälkiä. Mutta tällä hetkellä tämän Suomen demokratian ja vaalilaskennan huijareina toimii tämän it-yhtiö Tieto Oyj: Tietoenator yksityinen yritys, jonka firman liikesalaisuus on Suomen demokraattisten vaalien vaalitulosten manipulointi.

Mutta tämän vaalilaskentamanipulaation takana eivät ole nämä muutamat rikkaat Suomalaiset vuorineuvokset. Vaan tätä Suomen poliittisten vaalien manipulaatiota ohjataan aina CIA: Rockefellerien sekä Rothschildien pankkisuvut. Nämä rikollissuvut ovat vain kiinnostuneita heidän mm. Joten nämä pankkisuvut haluavat silloin Suomeen sellaisen presidentin, joka kumartaa heidän suuntaan ja koska Sauli Niinistö kumartaa Natolle, niin hän on siksi heidän mielestään sopiva presidentti myös jatkokaudelle viis suomalaisten äänestäjien lasketuista äänistä.

Toisaalta täytyy myös muistaa se, että jos äänestämisellä voitaisiin oikeasti vaikuttaa niin silloin se kiellettäisiin. Näin totesi aikanaan kirjailija Mark Twain. Tämä on täysin totta ja oli Suomeen sitten tulossa kuka tahansa uusi presidentti, niin hän joutuu olemaan joka tapauksessa CIA: Tai muuten hän joutuu hankaluuksiin.

Lähettänyt Against NWO klo 3: Myös aggressiivisen käytöksen syynä voi olla ongelmat seksuaalisuudessa. Vaikeasti kehitysvammaiset tarvitsevat usein paljon apua lähihenkilöiltä. Avun antaminen voi olla lähihenkilölle vaikeaa omista asenteista johtuen. Seksuaalisuuden kokemista voidaan helpottaa apuvälineillä.

Nämä apuvälineet kuuluvat lääkärin määrääminä vammaispalvelulain mukaan korvattaviksi lääkinnällisinä apuvälineinä. Homoseksuaalisten tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen on viimevuosina helpottanut julkisuudenhenkilöiden esiintulon ja median myötä.

Kehitysvamman aiheuttamien kehitysviiveiden ja erityispiirteiden lisäksi seksuaalisuuden toteuttamiseen vaikuttaa vuorovaikutustaitojen puute. Kehitysvammaisen voi olla vaikea saada viestinsä perille ja tulla ymmärretyksi.

Kehitysvammainen tarvitsee usein kommunikointinsa tueksi erilaisia kommunikointivälineitä tai tulkkia. Vaatii suurta luottamusta ja uskallusta tukeutua vieraaseen ihmiseen. Tasavertainen osallisuus ja vaikutusmahdollisuus yhteiskunnassa muiden kansalaisten kanssa luo pohjaa itsensä hyväksymisen tunteelle. Tasavertaisuus muiden kanssa edellyttää esteiden vähentämistä esimerkiksi tukemalla kommunikointia puhetta korvaavilla AAC- menetelmillä. Puhetta tukevia korvaavia menetelmiä ovat mm. Huuhtanen , 5 8.

Tampereen kaupunkilähetys on tuottanut selkokielisen oppaan Seksuaalisuudesta selkokielellä, sivuisessa oppaassa kerrotaan selkokielellä ja ymmärrettävästi mitä on seksuaalisuus, seksuaalioikeudet ja seksuaaliterveys. Oppaan avulla esimerkiksi asuntolan henkilökunta voi käydä kehitysvammaisen kanssa läpi seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Opas on tulostettavissa netistä. Pertti Rajalan , Kahden - Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä on myös hyvä apuväline henkilökunnalle tai kehitysvammaiselle luettavaksi.

Kirjassa mennään hiukan syvemmälle seurusteluun, seksiin ja sen toteuttamiseen. Seksuaaliterveyttä ja ihmissuhdetaitoja opas, on tarkoitettu lähinnä autisminkirjon henkilöiden seksuaalikasvatuksen ohjaamiseen, mutta sitä voi käyttää käsiteltäessä seksuaalisuutta kenen kanssa tahansa. Tuotoksessa on erilliset oppaat sekä ohjaajalle että ohjattavalle. Kirja on tehty Yksin ja kaksin seksuaalikasvatushankkeessa ja hankkeen nimellä löytyy You tubesta erilaisia puhuttuja näytelmiä seksuaalisuudesta.

Honkalampi- säätiö koordinoi projektin , jonka yhtenä tuloksena syntyi Sensonet sivusto. Sensonet muodostaa helppokäyttöisen tieto- ja materiaalipankin, joka tarjoaa välineitä seksuaalisuuden käsittelyyn ja siihen liittyviä turvataitoja kuvien, kuvatarinoiden, sosiaalisten tarinoiden ja videoleikkeiden avulla.

Eteva kuntayhtymän omistaa 45 eteläsuomalaista kuntaa, lukuun ottamatta Helsinkiä. Eteva tuottaa palveluja vuosittain yli vammaiselle, kehitysvammaiselle, mielenterveyskuntoutujalle tai muita erityistukia tarvitseville henkilöille. Toimipisteitä Etevalla on ympäri Uuttamaata noin osoitteessa. Eteva tarjoaa palveluja asumisessa ja päiväaikaisessa toiminnassa, sekä asiantuntijapalveluita, kuten psykologi, lääkäri, AAC-ohjaaja, seksuaalineuvoja ja toimintaterapeutti.

Etevan palveluihin hakeudutaan oman kunnan sosiaalityön kautta. Yhteistyössä asiakkaan kanssa luodaan moniammatillisessa tiimissä henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin.

Palaverissa asiakas on oman elämänsä asiantuntijana ja voi vaikuttaa palveluihinsa. Palvelujen tarkoitus on tukea asiakasta mahdollisimman itsenäiseen elämään ja varmistaa ihmisoikeuksien toteutuminen. Toiminnassa on tärkeää yksilökeskeinen työote.

Yksilöllisillä palveluilla saadaan aikaan jokaiselle itsenäisempi ja omannäköinen elämä. Työssä kunnioitetaan vammaisten oikeuksia ja itsemääräämistä ja niitä pyritään edistämään. Mäntsälän toimintakeskus on yksi Eteva kuntayhtymän toimipisteistä. Asiakkaita toimintakeskuksessa on 77, joista osa osallistuu toimintaan osaviikkoisesti, yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Asiakkaat tulevat palveluihin oman kuntansa sosiaalityön kautta. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat eriasteisesti kehitysvammaisia henkilöitä, mielenterveyskuntoutujia sekä kuntouttavassa työssä olevia aikuisia, iältään vuotiaita, miehiä sekä naisia.

Asiakkaat tulevat erilaisista taustoista. Osa asiakkaista asuu itsenäisesti omassa asunnossa, osa tuetussa asumisessa, osa asuntoloissa ja osa vanhempiensa luona lapsuuskodissa. Toimintakeskus on jaettu kahdeksaan eri ryhmään. Asiakkaat valikoituvat ryhmiin toiveidensa ja yksilöllisten suunnitelmiensa mukaan. Henkilökuntaa toimintakeskuksessa on itseni lisäksi 20, joista 14 on ohjaajia, koulutukseltaan lähihoitajia, kehitysvammaistenhoitajia tai sosionomeja.

Ryhmissä työskentelee myös kolme avustajaa. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu kaksi autonkuljettajaa ja emäntä. Toimintatutkimuksessa kohde voi yleensä olla melkein mikä tahansa elämään liittyvä asia. Olennaista on tuottaa tietoa ja pyrkiä tutkimuksen avulla parempaan muutokseen. Toimintatutkimuksen vaiheet noudattavat spiraalimaista mallia, jotka ovat suunnittelu, toteutus, reflektointi ja uudelleensuunnittelu.

Ennalta suunnittelua ja työskentelyä hankaloittavat inhimilliset, kulttuuriset ja sosiaaliset piirteet sekä osallistuvien henkilöiden ennakoimattomuus. Asiat tarkentuvat ja muuttuvat työskentelyn aikana. Aloitin opinnäytetyön teemapäivän valmistelun konkreettisesti käymällä Väestöliitossa Helsingissä ja sain sieltä mukaani pussillisen esitteitä ja kondomeja. Etevan asiantuntijoiden palvelupäälliköltä pyysin lupaa käyttää hyväkseni Etevan asiantuntijoita.

Esittelin hänelle ideani ja sain positiivista palautetta. Laitoin sähköpostiviestiä AAC-ohjaajalle, seksuaalineuvojalle ja psykologille. Olin yhteydessä myös Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyötä tekevään diakoniin. Sain heiltä kaikilta vastauksen, että he ovat mukana, jos vain aikataulut saadaan. Useita sähköpostiviestejä myöhemmin, löysimme yhteisen ajan. Psykologin osallistuminen oli epävarmaa. Spiraalimallin mukaisesti käytin joulu- ja tammikuun suunnittelemalla päivää ja keräämällä materiaalia jaettavaksi ohjaajille ja kehitysvammaisille.

Keräsin myös listaa hyödyllisistä nettisivuista ja tulostin sellaisia jaettavaksi. Alkuperäinen suunnitelma muokkautui muun muassa tapahtumaan osallistuvien asiantuntijoiden vuoksi. Myös aiheen ennakkoon saama mielenkiinto aiheutti muutoksia tapahtuman sisältöön, koska minulle tuli paineita tehdä päivästä merkityksellinen kaikille ja pyrin lisäämään sisältöä.

Otin yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinninlaitokseen, Sensonet-projektin työntekijöihin sekä Tampereen kaupunkilähetykseen. Kaikki antoivat minulle positiivista palautetta, että olin valinnut tärkeän ja ajankohtaisen aiheen. Tampereen kaupunkilähetys lupasi postittaa julkaisemiaan selkokielisiä, Oikeus seksuaalisuuteen -oppaita. Skype-puhelussa Etevan seksuaalineuvojan kanssa kävi ilmi, että aihe on todella tärkeä.

Hän korosti, että on hienoa, että olin valinnut kohderyhmäksi myös kehitysvammaiset, enkä ainoastaan ohjaustyötä tekeviä. Sain seksuaalineuvojalta myös vinkin, että olisi tärkeää ottaa työssä esiin seksuaalisuuden monimuotoisuus, jota juuri kehitysvammaisilla esiintyy runsaasti mutta on vielä aika tuntematon käsite työyhteisöissä.

Ajankohdaksi saimme viimein sovittua ystävänpäivän Joka onkin oikein sopiva teemaan nähden. Sain mukaan tapahtumaan Mäntsälän seurakunnan kehitysvammapapin ja diakonin, Etevan AAC-ohjaajan sekä seksuaalineuvojan. Laitoin tiedon tapahtumasta Mäntsälän asumisyksiköihin sekä toimintakeskuksen seinälle.

Olin yhteydessä Helsingin kaupungin vammaispalveluissa työskentelevään seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria Öröön, jolta sain vinkkejä hyvistä kirjoista ja nettisivuista, joista hakea tietoa, sekä paljon informaatiota aiheesta. Sain myös puhelun vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry: Roth kertoi paljon omista vetämistään kursseista sekä kehitysvammaisten kohtaamasta kohtelusta, sekä antoi vinkkejä hyvistä lähteistä.

Roth pyysi opinnäytetyötäni luettavakseen sen valmistuttua. Posti on tuonut työpaikalleni useita lähetyksiä erilasia selkokielisiä oppaita, sekä muuta seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia, joista yksi on Autismisäätiön tuottamaa Seksu, Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja kirja, jota sekä Örö että Roth pitävät hyvänä kirjana puhuttaessa seksuaalisuudesta kehitysvammaisten kanssa.

Kirjaan kuuluu sekä ohjaajan että kehitysvammaisen opas. Osan aikaa mukana oli myös kehitysvammatyön diakoni Asta Kahra. Toimintakeskuksen ohjaaja Marika Rannikko avusti minua päivän sujumisessa. Marika on osallistunut Etevan järjestämän Kehitysvammaisen seksuaalisuus kurssille.

Aamu alkoi tietenkin teknisillä ongelmilla tajutessani, ettei talossamme ole langatonta verkkoa. Asia järjestyi AAC-ohjaajan puhelimen avulla. Järjestin tilaan esittelijöiden pöydät paikoilleen ja laitoin saamiani julisteita ja esitteitä seinille. Esittelijät saapuivat paikalle ja tilaisuus alkoi Kommunikointipiste Vuorovaikutukseen tarvitaan aina vähintään kaksi osallistujaa.

Jos henkilön ymmärtämisessä on vaikeuksia, hänellä ei ole puhetaitoa tai puhe on epäselvää, hänen osallisuutensa ohjaukseen ja neuvontaan on puutteellista tai jopa olematonta. Tällöin kommunikoinnissa tarvitaan apuvälineitä ja erilaisia puhetta tukevia. Oppiminen on vuorovaikutusta, jossa tarvitaan yhteinen kieli. AAC-ohjaajan pöydällä oli erilasia puheentuottamisohjelmia asennettuna ipadeihin, sekä puhelaitteita, joihin oli nauhoitettu puheviestejä.

Hänellä oli pöydän täydeltä kuvamateriaalia, sosiaalisia tarinoita, valokuvia, sekä Papunetista otettuja kuvia. Papunet on verkkosivusto joka tarjoaa tietoa puhevammaisuudesta ja puhevammaisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista. Sieltä löytyy myös kuvamateriaalia kommunikointiin. AAC-ohjaajan pöytä kiinnosti asiakkaitamme lähinnä teknisien ohjelmien vuoksi Diakoniapiste Tammikuussa pidettiin Kirkon valtakunnalliset kehitysvammaistyön neuvottelupäivät Kouvolassa.

Aiheena oli kehitysvammaisten seksuaalisuus. Paikalla oli Mäntsälän seurakunnan diakoni, Tiina Haukijärvi , joka kertoi osallistumisestaan päiviin ollessani työharjoittelussa seurakunnassa. Kehitysvammaiset ovat osa yhteiskuntaa ja heitä koskettaa samat ilmiöt kuin meitä muitakin. Kirkon työntekijät ovat luotettuja ihmisiä joille voi puhua vakavistakin aiheista. Heillä tulee olla tietoa ja kykyä kohdata myös seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kouvolassa erityisenä huolenaiheena oli kehitysvammaisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Pyytäessäni paikalle seurakunnan edustajia, ajatukseni oli että asiakkaamme saavat esittää kysymyksiä ja ajatuksia yleensäkin kristinuskosta. Asiakkaat eivät tapahtuman aikana kyselleet aiheesta, mutta olivat iloissaan nähdessään tutun pastorin.

Sanna ja Asta olivat tehneet pöydälleen kollaasin selkokielisestä Raamatusta, rististä ja sydämestä. He olivat onnistuneesti ottaneet mukaan asiakkaiden oman osallisuuden ja heidän pisteensä olikin varsin suosittu. Asiakkaat saivat laittaa ymmärrettäviä ja kuvaavia kuvasymboleita kolmeen eri tauluun joissa kysyttiin; Kuuluuko rakkauteen aina seksi?

Näin saimme helposti tietoa asiakkaiden ajatuksista ja aihe tuli lähelle ja omakohtaiseksi Informaatiopiste Infopöydälle olin kasannut paljon esitteitä mm.

Väestöliitolta, Autismisäätiöltä, Tampereen kaupunkilähetyksestä jne. Tarjolla oli myös kondomeja ja liukuvoiteita. Asiakkaita ei esitteet erityisemmin kiinnostaneet, ja kondomitkin tuntuivat aivan vierailta. Osa kuitenkin otti tarjolla olevia esitteitä mukaansa.

Enemmän oli kiinnostusta esitteeseen jossa kerrottiin uudesta Kehitysvammalaista ja itsemääräämisoikeudesta. Seksuaalineuvojalla oli oma pisteensä ja siinä etenkin ohjaajat esittivät kysymyksiään. Seksuaalineuvojalla oli mukana paljon kirjallisuutta, joita asiakkaat selailivat. Seteke eli Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projektin toteutti vuosina Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana Tampereen Kaupunkilähetys ry: Sen tavoitteena oli kehitysvammaisten seksuaaliterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tuotoksena syntyi selkokieliset seksuaalisuus sivut. Olin hankkinut projektorin jonka avulla pääsimme näyttämään laajemmin tietokoneelta Seteke. Ohjaajamme Marika kävi yksilöllisesti läpi asiakkaan kanssa niitä kohtia mitä asiakas halusi tarkastella. Pisteessä harjoiteltiin myös konkreettisesti kondomin avaamista ja laittoa, sormeen.

Raamattu ei anna suoraa vastausta kysymyksiin, joten tulkinta riippuu tulkitsijasta. Kirkon virallisen kannan kysymyksiin antaa piispat, kirkkohallitus ja kirkolliskokous. Kuitenkin kirkko leimataan usein yhden henkilön kannan perusteella ja saa tällöin mediassa helposti negatiivista julkisuutta. Ihminen on seksuaalinen syntymästään lähtien ja seksi on kiinnostanut ihmisiä, kirkkoa ja oikeusjärjestelmää kautta vuosisatojen. Alkukirkossa ja juutalaisuudessa suhde seksuaalisuuteen oli myönteinen.

Ihminen oli osa Jumalan luomistyötä. Valtakirkon aikaan ajateltiin että ylimääräinen seksuaalinen halu oli rangaistusta Aatamin synneistä ja kirkko alkoi kontrolloida ihmisten seksuaalisuutta. Kulttuuri näkyy yhä joidenkin ihmisten arjessa. Avioliitto, seksuaalisuuden toteuttaminen, epäitsekäs rakkaus ja vastuu toisesta ovat keskeisiä käsitteitä puhuttaessa seksuaalisuudesta kristityn elämässä.

Rippikoulun tavoite on valmistaa nuoria elämään kristittynä. Seksuaalisuus on ihmisen sisällä, ihminen saa tuntea, tahtoa, osata ja opetella.

Seksuaalisuus on enemmän kuin seksi. Se on myös biologinen ominaisuus joka mahdollistaa uuden elämän syntymisen. Ihmisten välillä on kautta aikojen ollut monenlaista vetovoimaa. Yleensä vetovoima kohdistuu vastakkaiseen sukupuoleen, mutta aina on ollut myös ihmisiä jotka rakastuvat omaan sukupuoleen. Loppujen lopuksi ihminen rakastuu ihmisen persoonaan, ei sukupuoleen. Parhaillaan keskustelua käydään suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen julkaistiin uutinen jossa kerrottiin Helsingin hiippakunnan radikaalista linjauksesta.

Hiippakunta hyväksyy homoparien vihkimisen vastoin kirkon virallista kantaa astui voimaan uudistuva avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton. Avioliittolaki 1a Myös ajan saatossa elämä on muuttanut muotoaan, esimerkiksi kysymyksiin esiaviollista seksistä ei Raamatusta löydy vastausta, koska sitä ei esiintynyt tuona aikana, vaan oli normaalia että tytöt naitettiin jo murrosiässä.

Seksuaalisuus on ihmisen elämän intiimein ja yksityisin asia. Viimekädessä jokainen on itse vastuussa Jumalalle ja itselle miten toimii oman seksuaalisuutensa kanssa. Päätäntävaltaa ei voi kukaan ottaa pois. Hoitohenkilökunnan tulee huomioida asiakkaan uskonnollinen ja kulttuurinen tausta.

Mikäli se on hoitajalle vieras, voi asiakkaalta itseltään kysyä, miten hän haluaisi seksuaaliterveyttään käsitellä. Henkilökunnan ammatillisuuteen kuuluu, että he pystyvät kohtaamaan asiakkaan seksuaalisuuden, sekä tarvittaessa käsittelemään sitä asiakkaan kanssa. Palveluissa työskenteleville ammattihenkilöille seksuaalisuus ja sen kohtaaminen voi olla vaikeaa. Kyetäkseen kohtaamaan toisen henkilön seksuaalisuutta hoitaja joutuu pohtimaan myös omaa seksuaalisuuttaan.

Aiheesta vaivautuneena, ei pysty antamaan toiselle tarvittavaa tietoa ja ohjausta. Suhtautumiseen voivat vaikuttaa omien arvojen ja tiedon puutteen lisäksi vallitseva yleinen ajattelu, jonka mukaan ihmisen tulee käyttäytyä ja ajatella tietyllä yleisesti hyväksytyllä tavalla Vilkka , 85 Tärkeä osa ammatillisuutta on myös kyky tunnistaa omaa osaamistaan ja sen rajoja sekä kyky hakea kollegiaalista apua ja tukea.

Kehitysvammaisen itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys perustuu ihmisen vapauteen päättää omista asioistaan. Hoitohenkilökunnan tehtävä on kunnioittaa ja arvostaa kehitysvammaista itsenäisenä yksilönä ja arvostaa hänen tekemiään valintoja.

Ristiriita voi syntyä, jos hoitajan mielestä kehitysvammaisen valinta ei ole hänen parhaakseen, tai että se on uhka kehitysvammaisen terveydelle. Rajan veto seksuaalisuuskysymyksissä on haaste hoitohenkilökunnalle.

Rakkautta on kuitenkin monta lajia, eikä rakkautta aina voi kytkeä seksiin. Sanotaan että hoitotyön kantava voima on rakkaus, mutta hoitotyöhön ei voi sisällyttää seksiä. Myös vanhemmat rakastavat lastaan, mutta seksi heidän välillään on rikos. Ammatillisuus ja kehitysvammaisen kunnioittaminen näkyy ihmisten tasa-arvoisessa kohtelussa huolimatta hänen vammastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kohdelluksi ilman ennakko-odotuksia, ja kokea olevansa arvokas ja hyvä juuri sellaisena kuin on. Ihmisen täytyy saada tuntea olevansa turvassa ja hyväksytty kyetäkseen hyvään elämään. Aho , Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, vähemmistöihin kohdistuvista tunteista, asenteista ja arvoista on hyvä puhua työyhteisössä jotta.

Seksuaalisuus on hyvin henkilökohtaista. Hoitajat ovat sitoutuneet työskentelemään ammatissaan eettisten ohjeiden ja arvojen mukaan. Omat vakaumukset ja arvot eivät saa olla vallitsevia, vaan on kuunneltava asiakkaan kantaa.

Asiakkaalla on lupa yksityisyyteen, itsemääräämiseen, sekä lupa olla myös kertomatta seksuaalisuudestaan. Asiakkaan ihmisarvoa ei saa loukata ja asiakkaan tulee voida luottaa hoitajaan. Heidän mielestään kehitysvammainen tällöin välttyy niin epäonnistuneilta parisuhteilta, omiin lapsiin liittyviltä murheilta kuin sukupuolitaudeiltakin.

Sivulla kirjoitetaan että kehitysvammaisella nuorella ei myöskään olisi voimakasta tarvetta vastakkaiseen sukupuoleen kumppanina ja että vastavuoroinen seksi on vain harvoille kehitysvammaisille mahdollista. Ihmettelen kirjoittajien luomaa tekstiä, joka on kirjoitettu vain viisi vuotta sitten. Teksti kuulostaa minusta kamalalta, vanhanaikaiselta, ihmisarvoa alentavalta ja epätasa-arvoiselta.

Myös kehitysvammaisella tulee mielestäni olla oikeus epäonnistua, tehdä virheitä, opiskella, avioitua, saada lapsia ja jopa murheita.

Elää samanlaista elämää kuin muutkin, kaikkihan teemme joskus epäviisaita päätöksiä. Meidän tehtävämme on huolehtia että kehitysvammaisella on riittävät tiedot esimerkiksi vanhemmuudesta ja sen tuomasta vastuusta, eikä tehdä päätöstä kehitysvammaisen puolesta. Pohtiessani omaa ammatillista kasvuani tehtävän aikana, mieleeni nousi erityisesti sanat vastuu ja valta. Ne ovat sanoja jotka tulee ottaa huomioon kehitysvammatyötä tehdessä.

Hoitajilla on valtava kokonaisvastuu kehitysvammaisen hyvinvoinnista ja voi olla vaara että vastuu kääntyy joskus vallan puolelle, eikä enää muisteta kehitysvammaisen omaa toivetta. Seksuaalisuus on aihe joka todellakin antaa työntekijälle ajattelemisen aihetta, ja laittaa pohtimaan omaa työtä. Olisikin hyvä että seksuaalisuus otettaisiin puheeksi työpaikoilla, vaikkei juuri sillä hetkellä tarvetta olisikaan. Seksuaalikysymyksissä ei kannata jäädä yksin jos asia ahdistaa tai tuntuu vaikealta.

Myös henkilökunta voi hakea apua ja ohjausta kollegoilta, asiantuntijoilta tai netistä. Rohkeus kohdata seksuaalisuus kasvaa kokemuksen ja tiedon myötä. Päivän aikana huomasin, ettei aihe ollut itsellenikään kovin helppo. Mutta mitä enemmän keskustelimme, sitä helpommaksi se kävi. Lähihenkilöiden on tärkeää muistaa että aihe on yksityinen ja hyvin henkilökohtainen.

Kehitysvammaisella on oikeus myös päättää haluaako hän aiheesta keskusteltavan ja kenen kanssa. Huomasin päivän aikana että aihe on vieras, ja joillekin myös arka. Ihmisen kunnioittamien ja arvostus nousee esiin tätä aihetta käsiteltäessä. Aiemmin mainitsemaani Anneli Kiljusen blogin tekstiin on helppo yhtyä kehitysvammatyötä pitkään tehneenä ohjaajana. Aiemmin teimme helposti kaiken kehitysvammaisen puolesta. Vedimme vetoketjun kiinni, solmimme kengän nauhat, asioimme puolesta jne.

Nykyään kehitysvammaista vaaditaan tekemään asioita itse, kuntoutetaan ja tuetaan selviytymään arjessa, annetaan mahdollisuus päättää oman elämänsä asioista, olla tasavertainen ihminen muiden joukossa ja olla onnellinen, oman elämänsä asiantuntija.

Sote uudistus astuu voimaan Sote uudistuksen tavoitteena on eriarvoisuuden poistaminen. Vaikka nykyisessä perustuslaissa henkilöiden välinen yhdenvertaisuus taataan, se ei käytännössä kuitenkaan toteudu.

Toivottavasti Sote uudistus saa aikaan sen että myös kehitysvammainen on yhdenvertainen kansalainen oikeuksineen ja valinnanvapauksineen. Siihen meillä tulevilla sosiaalialan ammattilaisilla voi olla mahdollisuus myös vaikuttaa. Ainakin uuden lain voimaan tullessa valtio antaa siihen hyvät puitteet, kunhan me vaan ammattilaisina puolustamme ja tuemme niitä jotka eivät itse saa omaa ääntään kuuluviin. Tavoitteenani oli että päivän jälkeen kehitysvammaisilla olisi hiukan enemmän tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta, ja että heillä olisi uskallusta ja lupa ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, sekä rohkeutta puolustaa omaa mielipidettään.

Vaikka päivä olikin suunnattu erityisesti kehitysvammaisille, toivoin heidän mukanaan olevien ohjaajien saavan myös uutta tietoa, ja ennen kaikkea ajattelemisen aihetta. Henkilökunnan osuuden merkitys kehitysvammaisen tiedon lähteenä on merkittävä, joten halusin herätellä myös henkilökunnan ajatuksia ja asenteita.

Sain asiakkailta monenlaisia kommentteja. Miksi järjestän tällaista, koska mehän tiedetään jo kaikki seksistä. Joitakin selkeästi ahdisti tilanne ja he kysyivät, että eikö täällä ole tietoa muista aiheista. He olivat tyytyväisiä kun saivat tietoa itsemääräämisoikeudesta. Oli hyvä huomata että aihetta ei todellakaan saa tuputtaa jos toinen ei ole valmis. Osa asiakkaista oli todella kiinnostuneita ja he osasivat esittää hyviä kysymyksiä. Ohjaajilta tuli positiivista palautetta, ja toivottiin jatkoa tapahtumalle.

Mielestäni tapahtuma oli onnistunut. Olihan tämä oikeastaan historian ensimmäinen kosketus aiheeseen meidän toimintakeskuksessa. Jos nyt jälkiviisaana pystyisin jotain muuttamaan, niin vähentäisin esitteiden määrää ja tekisin useamman pisteen missä voisi saada henkilökohtaisempaa ohjausta. Kehitysvammaisen on vaikea kysyä, koska ei tiedä mitä kysyä.

Vaikka olin lähettänyt tiedon tapahtumasta asumisen ohjaajille, niin valitettavasti asumisesta ei tullut osallistujia kuin muutama. Työmme kannalta on tärkeää että meillä olisi yhteinen näkemys asiakkaan tarvitsemasta ohjauksesta ja että hänen saamansa ohjaus on yhtenäistä sekä toimintakeskuksessa että asumisessa.

Jotta aloittamani työ ja askel kohti tietoa, ei jäisi tähän, olen esittänyt palvelupäälliköllemme ajatuksen ns. Esimerkiksi kolmen viikon välein voisi olla tilaisuus, johon tekisin koulutusohjelman.

Ohjelmassa näkyisi mitä seksuaalisuuteen liittyvää milläkin kerralla käsittelemme. Mielestäni aihealueita on helppo käsitellä Seteken ohjelman avulla.

Tilaisuus olisi avoin kaikille halukkaille. Tässä opinnäytetyössä mainitsemiani oppaita ja kirjoja tulisi hankkia asiakkaiden ja ohjaajien käyttöön ja arkeen, jotta niihin voisi aina tarvittaessa helposti palata. Kun olemme käyneet aihealueita läpi, olemme jo oppineet paljon uutta seksuaalisudesta. Silloin kysyminen ja tuen hakeminen ohjaajalta esim. Bildjuschkin, Katriina Seksuaalikasvatuksen tueksi. Ammatillisia kohtaamisia sosiaali -ja hoitotyössä.

Cacciatore, Raisa Lasten ja nuorten seksuaalisuus. Viitattu Haukijärvi, Tiina Diakoni. Puhetta seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudesta. Kaski, Markus Kehitysvammaisuuden kuva. Kehitysvammaisille oikeus hyvään elämään Viitattu Korhonen, Elina Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille.

Teoksessa Elina Korhonen, Inka Mäkinen toim. Vammaisten seksuaalioikeudet ja kehitys. Väestöliitto, Kuula, Arja Toimintatutkimus. Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Suomen evankelisluterilaisen kirkon vuonna käyttöön ottama suomennos. Rajala, Pertti Kahden-Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus Salonen, Kari Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön.

Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Viitattu Seteke Seksuaalisuudesta selkokielellä. Viitattu Sosiaali- ja terveysministeriö Vammaispalvelut ja tukitoimet. Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö. Ps-kustannus Vammaispalvelujen käsikirja https: Ylä-Jussila, Sanna Kehitysvammatyön pastori.

Tervetuloa mukaan messuille, tilaisuus tarkoitettu kaikille!!! Itsemääräämisoikeuden edistäminen ja ennakolliset toimet rajoitustoimien käytön ehkäisemiseksi Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Seksuaalineuvontaa kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille EU-Grundvik -rahoitteinen kehittämishanke osanottajia Belgiasta, Saksasta, Unkarista,.

Itsemääräämisoikeus -oikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja lainsäädännön tavoitteet Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Sisältö: Kehitysvammaisuus ja terveys Pohdintatehtävä Millaiset asiat. Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2. Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: Tampereen Kaupunkilähetys ry, Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien World Association for Sexual Health, WAS Seksuaalioikeudet Seksuaalisuuden myytti Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat normaali ja olennainen osa ihmisen elämää.

Ne kuuluvat jokaisen elämään niihin liittyvine haluineen, toiveineen, mielikuvineen. Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Sisällysluettelo 1.

Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille Tunne ja Turvataitojen kannalta Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö. Seksuaaliterveys Semppi-terveyspisteiden kehittämispäivä Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden.

Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on?

Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,. Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL: Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana. Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja.

Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Kehitysvammaliitto ry Edunvalvontatilaisuus Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä miten vain ja monin eri tavoin, jokainen omalla tavallaan. Seksuaalisuus on sateenkaaren kaikkien Lasten tunne- ja turvataidot verkostofoorumi värien.

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä.

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille. Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa Vammaispalvelulain.

Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Seksuaalikasvatus Poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-.

Seksuaalikasvatus Poikien, miesten sekä ikäihmisten seksuaaliterveys Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali-. Kehitysvammaliitto Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta Me Kehitysvammaliitossa uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille.

Toimimme sen puolesta, että kehitysvammaiset ja muut oppimisessa, ymmärtämisessä ja. Kehitysvamma Äiti ei pysy kärryillä Käsitykset vammaisuudesta ja näkemykset vammaisista henkilöistä ovat kansainvälisesti.

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Kirsi Konola Kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen Turku 1. Kehas ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 8. Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo Lapsen oikeus henkilökohtaiseen apuun Tampere Seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan merkitys Kehitysvamma, autisminkirjo: Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku Ajattelutavan muutokset dg tarve Arjen moninaistuminen Toimintaympäristön.

Kommenttipuheenvuoro - Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen - Juha-Pekka Konttinen oikeusasiamiehensihteeri 4. Valmennus ja tuki Osana uutta vammaislainsäädäntöä Valmennus ja tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada välttämättä tarvitsemaansa valmennusta ja tukea Mihin asioihin valmennusta ja tukea voi saada?

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen.

Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän. Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1 10 Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, 8. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton.

Tuen tarpeen selvitys vammaisten ja kehitysvammaisten lasten perheille Laura Alonen Opinnäytetyön taustaa Idea harjoittelussa Hyvinkään perusturvakeskuksen vammais- ja kehitysvammapalveluissa keväällä. Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla.

Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen.

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4. Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä. Kehitysvammalain muutokset Sanna Ahola Erityisasiantuntija TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM: Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat. Porras, tuttu salattu 4. Porras, tuttu kaverille kerrottu 5. Porras, tykkään sinusta 6. Porras, käsi kädessä 7. Käytännön vinkkejä kehitysvammaisen ihmisen tueksi terveydenhuollon käynnille Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Sisältö Kehitysvammaisuus ja mitä eri.

Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki.

Ajankohtaiskatsaus henkilökohtaiseen apuun Palvelusuunnitelma Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen läheistensä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Susanna Hintsala Kehitysvammaliitto Mitä itsemääräämisoikeus on lainsäädännössä ja käytännössä? Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta päättää itseään koskevista asioista.

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Tämä hanke on tärkeä monessakin. Kysymyksiä ja vastauksia lakimuutoksista Kehitysvammaliiton opintopäivät 4. Seksuaalioikeuksista kehitysvammaisten henkilöiden asumisyksiköissä Kaikki kymmenen seksuaalineuvontaa antanutta vastaajaa olivat sitä mieltä, että seksuaalineuvontaa ja -kasvatusta ei edelleenkään ole.

Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Suunnittelen omaa elämääni 9 4.

Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon. Kirjekampanja ei tuottanut tulosta. Luulenpa, että vaikka Kekkonen ja Ehrnrooth olivat näkemyksissään toistensa vastakohtia, niin kumpikin kunnioitti toista salaa mielessään. Suosittelen hyvin ja selkeästi kirjoitettua kirjaa sekä masentuneille että niille, joiden lähipiirissä on masentuneita ihmisiä eli kaikille suomalaisille. Sekä Kekkonen että Ehrnrooth olivat isänmaan asialla — vain hiukan eri tavoin.

Kiihottava homoseksuaaliseen mies alastonsuomi videot

XXXVIDEOS SEKSI SEURAA HELSINKI HOMOSEKSUAALISEEN

Antonio Pigford