Homoseksuaaliseen turkku sex meis kiinostaa

Tiettyjen kulttuurien sosiaalisissa rooleissa sukupuoli ja seksuaalisuus ovat kietoutuneita niin yhteen, että niitä ei voi aina analyyttisesti erottaa toisistaan. Ja tässä ei ole ollut avuksi monien tutkijoiden etnosentrinen, omasta kulttuuristaan kumpuava, näkökulma ja tutkimusote.

Butler väittää, että sukupuoleen ei synnytä, vaan sukupuoli tulee näkyväksi tekemisen kautta. Sukupuolta ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä ja toiminnassa; arkisesta puuhastelusta, pukeutumisesta, puhumisen tavoista, harrastuksista ja ammatillisesta suuntautumisesta.

Sukupuoli ei ole pysyvä, staattinen olotila, vaan se syntyy tekemisestä. Sukupuolten olemassaolo on rituaalisen käyttäytymisen tulosta. Thaimaassa ajatellaan, vanhojen buddhististen kirjoitusten pohjalta, että miehisyys ei synny niinkään tietyn anatomian omaamisesta, vaan siitä mitä tällä anatomialla tehdään.

Sukupuoliroolit opitaan sosialisaatioprosessin myötä, esimerkiksi länsimaissa tytöt oppivat hoivaamaan nukkeja ja pojat leikkimään autoilla. Aikuistumisen myötä lapsuuden leikeistä tulee totta esimerkiksi segregoituneiden työmarkkinoiden muodossa: Sosiaalisen työnjaon on mainittu useasti määrittävän ulkoa päin sukupuolen Pohjois-Amerikan intiaanien keskuudessa: Keskiverto indonesialainen määrittelee banciksi mieskehoisen henkilön, miehen, joka on töissä kauneussalongissa tai naisekehoisen taksikuskin Indonesia, banci Siinä missä vaatetus tai käytöstavatkin, on sukupuolisesti eriytynyt ja eriytetty työnjako yksi sukupuolijärjestelmän osa, se on käytäntö, joka tuottaa ja ylläpitää sukupuolijakoa.

Kuuluminen johonkin sukupuoleen voidaan siis myös osoittaa omalla roolillaan yhteiskunnallisessa työnjaossa, esimerkiksi berdache- ihmisillä heidän roolinsa osoittaa kuulumisen kolmanteen tai neljänteen sukupuoleen. Naisten töihin osallistumisen lisäksi berdatseilla oli paljon myös vain heille kuuluvia tehtäviä mm. Myös shamaanin tai parantajan rooli kuului monessa intiaanikulttuurissa ainoastaan berdatsille mutta jokainen berdatsi ei välttämättä ollut parantaja.

Tiettyjen kulttuuriin kuuluvien toimintojen ja työtehtävien suorittaminen on myös se elementti, mikä erottaa hijrat omaksi ryhmäkseen. Kaukaisesta historiasta lähtien ovat sukupuolen moninaisuutta ilmentävät henkilöt olleet usein hallitsijoiden palveluksessa tai heillä on ollut tärkeä asema uskonnollisen järjestelmän piirissä Mesopotamia, mytologia Tästä arvellaan eunukki- instituution saaneen alkunsa.

Koska eunukeita on ollut hyvinkin erilaisissa kulttuureissa ja eri aikakausina, on selvää, että eunukkien sosiaalinen rooli on vaihdellut paljon. Rooman valtakunta, eunukit 32, Saudi-Arabia, hautaeunukit 33, Turkki, eunukit 34, Kiina, eunukit Toisaalta sosiaalisen roolin jatkuvuus on myös vahva; eunukit ovat usein olleet sotavankeja, orjia, haareminvartijoita ja palvelijoita.

Jatkuvuutta ilmentävä elementti on myös ollut ristiriitainen suhtautuminen eunukkeihin. Useimmissa kulttuureissa miesten kastroiminen on ollut kiellettyä, mutta silti sitä on käytännössä toteutettu tai sosiaalisen tarpeen tyydyttävät eunukit on tavalla tai toisella hankittu ulkomailta.

Eunukeilla on ollut myös sosiaalista kysyntää korvaamaan naisia tilanteissa, joihin naisten osallistuminen on ollut kiellettyä tai epäsopivaa. Tästä tarpeesta on saanut alkunsa kastraattilaulajien historia Italia, kastraattilaulajat Samankaltaisesta ilmiöstä on kyse englantilaisen teatterin käytännöissä: Myös länsimaisen kulttuurin ulkopuolella on tavattavissa sukupuolijärjestelmiä, joissa sukupuolen määrittämisessä työtehtävillä on erityinen merkitys.

Japanissa kabuki-teatterilla Japani, kabuki 38 on pitkät, vuosisatoja vanhat perinteet, jotka elävät osittain vielä nyky-Japanissakin. Kabuki- teatterissa on pitkälti kyse sukupuolen ilmaisusta: Näin ainakin uskottiin, ja näin mahdollistettiin mieskehoisille henkilöille arvostettu elämä naisena. Myös toisaalla Aasiassa, Kiinassa, liittyi eri sukupuolen roolin omaksuminen kiinteästi teatteri- ilmaisun perinteeseen. Koska teatteriryhmät koostuivat melko usein vain yhden sukupuolen edustajista, joutuivat näyttelijät näyttelemään omasta sukupuolestaan eroavaa sukupuolta.

Usein näyttelijät opetettiin vain yhteen rooliin, esim. Myös nyky-Kiinan ehkä tunnetuin transsukupuolinen henkilö on tanssija ja teatteritaiteen tekijä Kiina, Jin Xing On myös melko tavanomaista, että ihminen voi omaksua vastuulleen ns. Näin tapahtuu myös kulttuureissa, missä on dikotominen sukupuolijärjestelmä.

Sukupuolen korvaaminen toisella missä niitä on kaksi mahdollistaa sen, että yhteisön sosiaalinen järjestys ei järky.

Esimerkiksi Keski-Italian mezzadria-perheissä, missä perhe eikä yksilö oli vastuussa maanviljelystä myös juridisesti, ei ollut tavatonta, että naisen puuttuessa perheestä joku miehistä otti pysyvästi tehtäväkseen naisten työt Keski-Italia, mezzadria Sosiaalinen sukupuoli voidaan määrittää myös käytöksen ja käyttäytymisen tyylien perusteella.

Käytös, tavat ja eleet ovat kaikissa kulttuureissa, myös kaksinapaisissa sukupuolijärjestelmissä, komponentteja, joilla tiettyä sukupuoliroolia tai -identiteettiä rakennetaan ja vahvistetaan. Tarkoituksenmukainen, sukupuolitettu käytös on sukupuoleen sosiaalistumisen keino ja lopputulos. Ehkäpä kaikkein vaikuttavin esimerkki siitä, kuinka sukupuoli on sosiaalisesti määritelty ja määriteltävissä kumpuaa Afrikan historiasta. Hänellä oli oma haareminsa, joka koostui nuorista miehistä, jotka elivät pukeutuneina naisiksi ja olivat kuninkaan vaimoja.

Näin siis koko yhteisö eli sukupuoliroolissa, joka oli jokaisen anatomista sukupuolta vastaamaton Angola, Ngolas Psyykkisellä sukupuolen kokemisella viitataan sukupuoli- identiteettiin, joka on yksilön oma käsitys ja kokemus sukupuoleen kuulumisesta. Jokaisella meistä on enemmän tai vähemmän jäsentynyt käsitys omasta sukupuolestamme. Psyykkisellä sukupuolen määrittelyllä viitataan siihen, että ihmisen omat kokemukset sukupuolestaan katsotaan oikeiksi ja oikeutetuiksi.

Ihmisellä on tällöin oikeus määritellä itse oma sukupuolensa ja muu yhteisö ja ympäröivä yhteiskunta hyväksyvät tämän määrittelyn. Sukupuolen määrittely ei tule ulkoa päin vaan ihmisen sisältä. Psyykkisessä sukupuolen määrittelyssä kyse siitä, että muuta antavat toistensa kokemuksille suuren painoarvon: Vaikka monikaan kulttuuri ei anna ihmisille mahdollisuutta määritellä itse omaa sukupuoltaan, on maailman historia täynnä esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset ovat ottaneet tämän oikeuden omiin käsiinsä.

Kun sosiaalisesti, kulttuurisesti ja institutionaalisesti hyväksytyt sukupuolten mallit ovat yksilölle ahtaita, ei näitä vastaan juurikaan aina taistella politiikan tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentillä vaan yksilötasolla, jokapäiväisessä elämässä. Sukupuoleltaan moninainen henkilö tekee elämässään valintoja, jotka kyseisessä sosiokulttuurisessa ympäristössä ovat mahdollisia — mutta oletettavasti epätavallisia. Yksi tapa irrottautua omasta biologisesta sukupuolestaan on pukeutua eri sukupuolen vaatteisiin, ja omaksua jokin tämän sosiaalisista rooleista Yhdysvallat, Tipton Ehkäpä totuutta värikkäämmätkin tarinat kertovat rohkeista biologisista naisista, jotka ovat taistelleet maissa ja merillä, tunnetun maailman äärillä rohkeasti miehiksi esittäytyneinä Englanti, luku Usein argumentoidaan, että miehinä eläneitä naiskehoisia henkilöitä on ollut huomattavasti naisina eläneitä mieskehoisia henkilöitä enemmän, koska miehillä on usein sosiaalisesti korkeampi asema yhteiskunnassa.

Miehen roolissa on päästy tekemään asioita, jotka olisivat muutoin olleet kiellettyjä, ja tästä on saatu myös arvostusta, jota naisille ei olisi suotu Etelä-Amerikka, Erauso Naista ei paaviksi päästetä — ellei sitten miehen roolissa Rooma, paavi Joanna Miesten taasen katsotaan joutuneen naurunalaiseksi naisen roolissa.

Kuka järkevä ihminen haluaisi asettua alempiensa asemaan, kysyttiin. Sosiaalisen aseman tavoittelu on kuitenkin liian yksipuolinen ja rationaalinen selitys kuvaamaan niinkin monisärmäistä ilmiötä kuin muun kuin omaksi oletetun sukupuoliroolin elämistä.

Syyt sukupuoliroolin vaihtamiseen lienevät usein paljon monimutkaisempia ja helppoja selityksiä kaihtavia. Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö antaa — ja usein evää — ne puitteet, joissa ihminen voi elää psyykkisen sukupuolensa mukaista elämää. Armeija on monesti suonut pakopaikan naiseudesta, mutta myös kirkko, selibaatti ja luostarielämä ovat olleet instituutioita, jotka ovat länsimaisessa keskiajan yhteiskunnassa mahdollistaneet omaksi koetun sukupuolen mukaisen elämän monelle henkilölle.

Mieskehoisille henkilöille, jotka ovat halunneet elää elämänsä naisena, kirkko ei ole voinut tähän antaa mahdollisuutta, mutta on suonut mahdollisuuden välttää elämää miehenä mm.

Pienempi paha — joillekin. Nunnaksi ryhtyneet naiset ovat myös pystyneet välttämään avioliiton joutumatta selittelemään valintojaan sen enempää. Ehkäpä yllättäenkin, keskiajalla kirkko soi sukupuoleltaan moninaisille ihmisille oman arvostetun paikkansa yhteiskunnassa — vaikkakin tämä oli vain pakopaikka sen sukupuolen sosiaalisesta roolista, mitä ei omaksi koettu: Selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka ihminen itse, hänen kokemuksensa ja tuntemuksensa voivat ongelmitta määrittää hänen sukupuolensa löytyy monesta kulttuurista.

Polynesia, Tahiti ja sen ympäristö on kuuluista mahuista, ns. Tämä on tahitilaisille luonnollinen asia; mahut ovat syntyneet sellaisiksi kuin ovat ja on tärkeää hyväksyä heidät oman sukupuolensa edustajina. Myös Etelä-Irakin mustergil-naisten voidaan katsoa kuuluvan ennen kaikkea psyykkisen sukupuolen määrittelyn piiriin, vaikkakin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat heidän omaan sukupuolen määrittelyynsä erittäin vahvasti Irak, mustergil Tämä rooli näyttää siis määrittyvän naisen psyykkisten ominaisuuksien, luonteen ja temperamentin perusteella.

Psyykkinen sukupuolen määrittely niin kuin kaikki muutkin määrittelytavat on monessa ns. Psyykkinen sukupuolen määrittely kumpuaa ihmisen sisältä, mutta se ei synny tyhjiössä. Monessa kulttuurissa uskotaan, että ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja kutsumus sukupuoleen, eli sisäinen kokemus sukupuolesta, on saatu jumalilta tai muilta yliluonnollisilta voimilta. Esimerkiksi berdatsien alkuperään löydetään ja annetaan syitä — sosiaalisen työnjaon ohella, joka näyttäytyykin tällöin jo seurauksena — myös kolmanteen sukupuoleen syntymisestä.

Kalifornian Yuma- intiaanit uskoivat, että berdatsi sai sukupuolensa unessa tai näyssä, jolloin sukupuoli kumpuaa sisältä Pohjois-Amerikka, Yuma Myanmarissa, entisessä Burmassa, uskotaan, että jumalatar nimeltään Manguedon ottaa jotkut pienet pojat valtaansa ja näin heistä tulee pyhiä, naiseksi pukeutuneita tai naisina eläviä henkilöitä Myanmar, acault 54 Nämä henkilöt, jotka eivät ole naisia eivätkä miehiä, muodostavat kolmannen sukupuolen.

Intian hijrat saavat hekin sukupuoli- identiteettinsä jumalattarelta. Identifioituminen Maan Jumalattareen antaa hijroille heidän feminiinisen voimansa. Tämä psyykkinen sukupuolen määrittely on kytköksissä sukupuolen sosiaaliseen määrittelyyn; koska he ovat hijroja, osallistuvat he tiettyihin toimiin ja tehtäviin omassa yhteiskunnassaan.

Vielä viimeinen esimerkki siitä, kuinka ihmisen nähdään syntyvän biologisesta sukupuolestaan eroavaan psyykkiseen sukupuoleen, löytyy meksikolaisesta Zapoteca-heimon parista. Muxet ovat henkilöitä, jotka syntyvät miehen kehoon, mutta eivät ole sen enempää miehiä kuin naisiakaan, vaan yksinkertaisesti muxeja, arvostettuja kolmannen sukupuolen jäseniä Meksiko, muxet Useimmissa näissä kulttuureissa, missä henkilön annetaan itse määrittää oma sukupuolensa, tapahtuu jo lapsuusiässä sukupuolen uudelleenmäärittelyä oman perheen tai suvun taholta.

Kun läheiset huomaavat, että lapsen sukupuoli ei vastaa hänen oletettua sukupuoltaan, alkaa sosiaalistaminen uuteen sukupuoleen. Koska viimeinen sana kuuluu yksilölle itselleen, ei tämä määrittely ole sitova: Perhe ja lähiyhteisö tukevat psyykkisen sukupuolen määrittelyn omaavissa kulttuureissa yksilöllisiä valintoja; perhe on voinut erehtyä, yksilö itse ei. On myös kulttuureita, joissa sukupuolta ei ehkä ole määritelty lainkaan Nigeria, Joruba 58 tai sitä ei määritetä tietyn elämänvaiheen aikana Pohjois-Amerikka, lakotat 59, Tahiti Toisin kuin Lakota- kulttuurissa, jossa lapsen sukupuoli määritetään vasta lapsen alkaessa toimia tuntemansa sukupuolen roolin mukaisesti, länsimaissa lapsen ei myöhemmässä iässä anneta itse vaikuttaa sukupuolensa määritykseen.

Voidaan myös nähdä, että joidenkin yksilöiden on ollut mahdollista ylittää oman kulttuurinsa sukupuolijako. Esimerkiksi yksi käsitys Siperian kulttuurien shamaaneista on se, että ovat astuneet sukupuolijärjestelmästä ulos, sukupuolijaon yläpuolelle, heidän ei tarvitse määritellä sukupuoltaan tai olla muiden määrittelyjen armoilla. Sukupuolijärjestelmä on tällöin vain maallinen rakenne, joka ei sido yliluonnollisen voiman omaavia shamaaneja. Mikäli tällainenkaan määrittely ei ole mahdollista, niin henkilölle itselleen tai hänen vanhemmilleen annetaan mahdollisuus valita sukupuoli — käytännössä valinnan tekee lääkäri.

Länsimaisessa binaarisessa sukupuolijärjestelmässä ei juridisesti voi olla kuulumatta kumpaankaan sukupuoleen. Lakiuudistus, joka näin sallii ns. Sukupuolen määrittelytapoja on siis monia, ne toimivat eri kulttuureissa yksin tai yhdessä. Kun yksilön oma tapa määrittää sukupuolensa ei osu yksiin oman kulttuurin tavan kanssa, on yleistä, että tilanne patologisoidaan. Henkilölle annetaan yhteiskunnassa sairaan leima. Poikkeavuudetkin on normitettu; ne tavat, joilla sukupuolen moninaisuuden voi kokea, on kirjattu länsimaissa lääketieteellisin termein.

Tekeekö mielesi vaihtaa ajoittain sukupuolirooliasi? Ahaa… siis selvä transvestiitti. Vai onko halusi kenties pysyvä, etkö haluaisi luopua niistä naisten vaatteista ja palata omaan miehisyyteesi? No, sittenhän on kyse transsukupuolisuudesta. Muita vaihtoehtoja ei lääketieteessä ja sen dogmeja noudattavassa diskurssissa ole tarjolla Tanska, Lili Elbe Tautiluokitukset ja sairaudet voidaan siis nekin nähdä sosiaalisina ja kulttuurisina konstruktioina, mikä yksinkertaistaen merkitsee että sairautta on se, mikä sairaudeksi määritellään.

Sipilän , esittämä huomio siitä, että miesten omaksumat ja ilmentämät sukupuolijaon ylittävät roolit nähdään usein psyykkisinä ongelmina kun taas naisten vastaava käyttäytyminen voidaan ymmärtää myös poliittisena tekona ja yhteiskunnallisena kannanottona, on mielenkiintoinen ja sukupuolijärjestelmän kulttuurista konstruktiota vahvasti ilmentävä.

Lääketieteen ohella myös kulttuuri normittaa poikkeavuutta. Iänikuinen tapa normittaa — ja sallia — sukupuolen ilmaisun poikkeavuus löytyy karnevaaleista ja muista ritualisoiduista tapahtumista. Jo antiikin Kreikan komos- ja orgia-juhlissa toteutettiin ristiinpukeutumista rituaalisena käytäntönä, jonka avulla sukupuoliset kategoriat kumottiin.

Karnevaalit eivät salli ainoastaan sukupuoliroolien kumoamisen, vaan usein koko muukin sosiaalinen järjestys kääntyy päälaelleen: Sukupuoliroolien vaihtamiseen liittyy usein kiinteästi omaksutun sukupuolen oletetun seksuaalisuuden karrikoitu ilmentäminen Unkari, tikveró Sukupuoleltaan moninaiset ihmiset eivät kuitenkaan pysy muiden heille rajoittamalla alueella; uusia sukupuolen kategorioita ja määritelmiä syntyy koko ajan.

Tästä käytetään joskus ilmaisua sukupuolitottelemattomuus. Sukupuolta kategorisoivat määreet saavat uusia nyansseja ja sisältöjä, joilla ei ole lääketieteen kanssa mitään tekemistä: Sukupuolen määrittely tuottaa joukon sukupuoleen kiinteästi kuuluvia ominaisuuksia, jotka sosiaalistuessamme tiettyyn sukupuolijärjestelmään alkavat näyttäytyä luonnollisilta.

Määriteltiinpä sukupuoli biologisen, sosiaalisen tai psyykkisen käsityksen pohjalta — tai näitä yhdistelemällä — on se tavallisesti määritelty pysyväksi. Länsimaisissa kulttuureissa tyttönä syntynyt kuolee naisena ja pojaksi syntymässään määritelty henkilö kuolee miehenä. Kaikki muu on keinotekoista, epäaitoa ks.

Esimerkiksi xaniitteilla sukupuoli voi vaihtua elinkaaren aikana miehestä xaniitiksi ja taasen takaisin mieheksi samoin kun mahun ei tarvitse olla mahu koko loppuelämäänsä, eikä pinapinaaineen pinapinaaine. Uusi omaksuttu sukupuoli ei kyseenalaista edellisen sukupuolen aitoutta tai totuudenmukaisuutta millään lailla. Myös monet mytologiset tarinat kertovat sukupuolen dynaamisuudesta; mytologisten hahmojen sukupuoli on muuttunut joko pysyvästi tai väliaikaisesti Kreikka, mytologia Rooman valtakunta, Nero Länsimaisessa kulttuurissa on sukupuolirajat ylittävän sukupuoli- ilmaisun dynaamisuus patologisoitu Yhdysvallat, luku Ihmisiä, jotka vaihtavat arkielämässään sukupuolirooliaan miehestä naiseksi ja takaisin mieheksi, ja päinvastoin; naisesta mieheksi ja jälleen naiseksi, kutsutaan transvestiiteiksi.

Transvestiitit elävät suurimman osan elämäänsä sitoutuneina sukupuoleen, joka heille on syntymässä osoitettu, mutta he siirtyvät ajoittain eri sukupuolen roolin mm. Yhteen sukupuoleen ei sitouduta.

Esimerkiksi miehen pukeutumisen, meikkaamisen ja eläytymisen naisen rooliin voidaan nähdä sukupuolisena rikkautena, joka mahdollistaa oman itsenä olemisen. Kahden erilaisen diskurssin yhdistäminen oli paradoksi: Transvestisuus sanaa käytetään myös usein kuvaamaan ilmiöitä, joissa henkilö omaksuu itselleen eri sukupuolen sosiaalisen roolin pysyvästi.

Kristinuskon parista löytyy paljon ns. Eräs variaatio näissä pyhimystarinoissa käsittelee parrakkaita  nais pyhimyksiä Portugali, Wilgefortis Historian kirjoituksissa kyse on kuitenkin eri ilmiöstä. Oli terminologia mikä tahansa, tärkeää on huomioida, että nämä tarinat kertovat sukupuolen dynaamisuudesta: Karnevaalimaisissa rituaaleissa, missä sukupuoliroolien vaihto on ollut yleistä, ei kyse ole myöskään ollut samasta ilmiöstä kuin transvestisuudessa.

Vuotuiset karnevaalit antavat toki mahdollisuuden roolin vaihtoon myös ihmisille, jotka kokevat tarvetta siihen useamminkin, mutta karnevaaleissa ristiinpukeutuminen on enemmänkin yhteisöllisesti kuin yksilöllisesti motivoitunutta toimintaa, jossa ironia on merkityksellisessä asemassa.

Sukupuolen satunnaisella vaihdolla, tai tämän simulaatiolla, voi olla konkreettinenkin tavoite: Jokaisessa kulttuurissa sukupuoli rakentuu asteittain. Suomessakin voidaan huomata kuinka kielellisesti vauvasta tulee tyttö ja tytöstä nainen. Aikaisemmin sukupuolen asteittaisuus oli vielä artikuloidumpaan, nuoret naiset olivat neitoja, joista tuli rouvia, jotkut olivat ehkä emäntiä ja jotkut isoäitejä.

Sukupuolta jäsensivät sosiaaliset roolit ja sosiaalinen status, voimakkaimmin siviilisääty ja ammatti. On yleistä, että sukupuolen asteittainen rakentuminen jäsennetään myös rituaalien avulla. Suomessa esimerkkejä näistä rituaaleista on ripille pääsy ja armeija. Uuden Guinea Sambia- kulttuurissa taasen oletetaan, että miehisyys ei ole biologinen fakta, täydellinen sellaisenaan, vaan miehisyys täytyy rakentaa sosiaalisesti erilaisilla riiteillä ja siirtymämenoilla, kun taas naisten kehitys on luonnon sanelemaa Uusi Guinea, Sambia Kristinuskon historiassa on nähtävissä erilainen ajatus sukupuolitetusta kehosta: Keskiaikaisissa legendoissa naisten pukeutuminen miesten vaatteisiin oli sangen yleistä, ja tätä pidettiin täysin hyväksyttävänä.

Joillakin kataareilla — —luvulla olemassa ollut kerettiläislahko oli mm. Eräissä kulttuureissa nähdään vastakkaisen prosessin tapahtuvan: Melanesiassa vauvan täydellisestä androgyynistä kehosta tulee naiseuden ja miehisyyden myötä epätäydellinen. Sukupuolittunut ja sukupuolitettu ihminen on vajavainen, alemman kehitystason tuotos puhtaan androgyynisen ihmisen rinnalla Strathern Kreikka, androgynia Länsimaisessa kulttuurissa ihmisellä oletetaan olevan vain yksi sukupuoli: Vaikkakin jo ammoisista ajoista on esitetty esim.

Platon , että jokaiseen ihmiseen kuuluu kaksi sukupuolta, ja vaikka modernimpi psykoanalyyttinen teoria Jung tämän kaltaista näkemystä tukee, kuten sanottu, nähdään monessa länsimaassa molempien tunnustettujen sukupuolien samanaikainen olemassa olon ihmisessä ja tämän ilmaiseminen psyykkisenä sairautena.

On mielenkiintoista, että esim. Tanskassa transvestisuus on poistettu psyykkisten häiriöiden luokituksesta yli kaksikymmentä vuotta sitten Tanska, transvestisuus 71 ; Suomessa paljon myöhemmin. Sukupuoleen liitettävien häiriöiden luonne sosiaalisina ja kulttuurisina konstruktioina tulee näin vahvasti ilmi. Vaikkakin useimmissa kulttuureissa yksilöille annetaan vain yksi sukupuoli, löytyy tähänkin sääntöön poikkeuksia.

Papua-Uusi Guinean Hua-heimon näkemyksen mukaan kaikilla ihmisillä on kaksi sukupuolta läpi elämänsä. Toinen määritellään biologisesti, genitaalien perusteella ja toinen sen perusteella, kuinka paljon henkilö on ollut kosketuksista naisten kehoneritteiden kanssa.

Papua Uusi-Guinea, huat Nämä kaksi sukupuolta voivat olla meidän valtakulttuuristamme katsoen vastakkaisia, esim. Ensimmäinen niistä, biologinen ja anatominen sukupuoli, on pysyvä ja totaalinen, kun taas toinen on dynaaminen ja asteittainen.

Näistä molemmista yhdessä muodostuu ihmisen sukupuoli. Samalla lailla voisi tulkita monien afrikkalaisten kansojen, esim. Nigerian ibgojen esikoloniaalisia käytäntöjä, joiden mukaan naisesta voi tulla mies, kunhan hänet näin luokiteltiin. Naisaviomiehillä biologinen ja sosiaalinen sukupuoli eivät olleet samoja.

Näin naisista voi tulla myös esim. Molemmat sukupuolet olivat tällöin henkilössä läsnä, biologista syntymäsukupuolta ei kielletty, mutta ns. Hyvin samankaltaisesta ilmiöstä on kyse myös Sudanin Azande- heimon ja erään Etelä-Afrikan Zulu- heimon kohdalla, joissa avioliitto solmittiin pojan ja miehen välillä Sudan, azandet, Etelä-Afrikka, zulut Tämä ilmiö on intentionaalista sukupuolten ominaisuuksien sekoittamista eikä tahatonta, kaikista ihmisistä löytyvää, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden yhdistymistä ja ilmentämistä.

Se voidaan nähdä osakulttuurin ilmentymänä tai trendikkäänä ilmiönä, joka kyseenalaistaa sukupuolijärjestelmämme binaarisuutta.

Genderblendingingin kaltainen genderfucking ilmiö sukupuolella leikkiminen voidaan nähdä yhteydessä erilaisiin drag-viihteen muotoihin. Draginä pidetään esiintymistä, jossa mies drag queen tai nainen drag king pukeutuu toisen sukupuolen vaatteisiin, usein karrikoidusti, show- mielessä, joko ammatillisesti tai leikillisesti ja kokeilunhaluisesti.

Suomessa drag on ollut pitkään näkyvä osa homokulttuuria, jolle on luonteenomaista tarkoituksellisesti yliampuva ristiinpukeutuminen. Drag-ilmiön takana sanotaan olevan naisellisina pidettyjen homomiesten itseparodia ja stereotypioiden pilkkaaminen. Jokinen mukaan, jonkinlaista esidragia on esiintynyt Suomessakin jo ennen kuin se tuli käytännöksi homoyhteisössä.

Esimerkiksi Esa Pakarinen esitti neiti Impi Umpilampea, joka lauloi kimeällä äänellä, esiintyi siveänä, mutta laulun sanat olivat ronskeja ja kaksimielisiä, mikä viehätti yleisöä. Kansainvälisellä tasolla eräs kuuluisimmista drag-tähdistä on RuPaul, joka on tullut julkisuuteen sekä mies- että naisroolissaan Pohjois-Amerikka, Rupaul Usein uskotaan, että sukupuoliroolien muuttuminen tai muuttaminen on vaativa ja hidas prosessi, mutta näin ei aina ole.

Varsinkin globalisaation tuottama länsimaiden kulttuurin kohtaaminen muiden kulttuurien kanssa on pistänyt alkuun muutoksia, jotka ravisuttavat näiden kulttuurien sukupuolijärjestelmien perustoja. Nykyantropologit ovat mielenkiinnolla tutkineet, miten eri järjestelmät ovat kohdanneet; mitkä asiat ovat pysyvät, mitkä muuttuneet.

Muutoksia on kuitenkin tapahtunut, ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Niitä on dokumentoitu esimerkiksi Bangkokissa Bangkok, terminologia 76 , jossa muutos on harvinaisen näkyvää muuttuneen kielenkäytön ansiosta. Kulttuurit, joissa on ollut institutionalisoitu kolmannen tai useammankin sukupuolen järjestelmä, ovat usein joutuneet luopumaan tästä, kun vuorovaikutus länsimaiden edustajien kanssa on alkanut.

Länsimaiset valloittajat tai lähetystyöntekijät eivät ole ymmärtäneet mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse — sukupuolesta — vaan ovat nähneet kaikki ilmiöt seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ilmaisuna, jotka pitää kitkeä pois länsimaalaisten moraalikäsitysten avulla. Hyvä esimerkki tästä on berdatsismi, joka on menettänyt paljon alkuperäisestä sukupuolen moninaisuuden arvostuksesta.

Esimerkiksi eurooppalaisten lähetystyöntekijöiden käsitys seksuaalisuudesta loi intiaaneilla monia uusia tabuja. Monissa heimoissa, mutta onneksi ei kaikissa, berdatsismi- ilmiö sai surullisen lopun, ja ennen ihaillut ja kunnioitetut ihmiset saivat osakseen halveksuntaa, heidät eristettiin sosiaalisesti ja monet jopa karkotettiin kotoaan ja koko heimosta.

Länsimaisen kolonialismin vaikutus sukupuolen moninaisuuden tukahduttamiseen voidaan nähdä myös käänteisesti. Vaikuttaa siltä, että niissä osissa Polynesiaa, joissa on onnistuttu säilyttämään omaa kulttuuria, koska kontakti länsimaisiin ei ole ollut intensiivinen, on sukupuolen moninaisuus eri muodoissaan vielä läsnä.

Sen sijaan ne alueet, jotka ovat olleet tiiviissä kosketuksessa länsimaisen kulttuurin ja sukupuoli- ideologia n kanssa kuten Havaiji ja Uusi Seelanti , ovat omaksuneet tämän käsitykset Besnier, Havaiji, mahu Asiaan vaikuttanee monessa kulttuurissa myös sukupuolen moninaisuutta edustavien sosiaalisten työroolien ja —tehtävien hiljainen hiipuminen: Sen sijaan Polynesiassa, missä kolmannen sukupuolen edustajat ovat toimineet viihdyttäjinä, jatkuu tämä rooli vieläkin Samoa, turismi Kahden erilaisen sukupuolijärjestelmän, tässäkin tapauksessa intiaanikulttuurin ja länsimaalaisen yhteiskunnan kohtaaminen, voi saada mielenkiintoisia piirteitä jopa yhden ihmisen elämän kohdalla.

Seuraavassa kertomuksessa henkilö matkaa kahden järjestelmän välissä ja muuttaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen identiteettiään vastaavasti maantieteellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muuttuessa: Esimerkiksi, pidän itseäni, ja Navajo valtion perinteiset Navajo-ihmiset pitävät minua, nádleehina, etenkin silloin kun tanssin Night Way Chant: Pidän tätä tiettyä sukupuoli- identiteettiä ja statusta koko seremoniakauden ajan.

Seremonian lopussa, kun palaan Seattleen, tämä identiteetti korvautuu urbaanilla homoidentiteetillä. Sopeutan itseni minua ympäröivään ympäristöön ja jatkan elämääni henkilönä as a person. Silloin tällöin kun olen toisissa ei-Navajo reservaateissa, identifioin itseni ja ennen kaikkea muut identifioivat minut kaksisieluisena henkilönä as a two-spirit person. Sukupuoleltaan moninaisten ihmisten kohtaaminen länsimaisen kulttuurin kanssa, esimerkiksi maahanmuuton myötä, ei sekään aina luo ihanteellisia tilanteita.

Tästä esimerkkinä ovat eteläamerikkalaista, etenkin brasilialaista, alkuperää olevat transihmiset, joita Italiassa kutsutaan nimellä viados. Tämä pejoratiivinen sana merkitsee italiaksi väärinsuuntautunutta traviato , ja sillä tarkoitetaan transvestiitti homoseksuaalia, joka tekee seksityötä.

Eteläamerikkalaista transihmisistä pidetään siis jo määritelmän mukaan prostituoituna Italia, viados Paljon edellä esille tulevasta tiedosta perustuu antropologiseen ja historialliseen tutkimukseen, jota sukupuolen moninaisuuden saralla tehdään yhä enemmän. Varsinkin viime vuosikymmenten aikana tutkijat ovat julkaisseet monia monografeja, joissa keskitytään yhteen ilmiöön, esimerkkinä berdatsismi ja hijrat. Antropologisessa sukupuolijärjestelmien tutkimuksessa on kuitenkin suuri puute: Sukupuolen moninaisuus kulttuureissa ja yhteiskunnissa, missä kahta enempää sukupuolta ei ole institutionalisoitu, on jäänyt täysin vaille huomiota.

On kuitenkin selvää, että sukupuolen moninaisuutta esiintyy kaikkialla. Mitkä ovat sen ilmenemismuodot ja —tavat? Jos sitä ei ole institutionalisoitu pysyviksi sosiaalisiksi rooleiksi, onko — karnevaalijuhlien ohella — olemassa esim.

Vain melko syvällinen kulttuurintuntemus voi antaa osviittaa edellä esitettyihin kysymyksiin. Sukupuolien näkeminen oman kulttuurin silmälasien läpi johtaa siihen, että leimaamme ilmiöt ja ihmiset oman kulttuurimme kategorioihin tai että emme yksinkertaisesti huomaa niitä Sardinia, tarantismo Transsukupuolisuuden ilmiön ja transsukupuolisten ihmisten esille tulo myös muissa kuin niissä kulttuureissa, joissa sukupuolen moninaisuus on ollut historiallisestikin institutionalisoitu, viittaa siihen, että sukupuolen moninaisuutta on ollut ympäri maailmaa, eri aikakausina — olivatpa tutkimusmatkailijat, historioitsijat tai antropologit osanneet kiinnittää siihen huomiota tai eivät.

Sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyttä. Jos sukupuolen moninaisuuden huomioiminen siellä, missä se ei ilmiselvää, on vaikeaa, niin yhtä suuri haaste on tiedon välittäminen. Koska sukupuolijärjestelmät ovat kulttuurisesti tuotettuja, on sukupuoleltaan monimuotoisia ihmisiä kuvaava käsitteistö ja terminologia oletettavasti vahvasti kulttuurisidonnaista. Sukupuoli rakentuu myös kielenkäytössä.

Haastavaa sukupuolten kuvaamisessa on asian ymmärrettäväksi saattaminen kielellisesti. Natiivin terminologian kääntäminen omalle kielelle ei ole helppoa; jos natiivia termiä käytetään, ei se kerro tutkitusta ilmiöstä ei-natiiville riittävästi, jos taas terminologia käännetään vieraan kielen mukaiseksi, menettää se omia kulttuurisia merkityksiään ja ilmiö pelkistyy tulkinnan tekevän kulttuurin mukaiseksi.

Vääristyminen on tällöin lähes väistämätöntä. Ideaalisesti sukupuolijärjestelmiä ja sukupuolen rakentumista tulisi tarkastella osana muuta yhteiskuntaa, kulttuuria ja kosmologiaa, mutta tällainen tarkastelu ei juuri ole mahdollista kuin yhtä kulttuuria koskevassa antropologisessa etnografiassa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaanien maailmankatsomuksen ymmärtäminen ja oivaltaminen helpottaa merkittävästi berdatsismi- ilmiön ymmärtämistä.

Toisaalta tämänkin väitteen esittäminen on epätarkka yleistys, sillä intiaanien käsitykset ihmisluonnosta vaihtelevat suuresti — ei ole yhtä ja oikeaa intiaanien ajatusmaailmaa. Eräs yleistettävä ja ratkaiseva ero länsimaisen ja intiaanien kulttuurin välillä on ihmis luonnon muutosta arvostavan ja ei-dikotomisen, vastakkain asettelevan maailmankuvan välillä.

Myös Polynesian sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen vaikuttaa se, ymmärtääkö paikallisen ihmiskäsityksen. Polynesiassa ihminen voi muuttua, ei ole olemassa mitään aitoa ja alkuperäistä ihmistä, vaan muutos kuuluu osana ihmisyyteen. Ihminen voi muuttua, esimerkiksi sosiaalisen kontekstin ja vuorovaikutusprosessien myötä, ja ihmistä voi myös muuttaa.

Tähän kuvaan ihmisyydestä istuu myös käsitys sukupuolesta. Ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta eri kulttuureissa on vasta alkutekijöissään. Tietoa on vähän ja se on pirstaleista. Koska sukupuolien kulttuurinen rakentuminen on jatkuva prosessi, ei tietomäärä tule tästä vähentymään eikä — toivoa saattaa — yhtenäistymään. Mitä enemmän meillä on erilaisia esimerkkejä sukupuolista ja sukupuolen ilmaisemisen tavoista, sitä enemmän meillä on mistä ammentaa.

Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York, Zone Book, Cultural context and gender practices, teoksessa Ramet, S. Anthropological and Historical Perspectives. London and New York, Routledge, Bullough, Vern, Bullough, Bonnie: Cross Dressing, Sex and Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, Latin American Male Homosexualities. Albuquerque, University of New Mexico Press, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud.

Culture, History and Literature. Negotiating Transnational Sexual Economies: New York, Columbia University Press, Priests and gender in South Sulawesi, Indonesia. Research and discussion paper, University of Western Australia. University of Hong Kong. Woman becomes Man in the Balkans, teoksessa Herdt, G. New York, Zone Book, New York, Zone Book, Male Initiation in Papua New Guinea. Berkeley, University of California Press, Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tutkimuksia A: Sukupuolten kirjo, Helsinki, Yliopistopaino, The Persistence of Gender: Tampere, Tampere University Press, New York, Columbia University Press, Elämä transvestiittina — osa-aikatytön ulostuloprosessi.

Valtiotieteen pro gradu —tutkielma. The Mind and Experienc e in the Society Islands. University of Chicago Press, Regular, Honest and Diligent Lives. Female Life Histories in a Tuscan Town. Kurkistuksia historiankirjoituksen ma rginaaliin ja rivinväleihin. The Marquesan Notion of the Person.

Chicago, University of Press, London and New York, Rout ledge, Sacred genders in Siberia. Shamans, bear festivals, and androgyny, teoksessa Ramet, S. London and New York, Routledge, Multiple Ideologies and Statuses, teoksessa Sanday, P. Beyond the Second Sex.

New Directions in the Anthropology of Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, The Will Not to Know: Boy Wives and Female Husbands: Neither Man nor Woman.

The Hijras of India. Female Husbands om Southern Bantu Societies. Fantasizing the Feminine in Indonesia. Albuquerque, University of New Mexico Press, Western Discourses and the Construction of Transgenderism in Samoa. Making incomplete, teoksessa Broch-Due, V. Gendered Symbols and Social Practices. Urbana and Chicago, University of Illinois Press, Thomas, Wesley, Jacobs, Sue -Ellen: New Yo rk, Zone Book, The love of the samurai.

A thousand years of Japanese homosexuality. The Spirit and the Flesh. Sexual Diversity in American Indian Culture. Hänen sukupuolensa nähtiin voimavarana, ja maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden sekä roolien sekoittaminen oli arvostettu lahja ja kyky. Hän toimi välittäjän roolissa intiaanien ja valkoisten hallinnon kesken.

Vuonna hänet kutsuttiin jopa tapaamaan presidentti Clevelandia. Vaikka sanomalehdissä huomioitiin hänen kokonsa ja maskuliiniset piirteet, ei kukaan epäillyt hänen naiseuttaan. Ehkäpä tätä enemmän housut kertovat Zuñi-intiaanien käsityksestä sukupuolesta yleensä. Heille sukupuoli ei ollut mitään valmista, syntymässä tuotettua. Sukupuolta rakennettiin läpi elämän ja sukupuoli oli tilannekohtaista.

Lapsen syntymäajankohtana omaava sukupuoli ei sekään ollut mitään valmista, synnytyksen hetkeen asti oli mahdollista, että sukupuoli vaihtui kohdussa mm. Naiset olivat siis täydellisempi sukupuoli kuin miehet, jotka eivät kypsyneet ilman ulkopuolista apua.

Kolmanteen sukupuoleen kypsyttiin vain yhden initiaation myötä. Tällöin jokainen ihamana voi osallistua tiettyihin miesten töihin ja tiettyihin naisten töihin, sekä tehdä töitä, jotka kuuluivat vain hänelle sekä sosiaalisella, taloudellisella että uskonnollisella alueella.

Niinpä hänen kuoltuaan täytyi kantaa myös raakuuden, biologisen miehisyytensä symbolia, housuja. Naisen vaatteet housujen päällä taas symbolisoivat hänen sukupuolista kypsyyttään; hän oli biologinen mies, joka eli elämäänsä erityisessä sukupuolisessa roolissa, joka ei ollut sen enempää miehen kuin naisenkaan rooli.

Se oli jotain enemmän. Tämä mahdollisti mieskehoisen henkilön tai intersukupuolisen henkilön elämän naisena ja vastaavasti — mutta todetusti pienemmässä mittakaavassa — naiskehoisen elämän miehenä. Koska äitiys oli heillä yhteydessä naiseuteen, kerrotaan antropologisissa tutkimuksissa äitiyden ja jopa synnytyksen simulaatiosta.

Mohave-heimon kolmannen sukupuolen edustajia kutsuttiin nimellä alyha. Alyhat syntyivät biologisesti miehinä, mutta jo usein lapsuudessaan he huomasivat kuuluvansa eri sukupuoleen. Kyse oli erillisestä sukupuolesta, mistä on osoituksena mm. Kun alyha oli mennyt naimisiin, alkoi hän imitoida naisten kuukautisia. Hän otti tikun, jolla hän raapi jalkojensa väliä niin kauan että veri alkoi vuotaa. Sitten alkoi synnytys lähestyä. Synnytyksen simulaatiota varten alyha joi pavuista valmistettua uutetta, joka aiheutti valtavat vatsakivut, nämä olivat supistuskipuja.

Tällöin alyha siirtyi syrjäiseen paikkaan ulostamaan. Tämän jälkeen olikin vuorossa suruaika, sekä aviomiehelle että tämän vaimolle, alyhalle. Kerrotaan, että mujeradoksi valittiin miesten joukosta voimakas mies, kaikkein viriilein.

Häntä masturboitiin monta kertaa päivässä, ja hänen täytyi ratsastaa hevosella melkeinpä jatkuvasti. Tästä seurasi, että penis ja kivespussit surkastuivat, partakarvat putosivat ja ääni menetti käheyttä sekä voimakkuutta. Mujeradon eleet ja käyttäytyminen tulivat naisellisiksi. Niinpä hän menetti yhteiskunnallisen asemansa miehenä, ja hän alkoi näyttäytyä yhä enemmän naisen kaltaisena. Yhdysvaltain armeijan lääkäri kertoo tavanneensa yhden mujeradon, ja ensimmäinen asia mihin hän kiinnitti huomiota, oli mujeradon valtavat rinnat.

Ne olivat yhtä suuret kuin imettävällä naisella. Mujerado oli kertonut lääkärille, että hän oli hoitanut useita pikkulapsia, joiden äidit olivat kuolleet, ja hän oli antanut heille runsaasti maitoa omista rinnoistaan.

Kuuluisa venäläinen etnografi Bogoras, joka teki kenttätyönsä yli sata vuotta sitten, kertoo kuulleensa tarinan naisesta, jonka elämän aikana toteutuivat sekä äitiys että isyys, toinen sekä biologisesti että sosiaalisesti ja toinen vain sosiaalisesti. Keski-ikäisesti leskinaisesta tuli ensin parantaja, ja myöhemmin henget käskivät hänen muuttua mieheksi. Niinpä hän leikkautti hiuksensa, alkoi käyttää miesten vaatteita ja puhua miesten lailla.

Hän oppi myös käyttämään aseita. Tämä miehistynyt shamaani halusi uudelleen naimisiin, ja pian hän löysikin nuoren morsiamen. Nuoruudessaan hän oli saanut kolme lasta, joten mennessään uudelleen naimisiin — miehenä, naisen kanssa — hän oli äiti. Kun pariskunta harrasti seksiä, oli shamaanilla käytössään poron jalasta tehty peniksen korvike, joka sidottiin paikalleen leveän nahkavyön avulla. Eipä aikaakaan kun shamaanin vaimo synnytti pojan ja reilun vuoden kuluttua vielä toisenkin.

Nämä poikalapsen olivat juridisesti sekä sosiaalisesti shamaanin omia. Sukulaisuussuhteiden sukupuolitettu terminologia ja sukupuoli eivät siis aina kulje käsi kädessä. Sukupuolen korjausprosessin myötä Suomessa on mahdollista, että mies on äiti ja nainen on isä: Nykyisen lainsäädännön puitteissa ei myöskään ole mahdotonta, että tulevaisuudessa lapsella voisi olla kaksi biologista vanhempaa, joista molemmat ovat naisia. Näin voi tapahtua, mikäli henkilö on ennen korjausprosessiin ryhtymistä tallentanut sukusoluja, joita myöhemmin käytetään.

Tähän on hoito, joka nimetään usein sukupuolen korjausprosessiksi. Länsimaisia hoitokäytäntöjä noudattava tapa alkaa diagnoosin määrittelystä ja sitä seuraavasta tarkoin määritellystä, kronologisesti etenevästä erilaisten hoitojen ketjusta ja yhdistelmästä.

Eräs melko kyseenalainen hoitokäytännön osa on ns. Hoitojen lääketieteellistä tuloksellisuutta pidetään yleisesti tärkeimpänä, ja mm. Hoitojen sosiaalinen tuloksellisuus ei saa painoarvoa, koska tämä aihealue ei perinteisesti ole kuulunut lääketieteen piiriin. Lääketiede katsoo sukupuolen kokemisen tematiikkaa liian kapeasta näkökulmasta voidakseen käsitellä asiaa kokonaisvaltaisesti huomioiden ihmisen — ja ihmisyyden — kompleksisuuden ja kokonaisvaltaisuuden.

Ensimmäinen olento, nimeltään Atum, oli sekä mies että nainen. Hän lisääntyi jakautumalla, siis ilman seksuaalista kanssakäymistä, ja loi Shun ja Tefnutin.

Nämä kaksi taasen lisääntyivät ja loivat uuden parin Gebin ja Nutin. Nämä, maa ja taivas, taasen loivat kaksi paria lisää: Isis ja Osiris sekä Seth ja Nephthys. Isis o li nainen, joka oli hedelmällinen ja lisääntyi, ja Osiris oli mies, joka myös kykeni lisääntymään. Seth taasen oli hedelmätön eunukki ja Nephthys oli naimaton nainen, neitsyt. Tästä lähtökohdasta alkaa egyptiläisessä mytologiassa monta tarinaa ja legendaa, jossa eri arkkityypit käyttäytyvät oman luontonsa mukaisesti.

Muinaisessa Egyptissä yksi useammasta sanasta, joka tarkoittaa eunukkia , oli hm. Se on muutoin saman kuin naista tarkoittava sana, mutta siitä puuttuu kieliopin feminiini pääte —t. Sanaa on käytetty monissa yhteyksissä ja merkityksissä. Yksi näistä on pelkuri, toinen palvelija ja kolmas pappi. Oletetaan, että hautakirjoitukset viittaavat tähän sanan jälkimmäiseen merkitykseen.

Hautakirjoituksissa hm on erittäin yleinen sana, ja eunukit kuvataan niissä suorittamassa uhririittejä kuolleille. Näin muinaisilla eunukeilla oli Egyptissä sama välittäjän rooli, mikä sukupuoleltaan moninaisilla ihmisillä on ollut monessa kulttuurissa myöhempinä aikoina. Merkityksessä pappi sana on hautakirjoituksissa kirjoitettu hiukan ylöspäin nousevana, kun taas merkitys eunukki ei tätä muotoa saa.

Sanan lausuminen on kuitenkin kaikissa sen merkityksissä sama. Kuvallisessa ja vertauskuvallisessa esityksessä sakaali on eläin, jota on useimmiten käytetty kuvaamaan Sethiä, eunukkia. Hyeena taasen on pitkään ollut sukupuolen epäselvyyden symboli. Valitettavasti hän ei kerro muuta näistä tutkimuksista. Pohjois-Amerikan intiaanien berdatsismi-ilmiötä on tutkittu paljon, ja siellä sukupuolen moninaisuutta ilmaisevia sukupuolikategorioita on usein enemmän kuin kolme. Esimerkiksi Navajo -intiaanien sukupuolijärjestelmään kuuluu viisi sukupuolta: Tässä tekstissä käytetään tietoisesti termiä berdatsismi Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolen moninaisuudesta sekä termiä berdatsi henkilöstä, joka kokee kuuluvansa johonkin muuhun kuin nais- tai miessukupuoleen, vaikkakin näitä termejä pidetään usein loukkaavina.

Berdache-termin käyttöä on kritisoitu vahvasti, koska sana on saanut alkunsa vanhasta persiankielisestä termistä bardag tai bardash, joka kuvasi orjaa. Alkujaan termiin ei liittynyt ajatusta sukupuolen moninaisuudesta. Termi levisi sittemmin mm. Sen ottivat käyttöön ensimmäiset ilmiön kanssa kosketuksiin päässeet länsimaiset ihmiset, englanniksi käännettynä berdache tarkoittaa ylläpidettyä poikaa kept boy.

Sanan alkuperäismerkityksessä orja on huomioitava, että orjien rooliin kuului heidän tahdostaan riippumaton seksuaalinen kanssakäyminen ylempien säätyjen kanssa. Koska monet kokevat berdache -termin käytön loukkaavaksi, on sukupuolen moninaisuutta ilmentävistä intiaaneista ryhdytty käyttämään sanaa two-spirit, kaksisieluinen.

Tämä käsite on syntynyt vasta viime vuosien aikana tavoitteenaan vastata paremmin nykyintiaanien seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden todellisuutta. Termi on siis laajempi kuin pelkästään sukupuolen moninaisuutta kuvaava berdatsi. Two-spirit -käsitteen voidaan nähdä kuvaavan laajemmalti myös lesbo- ja homointiaanien identiteettiä, jossa seksuaalisen suuntautumisen lisäksi korostuu etnisyys ja tietynlainen henkisyys. Termiä käytetään eniten kaupunkiympäristössä, eikä se ole vielä levinnyt reservaatteihin.

On kuitenkin huomioitava, että tiettyjen intiaaniheimojen edustajat ovat kritisoineet two-spirit -termiä jopa vahvemmin kuin berdache-termiä, sillä se ei heidän mukaansa edusta kaikkien intiaanien näkemyksiä. Termi on ongelmallinen myös siksi, että se kuvaa homoseksuaaleja henkilöitä, kun taas berdatsien identiteetti rakentui sukupuolen kokemisen perusteella. Ehkä kärkkäimmän kritiikin kohde on sana two. Tämän katsotaan kumpuavan länsimaalaisesta, kaksinapaisesta maailmankatsomuksesta ja sukupuolijärjestelmästä, joten berdatsismin pakottaminen tähän maailmankatsomukseen hävittäisi paljon alkuperäisestä monimuotoisuudesta.

Koska monet intiaanit pitävät parempana perinteistä termiä, jonka alkuperäinen merkitys on unohtunut, kuin uutta, joka valottaa sukupuoleltaan moninaiset ihmiset nykymaailman vääristyneestä näkökulmasta, käytetään myös tässä tekstissä termejä berdatsismi ja berdatsi.

Antropologit ovat tutkineet ilmiötä viime vuosisadan alusta alkaen, ja muutama antropologi Matilda Coxe Stevenson, yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä tiedenaisista, sekä Frank Hamilton Cushing on saanut mahdollisuuden tutkia berdatseja in vivo, elävässä elämässä.

Näiden sukupuolien nimet, alkuperäiskielellä, kuvastavat usein — mutta eivät aina — mies — ja naissukupuolen yhdistymistä yhdessä henkilössä. Kahden sukupuolen yhdistymisestä syntyy siis jotain uutta ja itsenäistä, ei puutteellista eikä korjattavaa. Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolijärjestelmä — kuten kaikki muutkin järjestelmät — heijastaa vahvasti omaa kulttuurista kosmologista ja ontologista näkemystä. Sukupuoli, kuten muutkin asiat ja ilmiöt, nähdään intiaanikulttuureissa muutoksen kohteina ja osana luonnon kiertokulkua.

Vaikkakin berdatsismi kuvataan usein yhtenäisenä ilmiönä, tutkimukset osoittavat, että sukupuolijärjestelmän variaatiot eri heimojen välillä ovat suuria. Eri järjestelmiä yhdistää joustavuus, muutos ja variaatioiden mahdollisuus — ja järjestelmien poikkeavuus länsimaisesta dikotomisesta, jäykästä kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä.

Kuinka paljolti tämä väite juontuu siitä, että eri sukupuolessa kuin biologisesti määritellyssä naisen sukupuolessa eläviä henkilöitä ei ole osattu tunnistaa ja huomata, jää arveluiden varaan. Todennäköisin hypoteesi on, että länsimaalaisittain katsottuna biologisia naisia, jotka elävät kolmannessa sukupuolessa on faktisesti ollut vähemmän, mutta länsimaalaiset, intiaanien kanssa kosketuksessa olleet ihmiset eivät myöskään ole osanneet havainnoida ilmiötä samalla lailla kuin länsimaalaisittain katsottuna biologisten miesten kohdalla on tapahtunut.

Erään arvion mukaan noin kolmannessa niistä heimosta, missä on havainnoitu vaihtoehtoisia sukupuolia ns. Hijrat ovat joko intersukupuolisia henkilöitä tai — useimmiten — biologiselta sukupuoleltaan mieheksi määriteltyjä henkilöitä, jotka pukeutuvat ja käyttäytyvät kuten naiset, imitoivat naisten eleitä, kieltä ja ääntä.

Hijra -yhteisöön liittyminen on useimmiten vapaaehtoista. Yhteisössä he ottavat naisen nimen ja kutsuvat toisiaan naisten sukulaissuhteisiin viittaavilla termeillä kuten sisko, täti ja äidinäiti jne. Tästä huolimatta hijrat kuuluvat ns. Hijroilla on pitkä historia sekä Intiassa että Pakistanissa, varmuudella tämän sukupuoli-instituution ikää ei tiedetä, mutta voidaan arvioida, että se on yli tuhat vuotta vanha. Hijrat kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, jossa palvellaan Bacuchara Mata jumalatarta.

Toisin kuin eunukit useissa muissa kulttuureissa, ovat hijrat pääsääntöisesti vapaaehtoisia kastraatteja, ja nykyään yhä useammin vapaaehtoisesti kastroimattomia.

Myös hijroja aikaisemmin yhdistänyt ja heille leimansa antanut työ on muuttumassa. Perinteisissä kulttuureissa hijroilla oli oma tärkeä paikkansa erilaisten rituaalien, juhlien ja seremonioiden kulussa.

Vielä nykyäänkin he osallistuvat häihin ja poikalapsien syntymäjuhliin. Hijra t siunaavat hääparin tai pienen poikalapsen tuoden näille onnea tulevaisuuteen, suvunjatkamiskykyä ja omia poikalapsia — kaikkea mitä heillä itsellään ei ole. Hijrat myöskin viihdyttävät juhlayleisöä laulamalla ja tanssimalla, mistä he saavat vastalahjaksi rahaa tai tavaraa. Koska hijroilla on taivaallisia voimia, voivat he halutessaan siunauksen sijaan kirota lapsen tai hääparin.

Näin tapahtuu varsinkin silloin, kun he kokevat saaneensa liian vähän palkkaa tehtävistään. Usein kuitenkin pelkkä uhkaus kirouksesta riittää, ja hijroille annetaan tarpeeksi rahaa, jotta heistä päästäisiin eroon.

Vielä pahempaa kuin joutua hijrojen solvauksien ja herjojen kohteeksi, olisi joutua katsomaan heidän s ilvottua jalkoväliään. Tätä riskiä ei haluta ottaa, vaan juhlien järjestäjät löytävät aina rahamäärän, joka esiintyjiä tyydyttää. Hijrojen kaksijakoinen rooli aiheuttaa siis myös kaksijakoisen suhtautumisen heihin; toisaalta heidän palveluksiaan halutaan, mutta toisaalta heitä pelätään ja jopa halveksitaankin. Intian viranomaisten perhesuunnitteluohjelmat eivät hijrojen ansiotasoa nosta, joten yhä useammin he ovat alkaneet osallistua myös tyttölasten syntymäjuhliin.

Tämän rituaaleihin osallistumisen lisäksi yhä useampi hijra toimii nykyään prostituoituna, koska perinteiset tavat hankkia ansiota eivät enää riitä.

Toiset tutkijat näkevät hijran roolin institutionalisoituna homoseksuaalisuutena — heillä on seksisuhteita vain miehiin. Tätä väitettä vastaan sotii käsitys siitä, että hijrat muodostavat kolmannen sukupuolen, jolloin homoseksuaalisuus käsittäisi vain hijrojen keskinäiset suhteet.

Myös hijrojen roolin taivaallisten voimien välittäjinä ja askeetteina on todettu olevan ristiriidassa seksityön kanssa. Totuus lienee jossain tässä välissä; hijrojen sosiaalinen ja kulttuurinen rooli ei ole yksiselitteinen ja yhtenevä, vaan ristiriitaisia vaatimuksia luova. Perinteisestikin hijrojen yhteisö on sallinut sisällään monenlaista suku puolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, mutta myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos lisää kompleksisuutta.

Nanda, ; Kilpinen, Kathoeyt ovat biologisin perustein määritelty miehiksi ja elävät elämäänsä naisina. Heidän ulkomuotonsa on täysin naisellinen; heillä on usein pitkä tukka, naisten vaatteet, he käyttävät meikkiä ja heidän elekielensä sekä käyttäytymisensä on jopa stereotyyppisen naisellista. Myös puheessaan he pyrkivät naiselliseen vaikutelmaan mitä tulee sekä ääneen että sanavalintoihin.

Monesti heidän ammatinvalintansa tähtää tyypilliseen naisen ammattiin. Hyvin monet heistä käyttävät hormoneja, jotkut ovat aloittaneet jopa niin nuorina kuin kymmenen vuoden ikäisinä.

Useat käyvät kauneusleikkauksessa, harvemmat kathoyet käyvät läpi sukupuolen korjausleikkauksen. Harvemmin naisen haaroväliä edes tarkastellaan seksin aikana kovin pitkiä aikoja. Tiedän, että on olemassa ihmisiä, jotka tykkäävät katsoa ja ihailla pillua, mutta usein näiden tyyppien mielestä jokainen vagina on kaunis omalla tavallaan. Keksin yhden asennon, jossa pillun ulkonäköön keskitytään kunnolla ja silloin kumppani on haarojesi välissä ja räplää sinua sormillaan. Tässäkin toivottavasti se toinen keskittyy tekniikkaan eikä maisemien ihailuun.

Pimpit roikkuvat, paisuvat ja rönsyilevät. Ne voivat olla timmejä tai pulskia. Ne ovat kaikki erilaisia ja siksi niin upeita. Hyvää naistenpäivää kaikille tussuille! Olen viime aikoina esiintynyt mediassa oman alani asiantuntijana, eli seksin ilosanoman levittäjänä.

Ensin puhuin pornosta Ylen Kioskissa ja pian tämän jälkeen oltiinkin jo A-studiossa antamassa vinkkejä parempaan seksielämään. Viimeisin keikka oli Tuomas Enbusken vieraana Radio Novalla. Kaksituntisen lähetyksen aikana ehdittiin puhua pedofiliasta, polyamoriasta, homoseksuaalisuudesta ja monesta muusta. Minua voi myös nähdä tänä keväänä erilaisissa tapahtumissa.

Kaikenlaista kivaa on luvassa, joten tästä täydennystä teidänkin kalentereihin. Shibari on japanilainen sidonnan taidemuoto ja sillekin on nyt omat festarit. Ohjelma sisältää iltabileet, oppitunteja ja työpajoja. Festarit on suunnattu ihmisille, jotka ovat vasta aloittelemassa harrastusta tai ovat jo kokeneempia sen parissa. Festaripassit on tosin myyty loppuun, mutta kympin hintaisia iltabilelippuja on ainakin vielä saatavilla.

Tästä en tajua mitään, mutta ostin silti lipun ensimmäiseen Heurekassa järjestettävään tapahtumaan nimeltä Kiihdytys. Markkinointi lienee siis onnistunutta. Tekijöinä häärivät Long Play ja joukko valokuvaajia. Vieraita löytyy Syksy Räsäsestä Meeri Koutaniemeen. Taide on aina kiinnostavaa, mutta miten seksi ja avaruus liittyvät toisiinsa? Vai liittyvätkö ne mitenkään? Aion ottaa tästä selvää kevään aikana. Erityisesti loppuorgiat vaikuttaa kiinnostavalta, mutta epäilen, että Heurekassa saisi nussia.

Helsingin lesboklubiskene on käytännössä olematon. Onneksi on olemassa tyyppejä, jotka edes jotain eloa meille pillun perässä juoksijoille järjestävät! Olin viime kesänä Pussytive-risteilyllä ja sieltä tarttui mukaan ihania tuttavuuksia, hyviä bileitä unohtamatta.

Risteily tulee tänäkin vuonna, mutta sitä ennen juhlitaan DTM: Klubi on suunnattu kaikille naisille ja naistenmielisille, sekä heidän ystävilleen. Viime vuonna Wonderlustissa oli orgiatyöpajaa, pornoleffoja ja vaikka mitä.

Osallistuin iltabileisiin , joissa oli mahdollisuus dark roomin puitteissa panemiseen muiden katseiden alla. Se oli yksi kiihottavimmista asioista, mitä olen koskaan tehnyt, enkä voi millään jättää osallistumatta tälläkään kertaa. Nämä festarit ovat sitä parasta antia mitä seksistä kiinnostuneet ihmiset voivat kokea, suosittelen! Tilasin sen heti, mutta NetAnttilan sivuille tuli pian tieto, että paketti tulee myyntiin vasta Nyt se on kuitenkin vihdoin käsissäni. Minusta on hienoa, että BDSM-välineistä tulee yhä enemmän mainstreamia, eikä niiden ostamisessa tarvitse olla mikään asiantuntija.

Vähän päälle kolmenkympin hintainen setti herätti monessa epäilyksen, että eihän tämä nyt voi olla mistään kotoisin. Jo BDSM-pakkauksen materiaali yllätti, että eihän tämä välttämättä ole niin luokatonta kuin luulisi. Sen pinta lähenteli Apple-tuotteiden paketoinnissa käytettävää sileää materiaalia, eikä ruskeasta pakkauspahvista ollut tietoakaan. Paketissa on seitsemän eri välinettä ja lisäksi melko tarpeettomia muovisia ruusunterälehtiä. Ruoska vaikutti alkuun hyvin heppoiselta ja naureskelinkin, että eihän tuo voi tuntua missään.

Kyllä sillä punaisen jäljen ja kiljaisun sai aikaiseksi. Nänninipistimistä otin kulkuset pois heti alkuunsa, kilinä lähinnä raivostutti, mutta makunsa kullakin. Nipistysaste on ihan sopiva, jos ei halua nännejä siniseksi. Pakkauksen käsiraudat tuskin kestävät kauheasti oikeaa repimistä, mutta näön ja tunnelman vuoksi menettelee. Kaulapanta on muuten erittäin hyvä, mutta se lukitaan sellaisella naurettavalla päiväkirjalukolla. Panta näyttää hyvältä leveytensä ansiosta ja siinä on kiva hihna, josta vetää toista tarpeen tullen oikeaan suuntaan.

Lukko vaihtoon ja tässä on kelpo kaulapanta leikkeihin! Silmälaput ajoivat asiansa, ovat tarpeeksi peittävät ja pysyvät hyvin paikoillaan. Suukapulaakaan en moiti, oikein näppärä ja perustarpeistoa jokaisen BDSM-kaappiin. Musta köysi jäi valitettavasti kokeilematta, sillä en ole aihealueen asiantuntija, enkä osaa tehdä mitään sidontoja sillä. Luulen, että tälläkin pääsee ihan hyvin alkuun. Kaiken kaikkiaan paketti on nimensä mukainen.

Se se on starter kit, eli aloittelijanpakkaus. Jos mielit siis tutustua BDSM: Laiskan valintakin tämä toki on, kaikki eivät jaksa erikseen surffata jokaista kappaletta ostoskoriin tai kykkiä pornokaupan hyllyjen väleissä tuntikausia. Ruotsin mallin mukainen seksin ostokieltolaki ei toimi. Se on pääasiassa vaaraksi seksityöntekijöiden turvallisuudelle. Rikosoikeudellinen sekaantuminen seksikauppaan luo kannustimia, jotka satuttavat eniten seksiä myyviä.

Anna-Maja Henriksson ja kumppanit eivät tunnetusti kiinnitä erityisen paljon huomiota seksityöntekijöiden oikeuksia ajavan PRO-tukipisteen seksin ostokieltoa vastustaviin lausuntoihin.

The Atlantic -aikakausilehden juttu sekä journalisti Laura Flandersin videoreportaasi kertoo jenkkiläisten seksityöntekijöiden tukalista oloista.

Seksin myynti on laitonta kaikissa osavaltioissa, Nevadan tiettyjä alueita lukuun ottamatta. Tilannetta on yritetty parantaa muutamassa osavaltiossa, esimerkiksi Alaskassa, määrittelemällä seksityöntekijät ihmiskaupan uhreiksi.

Alaskan uuden lain toimeenpanoa seuranneessa raportissa todetaan, ettei lakia kertaakaan vuoden jälkeen ole sovellettu auttamaan ihmiskaupan uhria. Alaskan poliisikulttuuri ei ole muuttunut suuntaan eikä toiseen prostituoitujen fanaattisesta vainoamisesta. Tutkimukseen osallistuneiden seksityöntekiöiden keskuudessa yhteydenotto poliisiin johti kiinniottouhkauksiin kolmanneksen ajasta.

Alle puolet rikosilmoituksista suostuttiin edes kirjaamaan. Reilu neljäsosa prostituoiduista sanoivat joutuneensa poliisin seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Tutkimukseen osallistunut henkilö, jota poliisi epäili transsukupuoliseksi, tönäistiin autoa päin, jotta poliisi sai revittyä häneltä alushousut.

Tönäisy aiheutti sormien, varpaiden ja leukaluun murtumisen. Alaskalalaiset seksityöntekijät ja heidän edustajansa tarjoavat suoraa puhetta Laura Flandersin Youtube-pätkässä: Täkäläisen suurkaupungin Anchoragen poliisit "suorittavat valtion hiljaisella hyväksynnällä raiskauksia" ja sosiaalityöntekijät konfiskoivat seksityöntekijöiden rahoja, jotta niitä ei käytettäisi valheellisesti huumeisiin. Poliisipäälikkö Kathy Lacey toteaa tumput suorina kameran edessä, että pidätykset ovat paras saatavilla oleva keino, jolla prostituoituja saadaan pois vaaratilanteista.

Siis tilanteista, joissa he itse syyllistyvät omilla kehoillaan ihmiskauppaan. It's degrading and exploitive. Myös New Yorkin kaupungissa on erikoistuomioistuimilla yritetty päästä lähemmäs ajattelutapaa, jossa seksityöntekijät ovat enemmän uhreja kuin rikollisia. Tulokset ruohonjuuritasolla ovat laihat: Poliisit saattavat myös raiskata seksityöntekijöitä ennen säilöönottoa. Kommunikointi asiakkaiden kanssa turvallisuuden takaamiseksi tehdään riskialttiiksi, sillä poliisi tutkii kaiken viestinnän todistaakseen prostituution tapahtuneen.

Kuten Yhdysvaltojen sisäisen ihmiskaupan uhreja työkseen auttava nainen toteaa Laura Flandersin reportaasissa: Jos oikeasti haluaa vaikuttaa ihmiskauppaan, kannattaa ahkerasti vähentää sitä köyhyyttä, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin vaihtoehtoihin. Kaikki muu on tyhjää kivapuhetta. Miksi harmaan talouden ja järjestäytyneen rikollisuuden tukeminen on niin houkuttelevaa politiikoille?

Yllättävän monen sänkyleikeistä löytyy jonkinlaista valtafantasiaa ja alistumista. Takapuolen läimäyttely ja hiuksista repiminen on arkipäivää seksipuuhissamme. Toisinaan halutaan mennä hieman pidemmälle ja silloin voidaan puhua BDSM: Haluan muistuttaa, että 50 Shades of Grey: Ilman sitä ei voi satuttaa toista, vaikka miten kuvittelisi osaavansa lukea kumppaninsa ajatuksia.

Muista aina sopia turvasana ennen sessiota, sillä joskus leikki täytyy keskeyttää. Jos tuntuu siltä, että perse ei enää kestä lyömistä tai toinen viljelee alentavia haukkumasanoja liikaa, on hyvä pitää ainakin tauko. Myös alistaja voi käyttää turvasanaa. Siinä ei ole mitään hävettävää, että käyttää turvasanaa. Päinvastoin, silloin osoittaa tuntevansa omat rajansa.

Se on kunnioitettava ominaisuus ihmisessä, vaikkakin niiden löytäminen on välillä haastavaa. Välillä tulee mokailtua, varsinkin uusien ihmisten kanssa ei voi koskaan tietää mikä saa toisen raiteiltaan väärällä tavalla. Minäkään en ole aina tajunnut tutustua toiseen ihmiseen tarpeeksi, kun olen jo innoissani alkanut pieksemään tätä.

Joskus kemiat kolahtavat sillä tavalla, että luulee, ettei keskustelua tarvita. Yhden yön juttujen kanssa sessiointi on hankalaa ja sen jälkeen voi tulla paha mieli kummallekin osapuolelle. Toki kivun jälkeisissä endorfiinilaskuissa voi tutunkin kumppanin kanssa masentaa.

BDSM-partneriksi sopii siis parhaiten ihminen, johon voi luottaa. Omien fantasioidenkin kertominen on paljon helpompaa sellaiselle, jonka tuntee hyvin. Rajumman seksin jälkeen kannattaa halata kunnolla ja muistuttaa toista rakkaudesta. Näissä leikeissä mennään välillä todella syvälle ja sieltä on tärkeää palautua takaisin arkeen. Etenkin jos jokin on mennyt pieleen tai ei ole tuntunut hyvältä, silloin hellyys ja turvallisuus ovat avainasemassa.

Nauttikaa pimeistä puolistanne ja muistakaa olla myös varovaisia kovimmissakin piiskausleikeissä.

...

Varsinkin globalisaation tuottama länsimaiden kulttuurin kohtaaminen muiden kulttuurien kanssa on pistänyt alkuun muutoksia, jotka ravisuttavat näiden kulttuurien sukupuolijärjestelmien perustoja.

Nykyantropologit ovat mielenkiinnolla tutkineet, miten eri järjestelmät ovat kohdanneet; mitkä asiat ovat pysyvät, mitkä muuttuneet. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut, ja niitä tapahtuu jatkuvasti. Niitä on dokumentoitu esimerkiksi Bangkokissa Bangkok, terminologia 76 , jossa muutos on harvinaisen näkyvää muuttuneen kielenkäytön ansiosta.

Kulttuurit, joissa on ollut institutionalisoitu kolmannen tai useammankin sukupuolen järjestelmä, ovat usein joutuneet luopumaan tästä, kun vuorovaikutus länsimaiden edustajien kanssa on alkanut. Länsimaiset valloittajat tai lähetystyöntekijät eivät ole ymmärtäneet mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse — sukupuolesta — vaan ovat nähneet kaikki ilmiöt seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ilmaisuna, jotka pitää kitkeä pois länsimaalaisten moraalikäsitysten avulla.

Hyvä esimerkki tästä on berdatsismi, joka on menettänyt paljon alkuperäisestä sukupuolen moninaisuuden arvostuksesta. Esimerkiksi eurooppalaisten lähetystyöntekijöiden käsitys seksuaalisuudesta loi intiaaneilla monia uusia tabuja. Monissa heimoissa, mutta onneksi ei kaikissa, berdatsismi- ilmiö sai surullisen lopun, ja ennen ihaillut ja kunnioitetut ihmiset saivat osakseen halveksuntaa, heidät eristettiin sosiaalisesti ja monet jopa karkotettiin kotoaan ja koko heimosta.

Länsimaisen kolonialismin vaikutus sukupuolen moninaisuuden tukahduttamiseen voidaan nähdä myös käänteisesti. Vaikuttaa siltä, että niissä osissa Polynesiaa, joissa on onnistuttu säilyttämään omaa kulttuuria, koska kontakti länsimaisiin ei ole ollut intensiivinen, on sukupuolen moninaisuus eri muodoissaan vielä läsnä. Sen sijaan ne alueet, jotka ovat olleet tiiviissä kosketuksessa länsimaisen kulttuurin ja sukupuoli- ideologia n kanssa kuten Havaiji ja Uusi Seelanti , ovat omaksuneet tämän käsitykset Besnier, Havaiji, mahu Asiaan vaikuttanee monessa kulttuurissa myös sukupuolen moninaisuutta edustavien sosiaalisten työroolien ja —tehtävien hiljainen hiipuminen: Sen sijaan Polynesiassa, missä kolmannen sukupuolen edustajat ovat toimineet viihdyttäjinä, jatkuu tämä rooli vieläkin Samoa, turismi Kahden erilaisen sukupuolijärjestelmän, tässäkin tapauksessa intiaanikulttuurin ja länsimaalaisen yhteiskunnan kohtaaminen, voi saada mielenkiintoisia piirteitä jopa yhden ihmisen elämän kohdalla.

Seuraavassa kertomuksessa henkilö matkaa kahden järjestelmän välissä ja muuttaa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen identiteettiään vastaavasti maantieteellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön muuttuessa: Esimerkiksi, pidän itseäni, ja Navajo valtion perinteiset Navajo-ihmiset pitävät minua, nádleehina, etenkin silloin kun tanssin Night Way Chant: Pidän tätä tiettyä sukupuoli- identiteettiä ja statusta koko seremoniakauden ajan.

Seremonian lopussa, kun palaan Seattleen, tämä identiteetti korvautuu urbaanilla homoidentiteetillä. Sopeutan itseni minua ympäröivään ympäristöön ja jatkan elämääni henkilönä as a person. Silloin tällöin kun olen toisissa ei-Navajo reservaateissa, identifioin itseni ja ennen kaikkea muut identifioivat minut kaksisieluisena henkilönä as a two-spirit person. Sukupuoleltaan moninaisten ihmisten kohtaaminen länsimaisen kulttuurin kanssa, esimerkiksi maahanmuuton myötä, ei sekään aina luo ihanteellisia tilanteita.

Tästä esimerkkinä ovat eteläamerikkalaista, etenkin brasilialaista, alkuperää olevat transihmiset, joita Italiassa kutsutaan nimellä viados. Tämä pejoratiivinen sana merkitsee italiaksi väärinsuuntautunutta traviato , ja sillä tarkoitetaan transvestiitti homoseksuaalia, joka tekee seksityötä. Eteläamerikkalaista transihmisistä pidetään siis jo määritelmän mukaan prostituoituna Italia, viados Paljon edellä esille tulevasta tiedosta perustuu antropologiseen ja historialliseen tutkimukseen, jota sukupuolen moninaisuuden saralla tehdään yhä enemmän.

Varsinkin viime vuosikymmenten aikana tutkijat ovat julkaisseet monia monografeja, joissa keskitytään yhteen ilmiöön, esimerkkinä berdatsismi ja hijrat. Antropologisessa sukupuolijärjestelmien tutkimuksessa on kuitenkin suuri puute: Sukupuolen moninaisuus kulttuureissa ja yhteiskunnissa, missä kahta enempää sukupuolta ei ole institutionalisoitu, on jäänyt täysin vaille huomiota.

On kuitenkin selvää, että sukupuolen moninaisuutta esiintyy kaikkialla. Mitkä ovat sen ilmenemismuodot ja —tavat? Jos sitä ei ole institutionalisoitu pysyviksi sosiaalisiksi rooleiksi, onko — karnevaalijuhlien ohella — olemassa esim. Vain melko syvällinen kulttuurintuntemus voi antaa osviittaa edellä esitettyihin kysymyksiin. Sukupuolien näkeminen oman kulttuurin silmälasien läpi johtaa siihen, että leimaamme ilmiöt ja ihmiset oman kulttuurimme kategorioihin tai että emme yksinkertaisesti huomaa niitä Sardinia, tarantismo Transsukupuolisuuden ilmiön ja transsukupuolisten ihmisten esille tulo myös muissa kuin niissä kulttuureissa, joissa sukupuolen moninaisuus on ollut historiallisestikin institutionalisoitu, viittaa siihen, että sukupuolen moninaisuutta on ollut ympäri maailmaa, eri aikakausina — olivatpa tutkimusmatkailijat, historioitsijat tai antropologit osanneet kiinnittää siihen huomiota tai eivät.

Sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyttä. Jos sukupuolen moninaisuuden huomioiminen siellä, missä se ei ilmiselvää, on vaikeaa, niin yhtä suuri haaste on tiedon välittäminen. Koska sukupuolijärjestelmät ovat kulttuurisesti tuotettuja, on sukupuoleltaan monimuotoisia ihmisiä kuvaava käsitteistö ja terminologia oletettavasti vahvasti kulttuurisidonnaista.

Sukupuoli rakentuu myös kielenkäytössä. Haastavaa sukupuolten kuvaamisessa on asian ymmärrettäväksi saattaminen kielellisesti. Natiivin terminologian kääntäminen omalle kielelle ei ole helppoa; jos natiivia termiä käytetään, ei se kerro tutkitusta ilmiöstä ei-natiiville riittävästi, jos taas terminologia käännetään vieraan kielen mukaiseksi, menettää se omia kulttuurisia merkityksiään ja ilmiö pelkistyy tulkinnan tekevän kulttuurin mukaiseksi.

Vääristyminen on tällöin lähes väistämätöntä. Ideaalisesti sukupuolijärjestelmiä ja sukupuolen rakentumista tulisi tarkastella osana muuta yhteiskuntaa, kulttuuria ja kosmologiaa, mutta tällainen tarkastelu ei juuri ole mahdollista kuin yhtä kulttuuria koskevassa antropologisessa etnografiassa.

Esimerkiksi Pohjois-Amerikan intiaanien maailmankatsomuksen ymmärtäminen ja oivaltaminen helpottaa merkittävästi berdatsismi- ilmiön ymmärtämistä. Toisaalta tämänkin väitteen esittäminen on epätarkka yleistys, sillä intiaanien käsitykset ihmisluonnosta vaihtelevat suuresti — ei ole yhtä ja oikeaa intiaanien ajatusmaailmaa. Eräs yleistettävä ja ratkaiseva ero länsimaisen ja intiaanien kulttuurin välillä on ihmis luonnon muutosta arvostavan ja ei-dikotomisen, vastakkain asettelevan maailmankuvan välillä.

Myös Polynesian sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen vaikuttaa se, ymmärtääkö paikallisen ihmiskäsityksen. Polynesiassa ihminen voi muuttua, ei ole olemassa mitään aitoa ja alkuperäistä ihmistä, vaan muutos kuuluu osana ihmisyyteen. Ihminen voi muuttua, esimerkiksi sosiaalisen kontekstin ja vuorovaikutusprosessien myötä, ja ihmistä voi myös muuttaa. Tähän kuvaan ihmisyydestä istuu myös käsitys sukupuolesta. Ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta eri kulttuureissa on vasta alkutekijöissään.

Tietoa on vähän ja se on pirstaleista. Koska sukupuolien kulttuurinen rakentuminen on jatkuva prosessi, ei tietomäärä tule tästä vähentymään eikä — toivoa saattaa — yhtenäistymään. Mitä enemmän meillä on erilaisia esimerkkejä sukupuolista ja sukupuolen ilmaisemisen tavoista, sitä enemmän meillä on mistä ammentaa.

Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. New York, Zone Book, Cultural context and gender practices, teoksessa Ramet, S. Anthropological and Historical Perspectives. London and New York, Routledge, Bullough, Vern, Bullough, Bonnie: Cross Dressing, Sex and Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, Latin American Male Homosexualities.

Albuquerque, University of New Mexico Press, La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud. Culture, History and Literature. Negotiating Transnational Sexual Economies: New York, Columbia University Press, Priests and gender in South Sulawesi, Indonesia. Research and discussion paper, University of Western Australia.

University of Hong Kong. Woman becomes Man in the Balkans, teoksessa Herdt, G. New York, Zone Book, New York, Zone Book, Male Initiation in Papua New Guinea.

Berkeley, University of California Press, Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Tutkimuksia A: Sukupuolten kirjo, Helsinki, Yliopistopaino, The Persistence of Gender: Tampere, Tampere University Press, New York, Columbia University Press, Elämä transvestiittina — osa-aikatytön ulostuloprosessi.

Valtiotieteen pro gradu —tutkielma. The Mind and Experienc e in the Society Islands. University of Chicago Press, Regular, Honest and Diligent Lives.

Female Life Histories in a Tuscan Town. Kurkistuksia historiankirjoituksen ma rginaaliin ja rivinväleihin. The Marquesan Notion of the Person. Chicago, University of Press, London and New York, Rout ledge, Sacred genders in Siberia. Shamans, bear festivals, and androgyny, teoksessa Ramet, S. London and New York, Routledge, Multiple Ideologies and Statuses, teoksessa Sanday, P.

Beyond the Second Sex. New Directions in the Anthropology of Gender. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, The Will Not to Know: Boy Wives and Female Husbands: Neither Man nor Woman. The Hijras of India. Female Husbands om Southern Bantu Societies. Fantasizing the Feminine in Indonesia. Albuquerque, University of New Mexico Press, Western Discourses and the Construction of Transgenderism in Samoa. Making incomplete, teoksessa Broch-Due, V.

Gendered Symbols and Social Practices. Urbana and Chicago, University of Illinois Press, Thomas, Wesley, Jacobs, Sue -Ellen: New Yo rk, Zone Book, The love of the samurai.

A thousand years of Japanese homosexuality. The Spirit and the Flesh. Sexual Diversity in American Indian Culture. Hänen sukupuolensa nähtiin voimavarana, ja maskuliinisten ja feminiinisten piirteiden sekä roolien sekoittaminen oli arvostettu lahja ja kyky. Hän toimi välittäjän roolissa intiaanien ja valkoisten hallinnon kesken. Vuonna hänet kutsuttiin jopa tapaamaan presidentti Clevelandia. Vaikka sanomalehdissä huomioitiin hänen kokonsa ja maskuliiniset piirteet, ei kukaan epäillyt hänen naiseuttaan.

Ehkäpä tätä enemmän housut kertovat Zuñi-intiaanien käsityksestä sukupuolesta yleensä. Heille sukupuoli ei ollut mitään valmista, syntymässä tuotettua. Sukupuolta rakennettiin läpi elämän ja sukupuoli oli tilannekohtaista. Lapsen syntymäajankohtana omaava sukupuoli ei sekään ollut mitään valmista, synnytyksen hetkeen asti oli mahdollista, että sukupuoli vaihtui kohdussa mm.

Naiset olivat siis täydellisempi sukupuoli kuin miehet, jotka eivät kypsyneet ilman ulkopuolista apua. Kolmanteen sukupuoleen kypsyttiin vain yhden initiaation myötä. Tällöin jokainen ihamana voi osallistua tiettyihin miesten töihin ja tiettyihin naisten töihin, sekä tehdä töitä, jotka kuuluivat vain hänelle sekä sosiaalisella, taloudellisella että uskonnollisella alueella.

Niinpä hänen kuoltuaan täytyi kantaa myös raakuuden, biologisen miehisyytensä symbolia, housuja. Naisen vaatteet housujen päällä taas symbolisoivat hänen sukupuolista kypsyyttään; hän oli biologinen mies, joka eli elämäänsä erityisessä sukupuolisessa roolissa, joka ei ollut sen enempää miehen kuin naisenkaan rooli.

Se oli jotain enemmän. Tämä mahdollisti mieskehoisen henkilön tai intersukupuolisen henkilön elämän naisena ja vastaavasti — mutta todetusti pienemmässä mittakaavassa — naiskehoisen elämän miehenä. Koska äitiys oli heillä yhteydessä naiseuteen, kerrotaan antropologisissa tutkimuksissa äitiyden ja jopa synnytyksen simulaatiosta.

Mohave-heimon kolmannen sukupuolen edustajia kutsuttiin nimellä alyha. Alyhat syntyivät biologisesti miehinä, mutta jo usein lapsuudessaan he huomasivat kuuluvansa eri sukupuoleen. Kyse oli erillisestä sukupuolesta, mistä on osoituksena mm. Kun alyha oli mennyt naimisiin, alkoi hän imitoida naisten kuukautisia.

Hän otti tikun, jolla hän raapi jalkojensa väliä niin kauan että veri alkoi vuotaa. Sitten alkoi synnytys lähestyä. Synnytyksen simulaatiota varten alyha joi pavuista valmistettua uutetta, joka aiheutti valtavat vatsakivut, nämä olivat supistuskipuja. Tällöin alyha siirtyi syrjäiseen paikkaan ulostamaan. Tämän jälkeen olikin vuorossa suruaika, sekä aviomiehelle että tämän vaimolle, alyhalle. Kerrotaan, että mujeradoksi valittiin miesten joukosta voimakas mies, kaikkein viriilein.

Häntä masturboitiin monta kertaa päivässä, ja hänen täytyi ratsastaa hevosella melkeinpä jatkuvasti. Tästä seurasi, että penis ja kivespussit surkastuivat, partakarvat putosivat ja ääni menetti käheyttä sekä voimakkuutta. Mujeradon eleet ja käyttäytyminen tulivat naisellisiksi.

Niinpä hän menetti yhteiskunnallisen asemansa miehenä, ja hän alkoi näyttäytyä yhä enemmän naisen kaltaisena. Yhdysvaltain armeijan lääkäri kertoo tavanneensa yhden mujeradon, ja ensimmäinen asia mihin hän kiinnitti huomiota, oli mujeradon valtavat rinnat. Ne olivat yhtä suuret kuin imettävällä naisella. Mujerado oli kertonut lääkärille, että hän oli hoitanut useita pikkulapsia, joiden äidit olivat kuolleet, ja hän oli antanut heille runsaasti maitoa omista rinnoistaan.

Kuuluisa venäläinen etnografi Bogoras, joka teki kenttätyönsä yli sata vuotta sitten, kertoo kuulleensa tarinan naisesta, jonka elämän aikana toteutuivat sekä äitiys että isyys, toinen sekä biologisesti että sosiaalisesti ja toinen vain sosiaalisesti.

Keski-ikäisesti leskinaisesta tuli ensin parantaja, ja myöhemmin henget käskivät hänen muuttua mieheksi. Niinpä hän leikkautti hiuksensa, alkoi käyttää miesten vaatteita ja puhua miesten lailla.

Hän oppi myös käyttämään aseita. Tämä miehistynyt shamaani halusi uudelleen naimisiin, ja pian hän löysikin nuoren morsiamen. Nuoruudessaan hän oli saanut kolme lasta, joten mennessään uudelleen naimisiin — miehenä, naisen kanssa — hän oli äiti. Kun pariskunta harrasti seksiä, oli shamaanilla käytössään poron jalasta tehty peniksen korvike, joka sidottiin paikalleen leveän nahkavyön avulla. Eipä aikaakaan kun shamaanin vaimo synnytti pojan ja reilun vuoden kuluttua vielä toisenkin.

Nämä poikalapsen olivat juridisesti sekä sosiaalisesti shamaanin omia. Sukulaisuussuhteiden sukupuolitettu terminologia ja sukupuoli eivät siis aina kulje käsi kädessä.

Sukupuolen korjausprosessin myötä Suomessa on mahdollista, että mies on äiti ja nainen on isä: Nykyisen lainsäädännön puitteissa ei myöskään ole mahdotonta, että tulevaisuudessa lapsella voisi olla kaksi biologista vanhempaa, joista molemmat ovat naisia. Näin voi tapahtua, mikäli henkilö on ennen korjausprosessiin ryhtymistä tallentanut sukusoluja, joita myöhemmin käytetään. Tähän on hoito, joka nimetään usein sukupuolen korjausprosessiksi. Länsimaisia hoitokäytäntöjä noudattava tapa alkaa diagnoosin määrittelystä ja sitä seuraavasta tarkoin määritellystä, kronologisesti etenevästä erilaisten hoitojen ketjusta ja yhdistelmästä.

Eräs melko kyseenalainen hoitokäytännön osa on ns. Hoitojen lääketieteellistä tuloksellisuutta pidetään yleisesti tärkeimpänä, ja mm. Hoitojen sosiaalinen tuloksellisuus ei saa painoarvoa, koska tämä aihealue ei perinteisesti ole kuulunut lääketieteen piiriin.

Lääketiede katsoo sukupuolen kokemisen tematiikkaa liian kapeasta näkökulmasta voidakseen käsitellä asiaa kokonaisvaltaisesti huomioiden ihmisen — ja ihmisyyden — kompleksisuuden ja kokonaisvaltaisuuden. Ensimmäinen olento, nimeltään Atum, oli sekä mies että nainen. Hän lisääntyi jakautumalla, siis ilman seksuaalista kanssakäymistä, ja loi Shun ja Tefnutin.

Nämä kaksi taasen lisääntyivät ja loivat uuden parin Gebin ja Nutin. Nämä, maa ja taivas, taasen loivat kaksi paria lisää: Isis ja Osiris sekä Seth ja Nephthys. Isis o li nainen, joka oli hedelmällinen ja lisääntyi, ja Osiris oli mies, joka myös kykeni lisääntymään. Seth taasen oli hedelmätön eunukki ja Nephthys oli naimaton nainen, neitsyt. Tästä lähtökohdasta alkaa egyptiläisessä mytologiassa monta tarinaa ja legendaa, jossa eri arkkityypit käyttäytyvät oman luontonsa mukaisesti.

Muinaisessa Egyptissä yksi useammasta sanasta, joka tarkoittaa eunukkia , oli hm. Se on muutoin saman kuin naista tarkoittava sana, mutta siitä puuttuu kieliopin feminiini pääte —t. Sanaa on käytetty monissa yhteyksissä ja merkityksissä.

Yksi näistä on pelkuri, toinen palvelija ja kolmas pappi. Oletetaan, että hautakirjoitukset viittaavat tähän sanan jälkimmäiseen merkitykseen. Hautakirjoituksissa hm on erittäin yleinen sana, ja eunukit kuvataan niissä suorittamassa uhririittejä kuolleille. Näin muinaisilla eunukeilla oli Egyptissä sama välittäjän rooli, mikä sukupuoleltaan moninaisilla ihmisillä on ollut monessa kulttuurissa myöhempinä aikoina.

Merkityksessä pappi sana on hautakirjoituksissa kirjoitettu hiukan ylöspäin nousevana, kun taas merkitys eunukki ei tätä muotoa saa. Sanan lausuminen on kuitenkin kaikissa sen merkityksissä sama.

Kuvallisessa ja vertauskuvallisessa esityksessä sakaali on eläin, jota on useimmiten käytetty kuvaamaan Sethiä, eunukkia. Hyeena taasen on pitkään ollut sukupuolen epäselvyyden symboli. Valitettavasti hän ei kerro muuta näistä tutkimuksista.

Pohjois-Amerikan intiaanien berdatsismi-ilmiötä on tutkittu paljon, ja siellä sukupuolen moninaisuutta ilmaisevia sukupuolikategorioita on usein enemmän kuin kolme. Esimerkiksi Navajo -intiaanien sukupuolijärjestelmään kuuluu viisi sukupuolta: Tässä tekstissä käytetään tietoisesti termiä berdatsismi Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolen moninaisuudesta sekä termiä berdatsi henkilöstä, joka kokee kuuluvansa johonkin muuhun kuin nais- tai miessukupuoleen, vaikkakin näitä termejä pidetään usein loukkaavina.

Berdache-termin käyttöä on kritisoitu vahvasti, koska sana on saanut alkunsa vanhasta persiankielisestä termistä bardag tai bardash, joka kuvasi orjaa. Alkujaan termiin ei liittynyt ajatusta sukupuolen moninaisuudesta. Termi levisi sittemmin mm.

Sen ottivat käyttöön ensimmäiset ilmiön kanssa kosketuksiin päässeet länsimaiset ihmiset, englanniksi käännettynä berdache tarkoittaa ylläpidettyä poikaa kept boy. Sanan alkuperäismerkityksessä orja on huomioitava, että orjien rooliin kuului heidän tahdostaan riippumaton seksuaalinen kanssakäyminen ylempien säätyjen kanssa. Koska monet kokevat berdache -termin käytön loukkaavaksi, on sukupuolen moninaisuutta ilmentävistä intiaaneista ryhdytty käyttämään sanaa two-spirit, kaksisieluinen.

Tämä käsite on syntynyt vasta viime vuosien aikana tavoitteenaan vastata paremmin nykyintiaanien seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden todellisuutta. Termi on siis laajempi kuin pelkästään sukupuolen moninaisuutta kuvaava berdatsi. Two-spirit -käsitteen voidaan nähdä kuvaavan laajemmalti myös lesbo- ja homointiaanien identiteettiä, jossa seksuaalisen suuntautumisen lisäksi korostuu etnisyys ja tietynlainen henkisyys.

Termiä käytetään eniten kaupunkiympäristössä, eikä se ole vielä levinnyt reservaatteihin. On kuitenkin huomioitava, että tiettyjen intiaaniheimojen edustajat ovat kritisoineet two-spirit -termiä jopa vahvemmin kuin berdache-termiä, sillä se ei heidän mukaansa edusta kaikkien intiaanien näkemyksiä.

Termi on ongelmallinen myös siksi, että se kuvaa homoseksuaaleja henkilöitä, kun taas berdatsien identiteetti rakentui sukupuolen kokemisen perusteella. Ehkä kärkkäimmän kritiikin kohde on sana two. Tämän katsotaan kumpuavan länsimaalaisesta, kaksinapaisesta maailmankatsomuksesta ja sukupuolijärjestelmästä, joten berdatsismin pakottaminen tähän maailmankatsomukseen hävittäisi paljon alkuperäisestä monimuotoisuudesta. Koska monet intiaanit pitävät parempana perinteistä termiä, jonka alkuperäinen merkitys on unohtunut, kuin uutta, joka valottaa sukupuoleltaan moninaiset ihmiset nykymaailman vääristyneestä näkökulmasta, käytetään myös tässä tekstissä termejä berdatsismi ja berdatsi.

Antropologit ovat tutkineet ilmiötä viime vuosisadan alusta alkaen, ja muutama antropologi Matilda Coxe Stevenson, yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä tiedenaisista, sekä Frank Hamilton Cushing on saanut mahdollisuuden tutkia berdatseja in vivo, elävässä elämässä. Näiden sukupuolien nimet, alkuperäiskielellä, kuvastavat usein — mutta eivät aina — mies — ja naissukupuolen yhdistymistä yhdessä henkilössä. Kahden sukupuolen yhdistymisestä syntyy siis jotain uutta ja itsenäistä, ei puutteellista eikä korjattavaa.

Pohjois-Amerikan intiaanien sukupuolijärjestelmä — kuten kaikki muutkin järjestelmät — heijastaa vahvasti omaa kulttuurista kosmologista ja ontologista näkemystä. Sukupuoli, kuten muutkin asiat ja ilmiöt, nähdään intiaanikulttuureissa muutoksen kohteina ja osana luonnon kiertokulkua.

Vaikkakin berdatsismi kuvataan usein yhtenäisenä ilmiönä, tutkimukset osoittavat, että sukupuolijärjestelmän variaatiot eri heimojen välillä ovat suuria. Eri järjestelmiä yhdistää joustavuus, muutos ja variaatioiden mahdollisuus — ja järjestelmien poikkeavuus länsimaisesta dikotomisesta, jäykästä kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä.

Kuinka paljolti tämä väite juontuu siitä, että eri sukupuolessa kuin biologisesti määritellyssä naisen sukupuolessa eläviä henkilöitä ei ole osattu tunnistaa ja huomata, jää arveluiden varaan. Todennäköisin hypoteesi on, että länsimaalaisittain katsottuna biologisia naisia, jotka elävät kolmannessa sukupuolessa on faktisesti ollut vähemmän, mutta länsimaalaiset, intiaanien kanssa kosketuksessa olleet ihmiset eivät myöskään ole osanneet havainnoida ilmiötä samalla lailla kuin länsimaalaisittain katsottuna biologisten miesten kohdalla on tapahtunut.

Erään arvion mukaan noin kolmannessa niistä heimosta, missä on havainnoitu vaihtoehtoisia sukupuolia ns. Hijrat ovat joko intersukupuolisia henkilöitä tai — useimmiten — biologiselta sukupuoleltaan mieheksi määriteltyjä henkilöitä, jotka pukeutuvat ja käyttäytyvät kuten naiset, imitoivat naisten eleitä, kieltä ja ääntä. Hijra -yhteisöön liittyminen on useimmiten vapaaehtoista.

Yhteisössä he ottavat naisen nimen ja kutsuvat toisiaan naisten sukulaissuhteisiin viittaavilla termeillä kuten sisko, täti ja äidinäiti jne. Tästä huolimatta hijrat kuuluvat ns. Hijroilla on pitkä historia sekä Intiassa että Pakistanissa, varmuudella tämän sukupuoli-instituution ikää ei tiedetä, mutta voidaan arvioida, että se on yli tuhat vuotta vanha.

Hijrat kuuluvat uskonnolliseen yhteisöön, jossa palvellaan Bacuchara Mata jumalatarta. Toisin kuin eunukit useissa muissa kulttuureissa, ovat hijrat pääsääntöisesti vapaaehtoisia kastraatteja, ja nykyään yhä useammin vapaaehtoisesti kastroimattomia. Myös hijroja aikaisemmin yhdistänyt ja heille leimansa antanut työ on muuttumassa. Perinteisissä kulttuureissa hijroilla oli oma tärkeä paikkansa erilaisten rituaalien, juhlien ja seremonioiden kulussa.

Vielä nykyäänkin he osallistuvat häihin ja poikalapsien syntymäjuhliin. Hijra t siunaavat hääparin tai pienen poikalapsen tuoden näille onnea tulevaisuuteen, suvunjatkamiskykyä ja omia poikalapsia — kaikkea mitä heillä itsellään ei ole.

Hijrat myöskin viihdyttävät juhlayleisöä laulamalla ja tanssimalla, mistä he saavat vastalahjaksi rahaa tai tavaraa.

Koska hijroilla on taivaallisia voimia, voivat he halutessaan siunauksen sijaan kirota lapsen tai hääparin. Näin tapahtuu varsinkin silloin, kun he kokevat saaneensa liian vähän palkkaa tehtävistään. Usein kuitenkin pelkkä uhkaus kirouksesta riittää, ja hijroille annetaan tarpeeksi rahaa, jotta heistä päästäisiin eroon.

Vielä pahempaa kuin joutua hijrojen solvauksien ja herjojen kohteeksi, olisi joutua katsomaan heidän s ilvottua jalkoväliään. Tätä riskiä ei haluta ottaa, vaan juhlien järjestäjät löytävät aina rahamäärän, joka esiintyjiä tyydyttää. Hijrojen kaksijakoinen rooli aiheuttaa siis myös kaksijakoisen suhtautumisen heihin; toisaalta heidän palveluksiaan halutaan, mutta toisaalta heitä pelätään ja jopa halveksitaankin. Intian viranomaisten perhesuunnitteluohjelmat eivät hijrojen ansiotasoa nosta, joten yhä useammin he ovat alkaneet osallistua myös tyttölasten syntymäjuhliin.

Tämän rituaaleihin osallistumisen lisäksi yhä useampi hijra toimii nykyään prostituoituna, koska perinteiset tavat hankkia ansiota eivät enää riitä. Toiset tutkijat näkevät hijran roolin institutionalisoituna homoseksuaalisuutena — heillä on seksisuhteita vain miehiin. Tätä väitettä vastaan sotii käsitys siitä, että hijrat muodostavat kolmannen sukupuolen, jolloin homoseksuaalisuus käsittäisi vain hijrojen keskinäiset suhteet.

Myös hijrojen roolin taivaallisten voimien välittäjinä ja askeetteina on todettu olevan ristiriidassa seksityön kanssa. Totuus lienee jossain tässä välissä; hijrojen sosiaalinen ja kulttuurinen rooli ei ole yksiselitteinen ja yhtenevä, vaan ristiriitaisia vaatimuksia luova.

Perinteisestikin hijrojen yhteisö on sallinut sisällään monenlaista suku puolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta, mutta myös kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos lisää kompleksisuutta.

Nanda, ; Kilpinen, Kathoeyt ovat biologisin perustein määritelty miehiksi ja elävät elämäänsä naisina. Heidän ulkomuotonsa on täysin naisellinen; heillä on usein pitkä tukka, naisten vaatteet, he käyttävät meikkiä ja heidän elekielensä sekä käyttäytymisensä on jopa stereotyyppisen naisellista. Myös puheessaan he pyrkivät naiselliseen vaikutelmaan mitä tulee sekä ääneen että sanavalintoihin. Monesti heidän ammatinvalintansa tähtää tyypilliseen naisen ammattiin. Hyvin monet heistä käyttävät hormoneja, jotkut ovat aloittaneet jopa niin nuorina kuin kymmenen vuoden ikäisinä.

Useat käyvät kauneusleikkauksessa, harvemmat kathoyet käyvät läpi sukupuolen korjausleikkauksen. Kathoeyt ovat saaneet Thaimaassa näkyvyyttä, jollaista transihmisillä muualla maailmassa ei ole. Varsinkin kaupunkiympäristössä, kuten Bangkokissa, heitä näkee kaikkialla — shoppailemassa, elokuvissa, ravintoloissa, kahviloissa, julkisissa liikennevälineissä jne.

Monet ovat myös töissä ravintoloissa, kaupoissa ja heitä näkee yliopistounivormut päällä. Kathoeyt yksinkertaisesti kuuluvat thaimaalaiseen kaupunkikuvaan.

Kathoeyille järjestetään myös kauneuskilpailuja, joissa on satoja osallistujia. Kaksi kuuluisimmista missikisoista Miss Tiffany ja Miss Alcazar nauhoitetaan, ja ne näytetään televisiossa ja myydään edelleen videoina. Nämä kauneuskilpailut kuuluvat niin olennaisena osana thai-kulttuuriin, että jotkut buddha-temppelit kuten Wat Sangkratchai ja Wat Maipatpheelen pitävät tiloissaan näitä kilpailuja, jotta saisivat rahaa temppelin kunnostustöihin. Kathoeyt ovat näkyviä myös Thaimaan televisiossa, missä he esiintyvät useissa ohjelmissa.

Tämä näkyvyys ja oma paikka yhteiskunnassa ei kuitenkaan tarkoita aina syrjimättömyyttä. Monella kathoyella on vaikeuksia ylipistossa ja työpaikan saannissa mm. Asiaa ei myöskään helpota se, että kathoyet ovat juridisesti miehiä. Näin voi olla mahdollista että töissä tai kouluissa kathoyeita kutsutaan väärän sukupuolen nimellä. Toiset kathoyet tekevät seksityötä, ja on syytä huomioida, että Thaimaassa sillä ei ole samanlaista stigmatisoivaa leimaa kuin länsimaissa. Muita elinkeinoja tämän ja perinteisten naisten ammattien ohella on oman pienyrittäjyys usein pikkukaupan pitäminen tai esimerkiksi tanssijana toimimin en.

Sukupuolen moninaisuuden näkyvyys Thaimaassa tulee ilmi myös rikkaan terminologian myötä. Kathoyen lisäksi Thaimaassa on käytössä mm. Tämä on yksi heidän sukupuolijärjestelmän perustana olevista sukupuolista, yhteensä sukupuolia Sulawesissä on viisi: Bissuilla on tärkeä rooli heidän yhteiskunnassaan: Suullisen perinteen mukaa bissut ovat olleet osallisina luomassa tätä maailmaa.

Kun jumalat päättivät, että tämä maailma tarvitsi elämää, he lähettivät maan päälle yhden jumalan, Batara Gurun. Koska hän ei ollut hyvä suunnittelemaan ja järjestämään asioita, tarvitsi hän avukseen kaksi bissua. Niinpä he laskeutuivat kolmistaan maan päälle luomistyöhön. Itse luomistyön hoitivat bissut ; he loivat kielen, kulttuurin, tavat ja kaikki ne asiat, joita maailma tarvitsi kukoistaakseen.

Tämä luomistarinan ohella kulkee suusta suuhun muitakin perinnetarinoita, joissa bissut ovat pääosassa auttamassa ihmisiä selviämään vaikeuksistaan. Bissujen rooli perinnetarinoissa on niin vahva, että se kantaa vielä nykypäiväänkin: Epäselvä sukupuoli ei sekään itsessään riitä; intersukupuoliset eivät automaattisesti tule bissuiksi, ja koska ajatellaan, että ulkoiset sukuelimet eivät kerro kaikkea ihmisen sukupuolesta, voi biologinen mieskin olla bissu , jos hän on nainen sisältä.

Bugislaiset uskovat, että bissuksi synnytään, mutta tämä ei riitä, vaan bissuksi tulo on pitkä prosessi. Jos noin kahteentoista ikävuoteen mennessä nuori osoittaa, että hänellä on läheinen yhteys henkien maailmaan, hänessä on potentiaalia tulla bissuksi ja hänestä tulee vanhemman bissun oppilapsi.

Monen vuoden oppijakson aikana kokelaan tulee läpäistä monta koetta ennen kuin hänestä tulee bissu. Eräs näistä on järvessä kelluvan bambumaton päällä makaaminen kolmen päivän ajan — syömättä, juomatta ja liikkumatta. Jos kokelas tästä selviää, ja herää transsista osaten puhua jumalten kieltä Basa Bissua, on hän bissu.

Bissuissa yhdistyvät monet ominaisuudet, mm. Tämän lisäksi heissä yhdistyvät inhimilliset ja yli-inhimilliset ominaisuudet. Vain bissuilla on mahdollisuus olla yhteydessä jumaliin. He ovat siis puoliksi henkiolentoja. Jotta he voisivat siunata ihmisiä, pitää heidän kuitenkin olla myös ihmisiä, joten he ovat myös puoli -ihmisiä. Bissujen rooli pappeina islamilaisessa yhteiskunnassa on mielenkiintoinen. Bugislaiset ovat onnistuneet yhdistämään perinnettään ennen islamia tämän usko nnon harjoittamiseen nyky-yhteiskunnassa.

Kun bissut pyytävät yhteyttä jumaliin, ensin he pyytävät siunausta ja kysyvät Allahilta. Samoin he siunaavat riisinistutuksen ja sadonkorjuun, avioliitot ym. Esimerkki perinteistä, jotka ovat islamin kiellon vuoksi hiipuneet, on tulilla kävely.

Sukupuolen moninaisuuden tunnustus ja arvostus ovat onneksi säilyneet vahvana. Arvioidaan, että heitä on noin miljoona. Koska perinteiset elinkeinot eivät heitä enää elätä, on monen elinkeinoksi jäänyt pelkkä kerjääminen tai seksityö. Jotta syrjäytyminen yhteiskunnasta pysähtyisi, pyrkivät sekä aruvanit itse että muut heidän kohtalostaan kiinnostuneet ihmiset löytämään uusia ammatillisia väyliä, joiden kautta tulla intialaisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

Erään kurssin opettajana toimii Nikkila, itsekin kosmetologi, joka muutama vuosi sitten näki, kun eräs aruvani joutui julkisen häirinnän kohteeksi, ja päätti tehdä asialle jotain. Tavoitteena on ammattitaidon saavuttamisen ohella voimaannuttaa aruvaneja , jotta he saisivat omanarvontuntonsa takaisin. Hän kertoo, että historiallisesti aruvanit ovat olleet arvostettuja, mutta enää näin ei ole. Hän ja oppilaansa ovat kaikki, Babun sanojen mukaan, hyvistä perheistä, mutta koska vanhemmat eivät heitä hyväksyneet, joutuivat he lähtemään pois kodistaan.

Jamuna, vuotias aruvani, kertoo, että hän on tyytyväinen saadessaan itselleen kunniallisen ammatin: Monet aruvanit ovat nykyisin mukana paikallispolitiikassa. Muutamassa kaupungissa on pormestarina aruvani. Kansallisella tasollakin aruvaneilla on edustaja politiikassa: Shabnam Mausi eli Shabnam-täti, nelikymppinen, brahmin -perheeseen syntynyt aruvani on nykyään parlamentin jäsen. Hänen on ollut perustamassa Intiaan puoluetta, joka ajaa kolmannen sukupuolen etuja.

Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on ollut entsyymivaurioita, joiden vaikutuksesta heillä on lapsena ollut suuri klitoris ja epätäydellinen kivespussi ja heidät on kasvatettu tyttöinä.

Murrosiässä heidän kehityksensä on kuitenkin alkanut saada miehisiä piirteitä: Vaikkakin heidät oli kasvatettu tyttöinä, muuttuivat he murrosiässä miehiksi myös sosiaalisesti. He siis tekivät miesten töitä, menivät naisen kanssa naimisiin ja kykenivät penetraatioon seksuaalisessa suhteessa. Nämä ovat selkeitä — vaikkakin varsin heteroseksistisiä — todisteita muutoksesta. Tämä näyttäisi kumoavan sosiaalisen konstruktivismin näkökulman sukupuolen määrittelyssä — John Moneyn mukaan lapselle osoitettu sukupuolirooli määrittää omaksutun sukupuolen — koska tässä tapauksessa biologia määrittää sukupuolen.

Selitys tähän löytyy nimenomaan kulttuurista. Yksi mahdollinen selittävä tekijä on se, että Yhdysvalloissa pojalla ei ole yhtä suurta sosiaalista tilausta kuin Dominikaanisessa tasavallassa.

Intiassa tyttölapsen syntymä on vanhemmille suuri pettymys ja elämänkestoinen taakka, poikalapsi taas siunaus, mutta silti Intian hijrat ovat syntymässä pojiksi määriteltyjä hijran sukupuoliroolin omaksuneita henkilöitä.

Quevedocet voidaan nähdä myös oman erityisen sukupuolen edustajina. Tämä näkökulma on paikallisen kulttuurin näkökulma, kun taas intersukupuolisuus termi kertoo länsimaalaisen lääketieteen näkökulman omaksumisesta. Paikalliskulttuurisen näkökulman mukaan quevedocet kuuluvat sukupuoleen, jossa synnytään tytöiksi, mutta murrosiässä muututaan sukupuoleen, joka muistuttaa miehistä sukupuolta.

Tämä ei ole lääketieteellinen ongelma, vaan erillinen sukupuoli, johon muutos kuuluu implisiittisesti Herdt, ; Bolin, Plinyn kirjoituksissa ensimmäinen vuosisata e.

Hermafrodiitti termi juontuu tarusta, jonka mukaan Hermeksen ja Afroditen lapsi olisi saanut ominaisuutensa molemmilta vanhemmiltaan. Intersukupuoliset ihmiset herättivät kuitenkin aikalaisissaan pelkoa.

Plinyn mukaan intersukupuoliset lapset saatettiin hukuttaa jokeen, jotta heidän verensä ei saastuttaisi muita ihmisiä. Kerrotaan myös, että mm. Antiikin Kreikassa, sen sijaan, oli tapana määrittää intersukupuoliset lapset tytöiksi Herdt, Intersukupuolisia ei pidetä sen enempää miehinä kuin naisinakaan.

Heimon jäsenille miehisyys ja naiseus muokkautuvat elämän varrella murrosikäisten ja nuorten seksileikkien, sukuelinten ympärileikkauksen ja jälkipolven saannin myötä. Koska intersukupuolisilta kaikki nämä asiat eivät suju niin rutiininomaisesti kuin muilta, pidetään heitä vähempiarvoisina kuin ihmisiä, jotka läpikäyvät nämä prosessit ilman ongelmia. Erään pokotin mukaan sererr ei voi olla oikea henkilö, koska ollakseen oikea pokot, täytyy olla taitava seksissä.

Jos ei suoriudu seksistä hyvin, ei voi arvostaa itseään ja kukaan muukaan ei voi tällaista henkilöä arvostaa. Intersukupuoliset pokotit joutuvat siis elämään elämänsä kuulumatta kumpaankaan sukupuoleen. Ei myöskään ole mahdotonta, että jos intersukupuolisuuden tila todetaan jo syntymässä, vauva tapetaan heti.

Hijra taputti käsiään yhteen kolme kertaa ja heti kuninkaan palatsin ovi aukesi itsestään ilman, että kukaan olisi siihen koskenut. Tien vierellä oli piikkinen kaktus. Hijra otti kaktuksen piikin ja kastroi itsensä. Hän näytti kuninkaalle, että hänellä oli voima. Hijra vain seisoi siinä veren valuessa ulos ja nosti kätensä, jossa oli hänen peniksensä.

Silloin kuningas ymmärsi hijrojen voiman. Seuraava raportti, vuodelta , kuvaa miten kastraatio -operaatio suoritettiin ennen muinoin: Vaikkakin kastraatiomenetelmät ovat näistä ajoista kehittyneet, ei kastraatio enää ole pakollinen käytäntö kaikkien hijraksi itsensä luokittelevien kohdalla.

Toisin kuin intersukupuoliset, jotka syntyvät eri sukupuolten ominaisuuksien kanssa, she-malet rakentavat omaa kehoaan ja sukupuoli-identiteettiään tähän suuntaan tarkoituksellisesti. Useimmat heistä käyttävät naishormoneja ja leikkauttavat itselleen rinnat, mutta eivät poista penistään sukupuolen korjausleikkauksessa. Heidän sukupuoli-identiteettinsä on joko naisen, transihmisen tai ns. She-malet tietoisesti kyseenalaistavat käsitystä, että miehen sukuelimet olisivat miehisyyden merkki.

Hijra sanoi olevansa nainen ja mies sanoi: Riitely jatkui niin pitkään, että he menivät tuomarin puheille. Jos tämä ei ole mahdollista, sinä et voita. Hijra vastasi että ei, hän ei voisi synnyttää lasta, joten tuomari sanoi: Xanith on arabian kieltä ja tarkoittaa impotenttia, pehmeää ja naismaista.

Xaniitit ovat biologisin perustein määritelty syntymässä miehiksi, mutta heitä ei omassa kulttuurissaan pidetä sen koommin miehinä kuin naisinakaan vaan henkilöinä, joilla on näiden molempien sukupuolten ominaisuuksia.

Toisin kuin monessa muussa kulttuurissa, xaniittien — ja sukupuolen — määrittely on voimakkaasti yhteydessä seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntatumiseen; xaniitit ovat määritelmän mukaan homoseksuaaleja. Xaniiteilla on miehen nimi, heistä puhutaan maskuliinisessa muodossa ja heillä on lain mukaan kaikki miesten oikeudet. He käyvät moskeijassa muiden miesten kanssa ja muiden miesten lailla he elättävät itse itsensä. Heidän naisellisiin ominaisuuksiin kuuluu kotitöiden teko, kuten ruoanlaitto ja siivous.

Heidän ihanteensa on naisellinen kauneus; vaalea iho, kiiltävät mustat hiukset sekä suuret silmät. Toisin kuin naiset, heidän ei tarvitse noudattaa purdahia, sukupuolen mukaista segregaatiota, vaikkakin monissa yhteisöllisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa heidät luokitellaan naisiksi: Syömistä pidetään hyvin intiiminä toimena, ja miesten ei ole yleensä sallittu syödä naisten kanssa. Xaniitit luokitellaan homoiksi, joilla täytyy olla passiivinen rooli seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Omanissa miehiltä odotetaan julkista näyttöä miehisyydestään, jota heille ilmentää penetraatio naiseen. Tämä todistetaan näyttämällä verinen lakana, jonka päällä yhdyntä tapahtui.

Xaniiteilta on yhdyntä naisten kanssa kielletty ja tämä on määritelmän mukaan mahdotonkin: Mikäli yhdyntä naisen kanssa tapahtuu, ei henkilö ole enää xaniitti vaan hän on saanut miehen roolin takaisin ja mennyt naimisiin.

Xaniitit eivät saa pukeutua naisten vaatteisiin, sillä heillä on oma sukupuoliroolinsa. Omanissa prostituutiota pidetään sallittuna ja mahdollisena vain miehille, ja sillä ei ole sama stigmatisoiva leima kuin länsimaissa. Xaniitti-ilmiö on Omanissa laajalle levinnyt.

Vaikka he eivät saa pukeutua naisten lailla, he onnistuvat muilla tavoin luomaan ei-miehisen vaikutelman. Kun yleensä miehet pukeutuvat vaaleisiin vaatteisiin, ja naiset värikkäisiin kuviollisiin vaatteisiin, niin xaniiteilla on värikäs, mutta yksivärinen vaatetus. He pitävät miesten koruja, mutta vain sellaisissa paikoissa, missä naiset pitävät koruja.

He öljyävät hiuksensa naisten lailla, mutta sen sijaan että pitäisivät jakausta keskellä kuten naiset, heillä on sivujakaus. Xaniittien rooli ja asema yhteiskunnassa ovat vahvasti kulttuurisia, kuten jo mahdollisuus muuttua takaisin mieheksi osoittaa.

Jos xaniiteista voidaan nuorena puhua kuin naisista, ei tätä enää tapahdu vanhan xaniitin kohdalla. Vanhemmat xaniitit eivät enää omaa sitä viehätysvoimaa, mitä heillä ennen oli, joten useimmiten he joutuvat luopumaan työstään prostituoituna, mikä jälkeen heidät luokitellaan vanhoiksi miehiksi agoz. Petonaisen tunnusmerkki on aggressiivinen ja voimakas seksuaalisuus; heteroseksuaalisessa suhteessa hän on aloitteen tekijä. Nämä naiset ottavat siis miehen roolin sosiaalisessa ja etenkin seksuaalisessa kanssakäymisessä, mutta he eivät muodosta omaa, erillistä sukupuolta vaan kuuluvat roolikategoriaan vehine mako.

Toisin kuin mahut, biologisin perustein miehiksi luokitellut miehet, jotka elävät elämänsä naisina, eivät vehine makot erotu muista biologisin perustein määritellyistä naisista ammatillisen suuntautumisensa perusteella, vaan sillä, että he ottavat ns. He ottavat käyttöön naisen nimen, pukeutuvat kuin naiset ja meikkaavat sekä laittavat hiuksensa hyvin naisellisesti. Usein travestit käyttävät naishormoneja ja hankkivat itselleen silikonirinnat.

He käyttävät itsestään kieliopillisia feminiinimuotoja, mutta he eivät kuitenkaan tunne itseänsä naisiksi eivätkä he edes usko tai toivo tulevansa joskus naisiksi. On siis luonnollista, että he myös kieltäytyvät sukupuolen korjausleikkauksesta. Travestit näkevät usein paljon vaivaa ulkonäkönsä eteen, ja usein heiltä menee sievoisia summia rahaa kauneusihanteensa saavuttamiseen. On sanottu, että se mikä rakentaa heidän sukupuolensa, on seksuaalisuus.

Penetroija on mies, ja se kenet mies penetroi, ei ole mies. Näin travestien maailmankuvassa olisi kaksi sukupuolta; mies ja ei-mies. Tähän jälkimmäiseen kategoriaan kuuluisivat travestien itsensä ohella myös naiset ja homot Kulick, Tätä näkemystä on kritisoitu nais-kategorian puutteesta.

Koska travestien voidaan katsoa pyrkivän olemaan naismaisia, vaikkakin vain tiettyyn asteeseen asti, ei tämä kategoria voi puuttua heidän omasta sukupuolijärjestelmästään. Toisen näkemyksen mukaan travestit näkevät naiset yhtenä, heistä erillään olevana sukupuolikategoriana. Heitä yhdistää vain penetraation kohteena oleminen. Travestien oma sukupuolijärjestelmä voidaan ehkä parhaiten nähdä osa- tai alajärjestelmänä suuremmassa kokonaisuudessa, joka on Brasiliassa voimassa.

Ja tähän järjestelmään naiset kuuluvat olennaisena osana miesten rinnalla. Travestit ovat syrjinnän kohteena sekä ihmisryhmänä että yksilöinä. Brasiliassa on vahvaa transfobiaa, jonka vuoksi travestit joutuvat sekä henkisen että fyysisen väkivallan uhriksi. Seksityössä he eivät ole suojassa sen enempää poliisin kuin häiriintyneiden ihmisten väkivallalta; travestien murhatkaan eivät ole Brasiliassa harvinaisia.

Nykyisinkin nuoret miehet, joita pidetään transvestiitteina, ovat tärkeä osa viihdemaailmaa. Esimerkiksi Jaavalla on suuressa huudossa teatterimuoto ludruk , johon transvestiittilaulajan osuus kuuluu olennaisena osana.

Näiden miesten sanotaan olevan homoja, ja kerrotaan, että teatteriryhmissä artisteja rohkaistaan homouteen, jotta ryhmä pysyisi paremmin koossa. Ludruk syntyi yksinkertaisesta teatterista, johon kuului vain pellen ja transvestiitin rooli, monimutkaiseksi draaman muodoksi, jossa kuitenkin keskeiset roolihahmot säilyivät samoina. Ludrukissa kuvataan arjen elämää ja näytösten kohderyhmänä on tavallinen kansa, siksipä sillä on usein yritetty vaikuttaa kansan mielipiteeseen mm.

Monien nuorten miesten sanotaan näyttävän enemmän kuin pelkkää ammatillista kiinnostusta naisten rooleihin. Monien nuorten näyttelijöiden sanotaan osoittaneen naisellisia piirteitä jo pieninä poikina. Molempia termejä käytetään siis seksuaalisen suuntautumisen ohella ilmaisemaan myös ns.

Keskiverto filippiiniläinen ei ymmärrä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin eroa länsimaisittain, vaan heille seksuaalinen halu samaa sukupuolta kohtaan merkitsee automaattisesti myös halua kuulumista ns. Myös akateemisen maailman ymmärrys transsukupuolisuudesta on kapeaa, ja sukupuolen korjausprosessin nähdään palvelevan homojen seksuaalisuutta. Tagalogin kielessä ei ole sanaa, mikä kuvaisi pelkkää sukupuoli- identiteettiä ilman, että siihen liitettäisiin oletuksia seksuaalisesta suuntautumisesta.

Vuoden lopussa Rykener jäi kiinni itse teosta lontoolaisesta tallista, jossa hän harjoitti seksiä miehen kanssa. Tästä tapauksesta jäljelle jääneet kuulustelupöytäkirjat ovat mielenkiintoinen aineisto, joka kuvaa myöhäiskeskiajan kulttuuria sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmasta.

Koska naiseksi pukeutunut mies ei sopinut aikalaisten sukupuolittuneeseen maailmankuvaan, joutuivat kuulustelijat sekä kuulustelupöytäkirjaa kirjoittaneet virkamiehet monen pulman eteen. Asiaa ei helpottanut se, että — nykykäsityksen mukaan — Rykener oli biseksuaali; hän kertoi kuulusteluissa myös seksuaalisista suhteistaan naisiin.

Mies, joka asettui naisen sukupuolirooliin prostituointi oli kulttuurisesti sallittua vain naisille sekä naisen seksuaaliseen rooliin naisen kuului olla passiivinen, vastaanottava puoli seksuaalisessa kanssakäymisessä , oli ongelmallinen tapaus. Rykeneriä ei esimerkiksi syytetty prostituutiosta, koska se ei — määritelmän mukaan — voinut olla miehen harjoittamaa toimintaa. Pulmallista oli jopa se, miten kuvata kirjallisesti tapahtunutta, koska sanoja tapahtuneelle ei ollut.

Niinpä kuulustelupöytäkirjassa Rykeneriin viitataan vaihdellen sekä maskuliinisilla että feminiineillä sijamuotopäätteillä. Kuulustelijoiden mukaan hän on siis ollut mies tai nainen sen perusteella kumman sukupuolen mukaisesti hänen on katsottu käyttäytyneen. Näissä tapauksissa Rykeneristä käytettiin latinan kielen feminiinisiä sijamuotoja. Näin Rykener rikkoi sukupuolijärjestelmän kaksinapaisuutta omalla persoonallaan ja kirjureiden tulkinnalla hänen sukupuolestaan, mutta ainoastaan tavalla, joka sopi myöhäiskeskiaikaiseen ajattelutapaan: Rykenerille määritelty sukupuoli vaihteli hänen seksuaalielämänsä mukaan.

Siksipä on tai ehkä juuri siksi ei ole kummallista, että sworn virgins-ilmiötä ei ole antropologiassa tutkittu juuri lainkaan. Ilmiön tiedetään olleen olemassa luvulta lähtien Albanian ja ex-Jugoslavian vuoristoalueilla. Kauan luultiin, että viimeiset valantehneet neitsyet syntyivät viime vuosisadan alkupuolella, ja että ilmiötä voisi tutkia enää vain historiallisesta näkökulmasta.

Uudempi tieto on, että luvulla ilmiö vahvistui. Syyksi arvellaan kommunismin nousua Albaniassa, sillä kommunismi kielsi tämän sukupuolen moninaisuutta ilmentävän käytännön ja neitsytvala oli tapa kapinoida kommunistihallintoa vastaan.

Tietoa siitä, miten asiat ovat nykypäivänä, ei valitettavasti ole. Valantehneet neitsyet tekivät todellisuudessakin neitsyysvalan. Tämä tapahtui vanhemmista ihmisistä kootun ryhmän edessä. On sanottu, että mikä li nainen purki valansa eli menetti neitsyytensä, mikä ilmeni esimerkiksi raskauden myötä, kohtasi häntä kuolemanrangaistus: Siitä, että tällaisista olisi todella tapahtunut, ei kuitenkaan ole näyttöä. Syyt, miksi syntymässä naisiksi määritellyt henkilöt Balkaneilla omaksuivat miehen sosiaalisen roolin, ovat moninaisia ja jäävät arveluiden varaan.

Jotkut toimivat poikien korvikkeina perheissä, joissa poikia ei ollut, toiset taasen pääsivät näin pakoon ennen päätymistä jo aikoja sitten sovittuun ja järjestettyyn avioliittoon, monet päätyivät valaan vanhempien tyypillisesti leskiäidin painostuksesta, kun taas jotkut vannoivat valan omasta tahdostaan.

Motiivien moninaisuus heijastuu myös sukupuolen ilmentämisen ja ilmaisun erilaisuudessa. Valantehneistä neitsyistä ei voi helposti jäsentää yleistävää, jokaiseen neitsyeen sopivaa kuvausta. Tampereen poliisi otti Behdadin kiinni ja sulki turvasäilöön Tampereella maanantaina Miksi yhdeksän vuotta Suomessa asunut Behdad palautetaan takaisin Iraniin, jos häntä odottaa hengenvaara? Miten Behdadin käy, jos hänet palautetaan takaisin Iraniin?

Kuka ottaa vastuun Behdadin kohtalosta, jos hänet palautetaan? Isomahainen, tummaihoinen nuori tyttö poseeraa puun juuressa ja katsoo suoraan kameraan ja kuvatekstinä lukee: Muistatko nähneesi kyseisen kuvan esimerkiksi bussipysäkillä?

Kyseessä oli palkittu Plan international Suomen kehitysyhteistyökampanja lapsiäitiyden vähentämiseksi. Tutkija ja hyväntekeväisyysjärjestö Sahwira African Internationalin perustaja Faith Mkwesha kritisoi palkittua kampanjaa rasistiseksi. Tutkija Mkwesha kysyy, olisiko kampanjaa toteutettu, jos kyseessä olisi ollut valkoinen lapsi?

Faith Mkweshan mukaan lapsia tulisi suojella eikä käyttää mainoskampanjassa, joka toistaa stereotyyppistä kuvaa afrikkalaisista passiivisina toimijoina, jotka tarvitsevat valkoisen ihmisen pelastusta. Tutkija nostaa myös huolensa kampanjan vaikutuksista Fridahin tulevaisuuteen sekä kampanjan vaikutuksia afrosuomalaisiin ja rodullistettuihin henkilöihin.

Millä tavalla hyvää tarkoittava ihminen voi oikeasti aiheuttaa harmia? Lähetyksessä syvennytään white savior complexiin. Mistä puhumme, kun puhumme valkoisista pelastajista? Mitä tekemistä ilmiöllä on kolonialismin ja valtasuhteiden kanssa? Lähetyksen aikana kuullaan useampi kommentti tutkija ja hyväntekeväisyysjärjestö Sahwira African Internationalin perustaja Faith Mkweshanilta.

Studiossa vieraana Antroblogi verkkojulkaisun uutistoimituksen jäsen ja Suomen Lähi-idän instituutin tutkijavierailija Liina Mustonen, markkinointivastaava sekä freelance-kirjoittaja Mirna Shampemba, feministisen ja antirasistisen kansalaisjärjestön Fem-R: Tomi Ros ajautui seksityöntekijäksi, koska hän oli hyvin kiinnostunut seksistä ja omasta seksuaalisuudestaan.

Ensimmäinen kokemus oli vanhemman naisen kanssa, toinen miehen kanssa ja siitä lähti Tomin yli kymmenen vuotta kestänyt ammatti miesseuralaisena. Kymmenen vuoden aikana Tomi palveli naisten, miesten sekä pariskuntien seksuaalisia tarpeita Suomessa, Euroopassa ja jopa Arabiemiraateissa. Mitä asiakkaat haluavat miesseuralaiselta? Kuka ostaa seksiä mieheltä Suomessa? Miten miesseuralainen valmistautuu työpäiväänsä? Kun puhutaan seksityöntekijöistä, asetelma on yleensä se, että nainen myy ja mies ostaa.

Kun asetelma on toinen eli mies myy ja nainen ostaa, voidaan olla melko vaikean puheenaiheen parissa. Mies seksin myyjänä on suuri tabu Suomessa, kielletty aihe. Vielä suurempi tabu on nainen, joka haluaa seksiä ja on valmis maksamaan siitä miehelle. Mitkä ovat seksityön hyvät puolet entä varjopuolet? Lähetyksessä syvennytään miespuolisten seksityöntekijöiden asemaan Suomessa. Miten seksityöntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta, entä miten seksityöntekijöiden asemaa tulisi parantaa?

Studiossa vieraana yli kymmenen vuotta mies seuralaisena työskennellyt Tomi Ros sekä Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen. Tubettaja Tuure Boelius teki kappaleen, joka käsittelee homoseksuaalisuutta jääkiekossa ja kuinka kävi?

Joidenkin mielestä Tuure häpäisi leijonat ja sai tappouhkauksia. Miksi urheilu ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät sovi yhteen? Nyrkkeilyn MM-mitalisti Elina Gustafssonille on ihan suoraan sanottu ettei tämä saisi olla julkisesti lesbo. Elina olisi itse kaivannut roolimallia nuorena seksuaalivähemmistön urheilijana, mutta niitä ei ollut.

Elina tuli julkisesti kaapista ulos kun hän osallistui vuonna Miss Gay Finland kisaan, johon silloinen valmentaja sanoi, ettei tule enää sponsoreita, ei tule enää mitään.

Elina joutui taas kerran kohtaamaan jonkun toisen pelot. Minkälaista on urheilijan taakka, kun hän joutuu elämään piilottaen oman seksuaalisen suuntautumisensa?

Mitä seurauksia sillä voi olla? Kenellä on vastuu edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa urheilun maailmassa? Studiossa vieraana nyrkkeilyn MM-mitalisti Elina Gustafsson, valtion liikuntaneuvoston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaoston jäsen Minna Minkkinen sekä vastuullisuus- ja yhteisömanageri Elina Laine olympiakomiteasta.

Herra Heinämäki ja Lato-orkesterin Punanata on puhuttanut somekansaa hullun lailla jo useamman päivän ja loppua ei näy. Punanatan hahmo on koettu ongelmalliseksi, koska kyseessä on stereotyyppinen karikatyyri Amerikan alkuperäiskansoista, jota esittää valkoinen mies päässään intiaanipäähine ja joka esiintyy yhdellä repliikillä: Kyseisen ohjelman käsittely alkoi, kun Suomen Saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti otti kantaa ohjelmassa nähtävän Punanata-hahmon tarpeellisuuteen Twitterissä ja Yle reagoi siirtämällä lastenohjelman Ylen Elävään arkistoon.

Yleä on syytetty sensuurista sekä ylireagoinnista ja lähetyksessä pureudutaankin siihen, miten lastenkulttuurien tulisi kehittyä yhteiskunnallisten muutosten kanssa. Onko julkisesti käyty onnistuneesti keskustelua kulttuurisesta omimisesta ja sen vaikutuksista alkuperäiskansoihin?

Mitä tekemistä asuttajakolonialismilla on kulttuurisen omimisen kanssa ja mitä alkuperäiskansojen kovat itsemurhaluvut kertovat? Lähetyksessä kuullaan Herra Heinämäen ja Lato-orkesterin tekijän Heikki Salon ajatuksia muun muassa siitä minkälaista keskustelua aiheesta on käyty ja miksi Punanata oli ongelmallinen. Studiossa Suomen Saamelaisnuorten ry. Temptation Islandista tuttu ja "influenceriksi" eli vaikuttajaksi itseään tituleeraava Eveliina sai julkaisemallaan videolla somemylläkän aikaan, sillä hän käytti rasistista slurria markkinoidessaan rusketusvoidetta.

Videon julkaisemisesta seurasi kaupallisen yhteistyön päättyminen kyseisen yrityksen kanssa, Eveliinan julkisen Instagram-profiilin muuttaminen yksityiseksi ja somemylläkkä. Keitä somevaikuttajat ovat ja miten he vaikuttavat? Millä tavalla kehopositiivisuudesta bloggaava xs-koon fitness-malli oikeasti vaikuttaa? Mikä on somevaikuttajan vastuu? Ovatko seuraukset somessa tehdyille virheille liian ankarat?

Vieraina studiossa fitnessmalli ja somevaikuttaja Erna Husko, somekonsultti Fatima Hussein sekä mediatutkija Janne Matikainen. Joka kolmas nainen kuluttaa säännöllisesti pornoa, silti pornosta puhuminen tai siihen suhtautuminen voi olla joskus kiusallista. Kuuluvatko feminismi ja porno samaan lauseeseen?

Ludrukissa kuvataan arjen elämää ja näytösten kohderyhmänä on tavallinen kansa, siksipä sillä on usein yritetty vaikuttaa kansan mielipiteeseen mm. Joillekin sillä on merkitystä, onko kumppani start-up ohjelmoija vai nine-to-five duunari. New York, Columbia University Press, Jatkuvuutta ilmentävä elementti on myös ollut ristiriitainen suhtautuminen eunukkeihin. Ehkäpä lähimpänä omaa kulttuuriamme on ajatus siitä, että ihmisen biologiset ominaisuudet määrittävät sukupuolen. Jotta syrjäytyminen yhteiskunnasta pysähtyisi, pyrkivät sekä aruvanit itse että muut heidän kohtalostaan kiinnostuneet ihmiset löytämään uusia ammatillisia väyliä, joiden kautta tulla intialaisen yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi.

: Homoseksuaaliseen turkku sex meis kiinostaa

Homoseksuaaliseen turkku sex meis kiinostaa Sihteeri escorts eroottisia gay fantasioita
Hd homoseksuaaliseen anaalipano Nurumassage sexi homo deitti
Homoseksuaaliseen turkku sex meis kiinostaa Näin naisista voi tulla myös esim. Ehkäpä tunnetuimpia tapauksia ovat Pohjois-Amerikan intiaanien berdachet Pohjois-Amerikka, terminologia 8joiden olemassaolo on todistettu jopa yli sadassa gay ilmainen seksilelu gay chatti heimossa, koko Pohjois- Amerikan alueella Pohjois-Amerikka, berdache 9. Molemmissa on laskurit, jotka ilmoittavat savuttomuuden ajan ja rahamäärän, jonka olet säästänyt. Hautaeunukit ovat olleet islamilaisen kulttuurin ominaispiirre; tätä ammattikuntaa ei muista kulttuureista ole löytynyt. Merkityksessä pappi sana on hautakirjoituksissa kirjoitettu hiukan ylöspäin nousevana, kun taas merkitys eunukki ei tätä muotoa saa. Myös hijrojen roolin taivaallisten voimien välittäjinä ja askeetteina on todettu olevan ristiriidassa seksityön kanssa. Nämä asiaintilat puhuvat homoadoptiota vastaan.

Homoseksuaaliseen sseksitreffit seksi vilmit

Homoseksuaaliseen turkku sex meis kiinostaa

Alaina Rawley